NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
návrh
ZÁKON
z ..................2015,
o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií
a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(zákon o energetickej chudobe)
Národná rada Slovenskej republiky vychádzajúc z toho, že energetická chudoba negatívny vplyv na zdravie a životné podmienky ľudí, ktorí ňou ohrození, sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je chrániť osoby a domácnosti ohrozené energetickou chudobou, aby netrpeli nedostatkom energií potrebným pre dôstojný život a pomôcť im, aby energiu využívali hospodárne.
§ 2
Predmet zákona
Tento zákon upravuje oprávnenia a povinnosti zraniteľných spotrebiteľov energií, zriadenie a činnosť Fondu energetickej solidarity a mechanizmus ochrany pred energetickou chudobou.
§ 3
Energetická chudoba
(1) Energetickou chudobou je stav, keď domácnosť nie je schopná udržať vo svojom byte vhodné teplotné podmienky alebo ak domácnosť nie je schopná zadovážiť si za cenu, ktorá je jej dostupná základné energetické služby.
(2) Zraniteľnými spotrebiteľmi energií (ďalej len „zraniteľní spotrebitelia“) domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Pre účely tohto zákona je zraniteľným spotrebiteľom domácnosť v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona1).
(3) Energetické minimum je rozsah odberu energií potrebný pre odvrátenie energetickej chudoby podľa odseku 1. Výšku energetického minima určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
2
§ 4
Fond energetickej solidarity
(1) Ochranu zraniteľných spotrebiteľov vykonáva Fond energetickej solidarity (ďalej len „Fond“).
(2) Fond je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Na čele Fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3) Organizáciu a činnosť Fondu podrobnejšie upravuje štatút, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4) Úlohou Fondu je chrániť zraniteľných spotrebiteľov pred energetickou chudobou dávkami na zabezpečenie energetického minima (ďalej len „energetickými dávkami“).
(5) Základom hospodárenia Fondu je rozpočet Fondu. Príjmami rozpočtu Fondu pravidelné príspevky energetických podnikov. Výdavkami Fondu energetické dávky podľa odseku 4 a výdavky na chod Fondu. Rozpočet Fondu schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Riaditeľ Fondu spoločne s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pred schválením rozpočtu Fondu poskytnú výročnú správu o hospodárení príslušnému výboru národnej rady.
(6) Zoznam energetických podnikov a výšku ich príspevku do Fondu podľa odseku 5 určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa výšky energetického minima.
§ 5
Ochrana zraniteľných spotrebiteľov
(1) Zraniteľní spotrebitelia podľa § 3 odsek 2 ohlásia Fondu vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
(2) Za domácnosť, ktorá je zraniteľným spotrebiteľom koná zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou pre účely tohto zákona je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je členom domácnosti, uvedená v ohlásení podľa odseku 1. Zodpovedná osoba zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v právnych aktoch vykonaných za zraniteľného spotrebiteľa a za dodržiavanie tohto zákona.
(3) Fond vedie evidenciu zraniteľných spotrebiteľov a evidenciu zodpovedných osôb.
(4) Ak domácnosť prestane byť zraniteľným spotrebiteľom podľa § 3 odsek 2 zodpovedná osoba je povinná zánik nároku oznámiť Fondu do jedného mesiaca odo dňa, keď nárok zanikne.
(5) Po oznámení podľa odseku 4 Fond domácnosť vyškrtne z evidencie podľa odseku 3.
(6) Fond je povinný každoročne pred predložením rozpočtu Fondu a výročnej správy podľa § 4 odsek 5 údaje o nároku zraniteľných spotrebiteľov preverovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
(7) Po ohlásení podľa odseku 1 rozhodne Fond o výške energetickej dávky domácnosti, ktorá je zraniteľným spotrebiteľom podľa energetických pomerov domácnosti. Rozhodnutie o výške energetickej dávky doručí Fond zodpovednej osobe podľa odseku 2 do dvoch týždňov odo dňa rozhodnutia.
3
(8) Ak sa zmení výška energetického minima alebo energetické pomery domácnosti Fond svoje rozhodnutie podľa odseku 7 upraví novým rozhodnutím do jedného mesiaca odo dňa, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodne o novej výške energetického minima, alebo odo dňa keď zodpovedná osoba podľa odseku 2 ohlási zmenu energetických pomerov domácnosti.
