NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z. a zákona č. 474/2009Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa v písm. s) na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písm. t), ktoré znie:
„t) súkromným pálením výroba destilátu s maximálne 86 objemových percent etylalkoholu v objeme do 50 litrov ročne s podmienkou, že tento destilát je určený jedine na súkromnú spotrebu výrobcu; destilácia musí prebiehať v mieste bydliska alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad osoby, ktorá destilát vyrába, pričom výroba prebieha nanajvýš v 100 litrových, na výrobu destilátov určených a vyrobených zariadeniach.“.
2. V § 2 ods. 5 sa v písm. b) na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písm. c), ktoré znie:
„c) fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, ktorá z vlastného ovocia alebo z ovocia pochádzajúcej suroviny je schopná zhotoviť destilát podľa § 2 ods. 2 písm. t) a je majiteľom vlastného destilačného zariadenia (ďalej len „súkromný výrobca destilátu“). V prípade, že je takýchto osôb žijúcich v spoločnej domácnosti viac, vzťahuje sa obmedzenie do 50 litrov ročne na všetky tieto spoločne žijúce osoby.“.
3. V § 3 sa za ods. 12 vkladá nový ods. 13, ktorý znie:
„(13) Súkromný výrobca destilátu je povinný oznámiť zaobstarané destilačné zariadenie na okresný úrad miestne príslušný podľa miesta trvalého bydliska, a to najneskôr do 15 dní od zaobstarania tohto zariadenia . Okresný úrad toto oznámenie zaeviduje a súkromnému výrobcovi vydá potvrdenie o tomto oznámení. Evidencia súkromného výrobcu destilátu trvá až do jej zániku.“.
4. V § 7 sa v nadpise dopĺňajú slová „a zánik evidencie“ a za ods. 2 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie:
„(3) Evidencia podľa § 3 ods. 13 zaniká oznámením súkromného výrobcu destilátu o skončení súkromného pálenia alebo v prípade preukázaného porušenia tohto zákona príslušným orgánom štátnej správy.“.
5. V § 9 sa za doterajší ods. 8 vkladá nový ods. 9, ktorý znie:
„(9) Súkromný výrobca destilátu nesmie použiť ním vyrobený destilát inak ako na súkromnú spotrebu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom za úhradu.“.
6. V § 14 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo uloží pokutu výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. c) do výšky 2 000 eur, ak zistí porušenie ustanovení tohto zákona vzťahujúcich sa na tohto výrobcu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako 3 až 5.
7. Za doterajší § 15a sa vkladá nový § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§15b
Spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
Destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona nepodlieha dani podľa osobitného predpisu29 .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 29 znie:
„29) Zákon č. 205/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. januára 2016.