DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Cieľom návrhu zákona je upraviť spôsob poberania len jedného príjmu za výkon viacerých verejných funkcií v súlade s novelou ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“), ktorá sa predkladá spoločne s týmto návrhom zákona.
Vláda Slovenskej republiky upravila zákonom č. 32/2015 Z. z. platové pomery a poberanie príjmu za výkon viacerých verejných funkcií v prípade niektorých verejných funkcionárov tak, že verejnému funkcionárovi obmedzila poberanie platu za výkon ďalšej verejnej funkcie, najmä a často výlučne verejnej funkcie vykonávanej popri funkcii poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na príjem najviac v sume minimálnej mzdy. Takáto právna úprava však dôsledne nerešpektuje tzv. princíp jedného platu (t.j. poberanie len jedného príjmu za výkon viacerých verejných funkcií) a je potrebné ju zmeniť (zrušiť) tak, aby bola zosúladená s novelou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, t.j. aby verejný funkcionár poberal za výkon viacerých verejných funkcií len jeden plat.
Návrh zákona rešpektuje čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania za rovnakých podmienok právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám, ako aj čl. 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, ktorý sa týka práva na odmenu za vykonanú prácu. Vo vzťahu k otázke práva na odmenu za vykonanú prácu vychádza návrh zákona z predpokladu, že jedna osoba dokáže vykonávať svoju prácu maximálne na 100%. Ak vykonáva viacero prác, každej sa pomerne venuje spôsobom, ktorý vo výsledku znamená hodnotu 100%. Za takto odvedenú 100%-nú prácu dostane 100% odmenu, ktorá spočíva v jednom 100% príjme z ktorejkoľvek ním zvolenej verejnej funkcie a v tomto príjme je započítaná odmena za prácu súvisiacu so všetkými vykonávanými verejnými funkciami. Z pohľadu pracovnoprávnych predpisov v tomto prípade nejde o situáciu upravenú v § 17 ods. 1 Zákonníka práce.
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti, má však pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I až IX
Príslušné osobitné zákony sa novelizujú tak, aby boli v súlade s návrhom novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, s ktorým sa tento návrh zákona spolupredkladá. To znamená, že sa rušia tie ustanovenia zákona č. 32/2015 Z. z., ktoré nie v súlade s princípom poberania len jedného platu za výkon viacerých verejných funkcií.
K Čl. X
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona tak, aby nadobudol účinnosť presne v ten istý deň ako ešte neúčinná právna úprava zavedená zákonom č. 32/2015 Z. z., keďže ide o úpravu tých istých otázok a úprava tohto návrhu zákona by mala mať ako neskôr prijatá právna úprava prednosť.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to z dôvodu, že sa ušetria finančné prostriedky potrebné na vyplatenie finančnej odmeny verejného funkcionára, ktorý vykonáva inú verejnú funkciu. V súčasnosti, v čase potreby konsolidácie verejných financií možno považovať túto zmenu za nevyhnutnú. Možno tiež predpokladať, že niektoré osoby verejní funkcionára sa vzdajú nielen príjmu z verejnej funkcie, ale aj verejnej funkcie samotnej, ak nebude odmeňovaná, a tak vytvoria nové pracovné miesta, čo bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.