NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e) ktoré znie:
„e) prerokúva správu o vyhodnotení plnenia programového vyhlásenia vlády“.
Doterajšie písmená e) až t) sa označujú ako písmená f) až u).
2.§ 128 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Vláda podáva raz za kalendárny rok národnej rade správu o vyhodnotení plnenia programového vyhlásenia vlády, ktorú prednesie predseda vlády. Národná rada prerokuje správu ako prvý bod na druhej schôdzi v kalendárnom roku a aj ako posledný bod poslednej schôdze v príslušnom volebnom období.
(4) Ustanovenie odseku 3 neplatí v prvom a v druhom kalendárnom roku príslušného volebného obdobia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.