NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 239/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 151j ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je zálohom nehnuteľnosť, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu o priznaní pohľadávky záložnému veriteľovi a to vrátane rozhodnutia súdu o schválení zmieru, rozhodnutia rozhodcovského súdu, ktorým sa záložnému veriteľovi priznáva pohľadávka, alebo notárskej zápisnice,
v ktorej záložca a dlžník, ak je odlišný od záložcu, vyhlási, že súhlasí s vykonateľnosťou pohľadávky.“.
Čl. II
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a predmetom dražby nehnuteľnosť, je navrhovateľ dražby povinný predložiť dražobníkovi právoplatné a vykonateľné rozhodnutie podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2. Za § 36b sa vkladá § 36c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016
Dražba, ktorej navrhovateľom je záložný veriteľ, predmetom nehnuteľnosť a ktorá súčasne nespĺňa podmienku podľa § 7 ods. 3, sa nevykoná.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.