Dôvodová správa
Všeobecná časť
Cieľom predkladanej novely zákona je ustanoviť minimálnu hodnotu percenta, ktoré slúži na výpočet pevnej sumy pravidelného zvýšenia (ďalej len valorizácie“) jednotlivých druhov dôchodkov.
Valorizácia pevnou sumou bude prebiehať do roku 2017 a v roku 2016 to bude v poradí štvrté zvýšenie dôchodkov o pevnú sumu. v roku 2018 opäť prejde valorizácia dôchodkov na percentuálne zhodnocovanie určené medziročnou infláciou.
Starobné dôchodky rástli v roku 2015 o 5,2 EUR mesačne, predčasné dôchodky o 5,3 EUR mesačne. Invalidní dôchodcovia, ktorí majú percento poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 70 % si „prilepšili“ sumou 4,6 EUR mesačne. Invalidný dôchodok pre invalidov so zníženým poklesom vykonávať pracovnú činnosť do 70 % to bola suma navýšená o 2,7 EUR. Vdovské a vdovecké dôchodky porástli o 3,4 EUR. Sirotské dôchodky sa zvýšili o sumu 1,8 EUR mesačne.
Na základe hore uvedených súm, o ktoré sa zvyšovali dôchodky v roku 2015 však možno konštatovať, že percento získané súčtom 70 % priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % z medziročného rastu priemernej mzdy v Slovenskej republike za prvý polrok roka, predchádzajúceho roku zvýšenia dôchodkov, z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku bolo veľmi nízke.
Keďže priemerná mzda sa v prvom polroku 2014 zvýšila o 4,4 % a medziročný rast spotrebiteľských cien dosiahol nulu, pevná suma sa teda odvíja od percenta 1,32 a z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázaných Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2014.
Pri vyhliadkach na rok 2016 to nebude o nič lepšie, naopak. Keďže za prvý polrok 2015 medziročná miera rastu spotrebiteľských cien predstavuje zápornú hodnotu - 0,3 % a 80 % valorizácie dôchodkov vychádza práve z tohto rastu cien, budú dôchodky valorizované iba na základe rastu miezd. Z tohto ukazovateľa sa ak použije iba 20 %. Výsledkom takejto nízkej valorizácie je zvýšenie iba o 0,46 %, čo u starobných dôchodkov predstavuje sumu 1,90 eura, u invalidných dôchodkov 1,70 eura a u vdovských a vdoveckých dôchodkov 1,20 eura.
V roku 2013 zmenený systém valorizácie poškodzuje zvyšovanie dôchodkov nie je dostatočný. Je potrebné doplniť ho o pevne stanovenú minimálnu hranicu o ktorú sa budú dôchodky valorizovať aj keď inflácia bude nízka, alebo nulová. Riešenie jednorazovým vianočným príspevkom to nenahrádza. Z tohto dôvodu navrhujem stanovenie minimálnej hranice percenta, vo výške 3%, ktoré sa použije na výpočet pevnej sumy valorizácie. Táto minimálna hranica sa použije aj na úpravu, ktorá bude platná od 1. januára 2018.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú zmenu súvisiacu s návrhom v novelizačnom bode 2 doplniť nový odsek 9, čím následne jde k prečíslovaniu pôvodných odsekov, na ktoré predmetné ustanovenie odkazuje.
K bodu 2
Navrhuje sa stanovenie minimálnej hranice percenta, ktorým sa určuje pevná suma zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov a tou je hodnota 3 %. Doplnením nového odseku sa pôvodné odseky prečíslujú.
K bodu 3 až 5
Ide o legislatívno-technickú zmenu súvisiacu s návrhom v novelizačnom bode 2 doplniť nový odsek 9, čím následne dôjde k prečíslovaniu pôvodných odsekov, na ktoré predmetné ustanovenie odkazuje.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. júnu 2016.