Dôvodová správa
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s hematologicko - transfúznymi oddeleniami a Národnou transfúznou službou SR. Osoby, ktoré dobrovoľne darujú krv oceňované formou plakety a medaily. Kategórie ocenenia podľa počtu odberov nasledujúce:
Okrem ocenenia v podobe plakiet si určite dobrovoľní darcovia krvi za svoju prospešnú činnosť zaslúžia oveľa viac, preto navrhujeme ich oslobodenie od poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Návrhom zákona sa rozširuje okruh osôb, ktoré oslobodené od poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (recept, lekársky poukaz, doprava) o osoby, ktoré nositeľmi najmenej striebornej Janského plakety.
Taktiež je cieľom zákona rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti o držiteľov plakiet.
Ide o opatrenie v prospech pacientov, tzv. ochranný limit na doplatky za lieky. Zdravotne postihnutí pacienti a dôchodcovia zaplatia od 1. novembra 2015 na doplatkoch za lieky maximálne 25 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im vráti zdravotná poisťovňa. Návrhom zákona sa okruh osôb, na ktoré sa bude vzťahovať limit spoluúčasti, ktorí zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 25 eur za štvrťrok rozširuje o osoby, ktoré nositeľmi najmenej striebornej Janského plakety.
Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, ktoré uvedené v doložke vplyvov, nemá vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa, že nositelia ocenenia najmenej striebornej Janského plakety oslobodení od poplatku za službu súvisiacu so štatistickým spracúvaním lekárskeho predpisu súvisiaceho s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise.
K bodu 2
Ustanovuje sa, že nositelia ocenenia najmenej striebornej Janského plakety oslobodení od poplatku za službu súvisiacu so štatistickým spracúvaním lekárskeho poukazu súvisiaceho s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze.
K bodu 3
Ustanovuje sa, že nositelia ocenenia najmenej striebornej Janského plakety oslobodení od poplatku za dopravu.
Čl. II
Ustanovuje sa povinnosť pre Slovenský Červený kríž poskytovať úradu elektronicky na účely výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom ocenenia za darovanie krvi. Údaje sa poskytujú v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, kategória ocenenia, dátum priznania ocenenia.
Čl. III
Navrhuje sa rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa bude vzťahovať limit spoluúčasti o osoby, ktoré nositeľmi najmenej striebornej Janského plakety.
Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Zmluva o fungovaní Európskej únie (Hlava XIV Verejné zdravie) je upravená v článku 168 prostredníctvom, ktorého Európska únia podporuje a zameriava sa na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim.
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
nie sú
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy - celkový vplyv na rozpočet verejnej správy nebude
žiaden.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie celkový vplyv na podnikateľské prostredie bude
mierne negatívny. Z hľadiska administratívnych nákladov dochádza k zvýšeniu administratívy v súvislosti s rozšírením osôb, ktorým sa bude počítať limit spoluúčasti.
3.Sociálne vplyvy celkový vplyv na hospodárenie obyvateľstva je pozitívny, pričom
veľkosť vplyvu závisí od počtu vyplatených doplatkov nad limit spoluúčasti, predpokladá sa, že sa zmena dotkne cca 90 tis. poistencov ročne. Zavedením maximálneho limitu pre doplatky pacientov na lieky sa pozitívne ovplyvňuje sociálna situácia ohrozených skupín obyvateľstva, ktoré tak chráni pred extrémnymi nákladmi na zdravotnú starostlivosť.
A.4. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na charakter zmien nebolo možné uvažovať s alternatívnymi riešeniami.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR z toho
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Zdravotné poisťovne z toho
0
0
0
0
- úhrady za lieky
250 000
250 000
250 000
250 000
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
Zdravotné poisťovne
250 000
250 000
250 000
250 000
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2016
2017
2018
2019
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte zdravotných poisťovní
250 000
250 000
250 000
250 000
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh nespôsobuje úbytok príjmov alebo zvýšenie výdavkov.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré oslobodené od poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti recept, lekársky poukaz, doprava o osoby, ktoré nositeľmi najmenej striebornej Janského plakety.
Taktiež sa rozširuje ochranný limit na doplatky za lieky na ďalšie osoby. Tieto osoby zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 25 eur štvrťročne v prípade nositeľov najmenej striebornej Janského plakety. Akékoľvek ďalšie doplatky im vráti zdravotná poisťovňa.
Janského plakety sa vydávajú viac ako päťdesiat rokov. Držiteľmi diamantovej plakety je viac ako 4200 dobrovoľných darcov krvi, zlatú plaketu obdŕžalo viac ako 36-tisíc občanov a striebornú plaketu viac ako 93-tisíc občanov. Je dôležité poznamenať, že držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety sú zároveň držiteľmi striebornej Janského plakety.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhované legislatívne zmeny si vyžiadajú úpravu informačného systému zdravotných poisťovní najmä z dôvodov rozšírenia o povinnosť viesť údaje o prekročení limitu spoluúčasti o osobách, ktoré sú nositeľmi najmenej striebornej Janského plakety.
S uvedeným zmenami súvisí aj mierne zvýšenie administratívnej záťaže zdravotných poisťovní vyplývajúce z rozhodovania o úhrade nad limit spoluúčasti. Predpokladá sa, že podmienky by mohla splniť približne desatina nositeľov striebornej Janského plakety, vzhľadom k ich dobrému zdravotnému stavu, ktorý je podmienkou darovania krvi, teda maximálne 10 tisíc osôb a zdravotné poisťovne by mali vyplatiť týmto osobám cca 250 tis. eur za rok.
Prijatie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Navrhované legislatívne zmeny si vyžiadajú úpravu informačného systému zdravotných poisťovní najmä z dôvodov rozšírenia povinnosti viesť údaje o prekročení limitu spoluúčasti osôb, ktoré držiteľmi Janského plakety. S uvedeným zmenami súvisí aj mierne zvýšenie administratívnej záťaže zdravotných poisťovní vyplývajúca z rozhodovania o úhrade nad limit spoluúčasti.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Zdravotné poisťovne (3)
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (13000)
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Mierne zvýšenie administratívneho zaťaženia vo forme vyššieho množstva informácií, ktoré bude musieť spracovávať zdravotná poisťovňa.
Mierne zvýšenie administratívneho zaťaženia vo forme vyššieho množstva informácií reportovaných Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Zdravotným poisťovniam v zanedbateľnej miere vzrastú administratívne náklady spojené s úhradou čiastky, ktorá presahuje limit spoluúčasti cca 10 000 poistencov.
Akékoľvek administratívne náklady zdravotné poisťovne vykryjú z vlastných zdrojov.
Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zanedbateľnej miere poklesnú príjmy na poplatkoch za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Ochranný limit na spoluúčasť zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ďalšie skupiny osôb.
Osobám, ktoré držiteľmi striebornej Janského plakety sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrh bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností osôb, ktoré držiteľmi striebornej Janského plakety z dôvodu preplácania úhrad za lieky, ktoré nad limit spoluúčasti a úspory platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Nekvantifikovateľné
Možno predpokladať, že návrh pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností, v ktorých sa nachádzajú takéto osoby (znížia sa výdavky).
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Žiadne
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Žiadne
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Žiadne