NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č 174/2015 Z. z., zákona č. .../2015 Z. z. a zákona č. .../2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 86 ods. 1 písm. c) sa za slová podľa § 214“ vkladajú slová“ alebo nevyplatenia faktúry podľa § 214a“.
2.Za § 214 sa vkladá § 214a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 214a
Nevyplatenie faktúry
(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo ich zástupca alebo prokurista nevyplatí cenu práce z vystavenej faktúry fyzickej osobe, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na ktorú fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia nárok, do 30 dní po jej splatnosti, hoci v tejto lehote mal peňažné prostriedky na jej vyplatenie, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo
činnosti právnickej osoby, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) z osobitného motívu, aleboc) voči viac ako desiatim fyzickým osobám, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.