(9) Energetickú dávku na základe rozhodnutia podľa odseku 7, alebo upraveného rozhodnutia podľa odseku 8 vypláca Fond domácnosti, ktorá je zraniteľným spotrebiteľom mesačne.
(10) Podrobnosti na vykonanie odsekov 1 9 upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§6
Zákaz prerušenia distribúcie
Zraniteľným spotrebiteľom do výšky energetického minima nemožno prerušiť distribúciu elektriny a plynu aj v prípade, že pri platení za ich odber vznikol zranenému spotrebiteľovi voči energetickému podniku dlh. Dlžnú pohľadávku však od nich možno vymáhať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 7
Odobratie energetickej dávky
(1) Ak zraniteľný spotrebiteľ po dobu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov nezaplatí za odber energií aspoň do výšky vyplatenej energetickej dávky za každý mesiac, energetický podnik to oznámi Fondu.
(2) Fond na základe oznámenia energetického podniku podľa odseku 1 bezodkladne vyzve zraniteľného spotrebiteľa, aby uhradil časť dlžnej sumy za odber elektriny a plynu najmenej do výšky energetickej dávky, ktorú mu Fond vyplatil za každý mesiac; zraniteľný spotrebiteľ je povinný túto časť dlžnej sumy zaplatiť do dvoch týždňov od doručenia výzvy na úhradu časti dlžnej sumy a preukázať úhradu Fondu.
(3) Ak do jedného mesiaca od oznámenia energetického podniku podľa odseku 1 zraniteľný spotrebiteľ nepreukáže úhradu podľa odseku 2, Fond rozhodne o odobratí energetickej dávky.
(4) Rozhodnutie o odobratí energetickej dávky oznámi Fond zraniteľnému spotrebiteľovi a energetickému podniku, ktorý urobil oznámenie podľa odseku 1. Fond prestane zraniteľnému spotrebiteľovi vyplácať energetickú dávku odo dňa, keď rozhodol o jej odobratí.
(5) Zrušenie rozhodnutia o odobratí energetickej dávky vykoná Fond ak zraniteľný spotrebiteľ preukáže úhradu celého dlhu, ktorý voči energetickým podnikom; Fond obnoví vyplácanie energetickej dávky do dvoch týždňov odo dňa, keď zraniteľný spotrebiteľ preukázal úhradu dlhu; zrušenie rozhodnutia Fond bezodkladne oznámi energetickému podniku, ktorý urobil oznámenie podľa odseku 1.
(6) V prípade, ak energetický podnik dostane oznámenie o odobratí energetickej dávky podľa odseku 4, vo vzťahu energetického podniku k zraniteľnému spotrebiteľovi, ktorému Fond odobral energetickú dávku, sa prestane uplatňovať zákaz prerušenia distribúcie podľa § 6, a to do oznámenia o zrušení rozhodnutia podľa odseku 5.
§ 8
Neoprávnené poberanie energetickej dávky
4
Ak zraniteľný spotrebiteľ nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 5 odsek 4 a naďalej poberá energetickú dávku zodpovedná osoba podľa § 5 odsek 2 je povinná všetky neoprávnene prijaté energetické dávky vrátiť Fondu do jedného roka odo dňa, keď ju Fond vyzve.
________________________________________
1) Zákon č.41/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl.II
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z.z. a zákona č. 321/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa text písmena o) nahradí znením:
„o) energetickou chudobou stav, keď domácnosť nie je schopná udržať vo svojom byte vhodné teplotné podmienky alebo ak domácnosť nie je schopná zadovážiť si za cenu, ktorá je jej dostupná základné energetické služby.“.
2. V § 9 odsek 1 sa v písmene n) nahradí bodka čiarkou a vloží sa nové písmeno o), ktoré znie:
„o) určuje výšku energetického minima, vedie zoznam energetických podnikov, určuje výšku príspevku energetických podnikov do Fondu energetickej solidarity a plní ďalšie úlohy podľa osobitného zákona 17b).“.
____________________
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b) Zákon č..../2015 Z.z. o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (zákon o energetickej chudobe)“.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2016 s výnimkou § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2017.