Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Kollár.
Zmyslom návrhu je, aby majitelia ovocia, resp. ovocných sadov, ktorí zo svojho ovocia chcú vyrobiť ovocný destilát pre vlastnú potrebu, mohli túto činnosť robiť legálne, bez strachu z právneho postihu a tiež na riadnych, oficiálnych zariadeniach, bez strachu o to, aby sa to dotklo negatívne ich zdravia.
Tzv. pálenie alkoholu z vlastného ovocia pre vlastnú potrebu je na Slovensku dlhodobou tradíciou a nič na tom nemenia ani hroziace prísne postihy v prípade, že sa to vykonáva nelegálne. Dnešný stav je taký, že buď si niekto vypáli svoje ovocie v oficiálnej pálenici, kde ale zaplatí relatívne vysokú daň, ale si toto ovocie vypáli doma, u suseda a pod., tzv. na čierno. Pri malých množstvách je nezaujímavé, aby štát kontroloval úniky na daniach a pod.
Preto je ústretovým krokom, ak štát umožní ľuďom svoje ovocie takto spracovať, pri určitých obmedzeniach, bez nároku na daňovú povinnosť. Takíto bežní konzumenti v malom teda takí, ktorí nezamýšľajú túto svoju produkciu odplatne šíriť ďalej na trhu a profitovať z toho by nemali mať pocit, že môžu byť za to postihovaní.
Návrh zákona nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy a rozpočty samosprávnych krajov a obcí.
Predložený návrh právnej úpravy nebude mať dopad na životné prostredie. Návrh nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe; návrh nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh nepredpokladá dopad na podnikateľské prostredie a na zamestnanosť. Tiež nepredpokladá žiadne sociálne dopady.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Bod 1
Na účely zákona sa definuje súkromné pálenie destilátu na vlastné potreby. Ide o prípad, kedy sa jedná maximálne o 50 litrov destilátu ročne s maximálne 86 objemových percent etylalkoholu. Destilácia môže prebiehať buď v mieste bydliska alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad osoby, ktorá takýto destilát vyrába. Takisto sa takáto výroba destilátu môže diať len na to určenom zariadení.
Bod 2
Definuje sa súkromný výrobca destilátu. Pokiaľ je osôb, ktoré spĺňajú tieto podmienky v jednej domácnosti viac, vzťahujú sa tieto podmienky na všetky takto spoločne žijúce osoby spoločne.
Bod 3 a 4
Stanovuje sa oznamovacia povinnosť majiteľa zariadenia na výrobu destilátu, a to v lehote max. 15 dní odo dňa, kedy k zadováženiu takéhoto zariadenia došlo. Evidenciu vykonáva okresný úrad, pričom o vykonanej evidencii dostane súkromný výrobca destilátu potvrdenie, ktorým sa v prípade kontroly môže preukázať. Zánik evidencie je viazané buď na oznámenie, že súkromný výrobca destilátu s touto činnosťou končí, alebo v prípade, že orgán štátnej správy zistí porušenia tohto zákona, ktoré bude viesť k odobratiu takejto evidencie.
Bod 5
Stanuje sa obmedzenie používania takto vyrobeného destilátu, pričom ide výhradne o súkromnú spotrebu; vyslovene sa zakazuje takto vyrobený destilát predávať alebo akokoľvek inak komerčne zhodnocovať a šíriť na trhu.
Bod 6
Ukladá sa sankčný mechanizmus ministerstvo pôdohospodárstva je oprávnené uložiť súkromnému výrobcovi destilátu pokutu do výšky 2 000 eur v prípade, že sa zistí porušenie tohto zákona.
Bod 7
Ustanovuje sa výnimka zo zdaňovania takto vyrobeného destilátu spotrebnou daňou.
Čl. II
Stanovuje sa účinnosť zákona na 1. januára 2016.