NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rozsah a spôsob poskytnutia jednorazového finančného príspevku (ďalej len „príspevok“)“.
2. Za § 11 sa vkladajú nové § 11ba až 11bd, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11ba
Spôsob uplatnenia nároku na príspevok
(1) Nárok na príspevok si uplatňuje veterán protikomunistického odboja, manželka veterána protikomunistického odboja alebo vdova a vdovec po veteránovi protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja alebo veterána protikomunistického odboja in memoriam (ďalej len „oprávnená osoba“), aj keď uzavreli nové manželstvo, a to formou písomnej žiadosti o priznanie príspevku na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr do 31. decembra 2016, inak nárok na príspevok zaniká.
(2) Oprávnená osoba predloží spolu so žiadosťou doklady osvedčujúce nárok na
príspevok a preukaz veterána protikomunistického odboja alebo preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam. Manželka alebo manžel veterána protikomunistického odboja predloží sobášny list6) preukazujúci, že došlo k uzavretiu manželstva s veteránom protikomunistického odboja pred 17. novembrom 1989. Ak doklady nie súčasťou žiadosti o priznanie príspevku, ministerstvo vyzve oprávnenú osobu na ich predloženie v lehote ním určenej. Ak oprávnená osoba v určenom termíne nepredloží požadované doklady, ministerstvo rozhodne o vybavení žiadosti aj bez nich.
§ 11bb
Výška príspevku
Oprávnenej osobe, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 11ba, patrí príspevok v sume 1000 eur.
§ 11bc
Konanie o priznanie príspevku
(1) O poskytnutí príspevku rozhoduje a príspevok vypláca ministerstvo.
(2) Konanie podľa tohto zákona začína na návrh oprávnenej osoby, a to podaním písomnej žiadosti podľa § 11ba ods. 1.
(3) Včas uplatnený nárok, ak o ňom nebolo rozhodnuté alebo ak príspevok nebol vyplatený, prechádza v prípade úmrtia oprávnenej osoby na jej dedičov v priamom rade.
(4) Ministerstvo posúdi predloženú žiadosť o príspevok a rozhodne o nej do 30 dní od jej doručenia. Písomné rozhodnutie doručí žiadateľovi do vlastných rúk.
(5)Proti rozhodnutiu podľa odseku 4, doručenému oprávnenej osobe, ktorým sa nepriznal príspevok, oprávnená osoba právo podať rozklad, o ktorom rozhodne minister. Tým nie je dotknuté právo oprávnenej osoby na súdnu ochranu6a).
(6) Ministerstvo vyplatí príspevok oprávnenej osobe do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým priznalo príspevok.
§ 11bd
Spoločné ustanovenie
Na konanie o priznaní príspevku podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní6b), ak tento zákon neustanovuje inak, a konanie o priznanie príspevku podľa tohto zákona je oslobodené od poplatkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6b znejú:
„6) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej rady č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
6a) § 244 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
6b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) daňovníkom, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb je fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom bezpečnostných zložiek podľa osobitného predpisu predpisu,2b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
2b) § 2 písm. g) a h) zákona č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa), príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) výsluhové dôchodky poskytované podľa osobitného predpisu22) daňovníkom, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb.“.
3. V § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane výsluhového dôchodku daňovníka podľa odseku 1 písm. p),“.
4. V § 8 ods. 10 prvej vete sa za slovo „ceny“ vkladajú slová „a z príjmov podľa odseku 1 písm. p)“.
5. V § 9 ods. 2 písm. f) sa za slovo „príspevku“ vkladajú čiarka a slová „výsluhového dôchodku podľa § 8 ods. 1 písm. n)“.
6. V § 43 odsek 1 znie:
„(1) Z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom na príjmy podľa ods. 2 a ods. 3 písm. a) n) sa použije sadzba dane vo výške 19 % a na príjmy podľa ods. 3 písm. o) sa použije sadzba dane vo výške 50 %; ak tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), použije sa sadzba dane vo výške 35 %.“.
7.V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) výsluhový dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. p).“.
8. Za § 52zf sa vkladá § 52zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zg
Spoločné a prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1) Ústav pamäti národa do 31. mája 2016 zašle príslušným úradom na vyplácanie výsluhových dôchodkov podľa osobitného predpisu22) zoznam daňovníkov, ktorí sa podieľali na sledovaní a týraní osôb.
(2)Ustanovenia § 8 ods. 1 písm. p), ods. 3 písm. b) a ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. f) v znení účinnom od 1. marca 2016 sa prvýkrát použijú na plnenia vyplatené po 30. júni 2016.“.
Čl. III
Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z. a zákona č. 376/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) poskytuje úradom príslušným na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia2aaa) potvrdenie o tom, že fyzická osoba bola príslušníkom bezpečnostnej zložky podľa § 2 písm. g) a h) alebo podľa osobitného predpisu2aab).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aaa a 2aab znejú:
2aaa) § 2 ods. 1 a § 100 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2aab) Príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 19a
Zasielanie zoznamov príslušníkov bezpečnostných zložiek na účely výsluhového zabezpečenia
(1)Ústav v rozsahu a na účely podľa odseku 2 vytvára zoznam fyzických osôb, ktorí boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek podľa § 2 písm. g) a h) alebo podľa osobitného predpisu2aab), o ktorých personálny (kádrový) spis príslušníka bezpečnostnej zložky alebo osobnú evidenčnú kartu príslušníka bezpečnostnej zložky.
(2)Ústav zasiela zoznam podľa odseku 1 príslušným orgánom na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu7b) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia personálneho (kádrového) spisu príslušníka bezpečnostnej zložky alebo osobnej evidenčnej karty príslušníka bezpečnostnej zložky.
(3)Zaradenie fyzickej osoby do zoznamu podľa odseku 1 sa na účely vyplácania dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu7b) považuje za potvrdenie o tom, že osoba bola príslušníkom bezpečnostnej zložky podľa § 2 písm. g) a h) alebo podľa osobitného predpisu2aab).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
7b) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 29a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1)Ústav vypracuje a zašle do 31. mája 2016 príslušným úradom na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu7b) zoznam podľa § 19a.
(2)Ministerstvo, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba povinné do 31. marca 2016 zaslať Ústavu dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek, ktoré majú vo vlastníctve, držbe alebo správe.
(3)Vláda Slovenskej republiky na účely vytvorenia zoznamu podľa § 19a zabezpečí delimitáciu personálnych (kádrových) spisov fyzických osôb z Českej republiky, ktorí boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek podľa § 2 písm. g) a h) alebo podľa
osobitného predpisu2aab) do 31. marca 2016.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.