NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2015,
o malom domácom podnikaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon určuje podmienky podnikania s prostriedkami, bežne používanými v domácnosti.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je:
a)malým domácim podnikaním (ďalej len „podnikanie“) činnosť za účelom príjmu, vykonávaná v domácnosti členmi domácnosti. Využívajú sa pritom predmety, nástroje a zariadenia ktoré sa v tejto domácnosti nachádzajú a slúžia na zabezpečenie jej chodu, prípadne pri záujmovej činnosti členov domácnosti,
b)prevádzkovateľom podnikania (ďalej len „podnikateľ“) osoba, ktorá vykonáva podnikanie sama alebo s členmi svojej domácnosti.
§ 3
Predmet podnikania
(1)Predmetom podnikania môže byť:
a)výroba a predaj nepotravinárskeho tovaru
1.hračiek,
2.bižutérie,
3.sviečok,
4.dekoračných predmetov,
5.textilných doplnkov
b)výroba a predaj mydla,
c)výroba a predaj domácej kozmetiky,
d)výroba a predaj potravinárskeho tovaru
1.džemov, marmelád a lekvárov,
2.horčíc, zeleninových a ovocných nátierok, omáčok a pochutín,
3.orieškových a mandľových nátierok,
4.gaštanového pyré a výrobkov z neho,
5.čokolády a čokoládových výrobkov,
6.olejov a ochutených olejov,
7.drobných mäsových výrobkov a paštét,
8.koláčov a zákuskov,
9.sušienok, keksov a biskvitov,
10.cestovín,
11.medu a výrobkov z neho,
12.sušeného ovocia a výrobky z neho,
13.mliečnych výrobkov a syrov.
§ 4
Uvádzanie výrobkov do obehu
(1)Podnikateľ môže svoje výrobky uvádzať do obehu
a)priamym predajom na trhových miestach,
b)prostredníctvom internetu,
c)prostredníctvom iného predajcu na základe zmluvy.
§ 5
Podmienky prevádzkovania podnikania
(1)Podnikateľ je povinný ohlásiť túto činnosť na miestne príslušnom úrade miestnej samosprávy, a to najmenej 30 dní pred uvažovaným začiatkom podnikania.1) Súčasťou oznámenia sú:
a)predmet podnikania,
b)osoby, ktoré budú podnikať a spolupodnikať,
c)miesto podnikania,
d)termín začiatku podnikania.
(2)Podnikateľ, podnikajúci podľa paragrafu 3 odseku 2, 3 a 4 je povinný ohlásiť túto činnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a predložiť doklady o zdravotnej spôsobilosti vykonávať túto činnosť. Súčasťou musí byť potvrdenie, že ani on, ani členovia jeho domácnosti netrpia nákazlivými chorobami.
(3)Podnikateľ je povinný ohlásiť svoju činnosť miestne príslušnému správcovi dane.2)
(4)Podnikateľ je povinný ohlásiť úradom, vymenovaným v § 5 odsek 1, 2 a 3 aj zmeny miesta podnikania, iné zmeny, ktoré súvisia s predmetom podnikania a ukončenie podnikania.
§ 6
Obmedzenia podnikania
(1)Rozsah podnikania je limitovaný ročným príjmom z tohto podnikania vo výške 12 násobku minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.3)
(2)Osoba prevádzkujúca podnikanie nesmie súčasne podnikať v rovnakej oblasti ako samostatne zárobková osoba, prípadne ako obchodná spoločnosť.
§ 7
Ochrana zdravia
(1)Podnikateľ, podnikajúci podľa paragrafu 2 odseku 2, 3 a 4 je povinný dodržiavať zákony a iné predpisy, upravujúce výrobu a uvádzanie mydiel, kozmetiky a potravín do obehu.4) Ustanovenia týchto zákonov a predpisov sa aplikujú v rozsahu, zodpovedajúcom účelu tohto zákona.
(2)Kontrolu nad dodržiavaním hygienických predpisov pri podnikaní podľa paragrafu 2 odseku 2, 3 a 4 vykonáva Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „úrad“. Podnikateľ je povinný pracovníkom úradu umožniť kontrolu priestorov, v ktorých podniká, a zariadení, ktoré pre podnikanie využíva.
(3)Ak pracovníci úradu nájdu v priestoroch, kde sa podniká, alebo na používanom zariadení nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie zdravia, môžu dočasne zakázať podnikanie a nariadiť vykonanie zmien, ktoré povedú k náprave. Táto lehota môže byť podľa závažnosti nedostatkov 14 30 dní. Po nich úrad opäť vykoná kontrolu. Ak skonštatuje úrad odstránenie nedostatkov, opäť povolí podnikanie.
§ 8
Daňová evidencia
(1)Podnikateľ je povinný viesť evidenciu
a)príjmov a výdavkov v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,5)
b)zásob a pohľadávok,
c)záväzkov.
(2)Evidenciu je podnikateľ povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa osobitného predpisu.6)
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
____________________________
1)Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2)Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
4)Napr. zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon č.491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Potravinový kódex Slovenskej republiky.
5)§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
6)§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.