NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 252/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 69a ods. 2 sa slová “§ 82 ods. 16” nahrádzajú slovami “§ 82 ods. 17”.
2.V § 82 sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:
“(9) Minimálna hodnota percenta podľa odseku 2 8, ktorým sa určuje pevná suma zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov podľa týchto odsekov, nesmie byť menej ako 3.”
Pôvodné odseky 9 až 20 sa prečíslujú na 10 až 21.
3.V § 82 (nový) ods. 13 písm. a) sa slová “až 7, 9 a 10” nahrádzajú slovami “až 7,10 a 11”.
4.V § 82 ods. 14 sa slovo “12” nahrádza slovom “13”.
5.V § 226 ods. 1 písm. q) bod 4 sa slová “až 7, 9 a 10” nahrádzajú slovami “až 7,10 a 11”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2016.