DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Občianskemu združeniu boli poskytnuté dotácie vo výške 143 000 eur. Odmietlo ich vyúčtovať a od príslušnej správy finančnej kontroly dostalo v roku 2012 pokutu vo výške 5 000 eur. Keďže toto združenie navyše sťažovalo výkon vládneho auditu, dostalo súčasne pokutu vo výške 10 000 eur, ktorú následne príslušný krajský súd znížil na 1 000 eur. Odmietnutie poskytnutia súčinnosti kontrolnému orgánu v tomto prípade viedlo k tomu, že štát doteraz nevie, akým spôsobom boli použité finančné prostriedky daňových poplatníkov vo výške 143 000 eur, pričom z týchto peňazí sa do štátneho rozpočtu vrátilo len 6 000 eur v podobe sankcií. Navyše, jeden zo štátnych úradov v roku 2015 s týmto občianskym združením uzavrel memorandum o užšej spolupráci. Aj takto vyzerá v praxi boj proti korupcii a podvodom v rezorte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016.
Praktické skúsenosti orgánov oprávnených na výkon kontroly a vládneho auditu pri ukladaní a vymáhaní odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny a neplnenie si povinností podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) preukazujú, že sankcie, ktoré uvedený zákon ukladá v prípade, ak kontrolovaný subjekt odmietne poskytnúť súčinnosť týmto orgánom pri vyúčtovaní dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu, nie efektívne, primerané a ani odstrašujúce. Problémom teda okrem laxného prístupu orgánov aplikácie práva vrátane súdov aj nedostatky v platnej legislatíve, ktoré je potrebné návrhom zákona odstrániť.
Nesprávne nastavený systém sankcií totiž skôr motivuje subjekty, ktoré si majú plniť povinnosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, k odmietnutiu súčinnosti. Pritom zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä v znení novely z konca roka 2014) umožňuje uložiť za odmietnutie súčinnosti pokutu do výšky 100 000 eur, a to aj opakovane. Cieľom návrhu zákona je preto zakotviť rovnaký štandard právnej úpravy aj v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy a tiež nemá vplyv na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
2
K Čl. I
K bodu 1
Podľa platného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ak subjekt prijímateľ dotácie nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z § 8a ods. 10 tohto zákona, t.j. odmietne orgánu oprávnenému na výkon kontroly alebo vládneho auditu vydokladovať (predložiť listinné dôkazy) účel, na ktorý použil dotáciu poskytnutú zo štátneho rozpočtu, hrozí mu podľa § 32 tohto zákona sankcia v podobe pokuty až do výšky 40 000 eur.
Výška sankcie nie je primeraná, efektívna ani odstrašujúca najmä v prípade, ak subjektu prijímateľovi dotácie bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške vyššej ako je uvedená pokuta, často v sume niekoľko stotisíc miliónov eur. V praxi dokonca dochádza k udeleniu pokuty oveľa nižšej, často symbolickej v porovnaní s výškou poskytnutej dotácie, čomu žiaľ napomáhajú aj súdy, ktoré rozhodujú o opravných prostriedkoch, resp. žalobách proti rozhodnutiu vydanému v správnom konaní o uložení takejto pokuty.
Na rozdiel od toho, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uložiť kontrolovanému subjektu za ten istý prístup (t.j. nepredloženie dokladov, resp. odmietnutie súčinnosti) pokutu do výšky 100 000 eur, a to aj opakovane, čo možno považovať za sankciu primeranú, efektívnu, ale aj odradzujúcu.
Preto sa návrhom zákona zavádza rovnaký štandard právnej úpravy aj do zákona o rozpočtových pravidlách verejných správy, keď kontrolný orgán (Ministerstvo financií SR alebo príslušná správa finančnej kontroly) bude mať podľa nového znenia § 32 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy právomoc uložiť pokutu aj za porušenie povinností podľa § 8a ods. 10 tohto zákona až do výšky 100 000 eur, a to aj opakovane.
K bodu 2
S cieľom vylúčiť retroaktívne pôsobenie zákona sa tento bude vzťahovať len na konania o uložení pokuty podľa § 32, ktoré sa začnú až po nadobudnutí jeho účinnosti.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. marca 2016.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
3
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý sa nedá presne vyčísliť, pretože závisí od finančnej disciplíny subjektov, ktoré prijímateľmi dotácií, ako aj od výšky poskytnutej dotácie, ktorú napr. kontrolovaný subjekt odmietol vyúčtovať.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.