DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Predloženým návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej spolu len „návrh zákona“).
čl. I – rada školy
Predkladaný návrh zákona za cieľ zvýšiť transparentnosť pri personálnych otázkach vo vzťahu zamestnávateľ a pedagogický a/alebo odborný zamestnanec (ďalej aj ako zamestnanec“) a to najmä v otázke skončenia pracovného pomeru týchto zamestnancov vo forme výpovede zo strany zamestnávateľa. Zákonodarca v § 24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hovorí o rade školy ako o iniciatívnom a poradnom samosprávnom orgáne, ktorého úlohou je zastupovať a reprezentovať žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti vzdelávanie a výchovy, ktoré poskytuje každá škola. Zákonodarca ďalej hovorí, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly.
Zákonodarca v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 24 týmto návrhom zákona len ďalej napĺňa svoj úmysel verejnej kontroly v školstve a to konkrétne v tomto prípade prostredníctvom rady školy a jej prerokovania niektorých skutočností týkajúcich sa personálnych otázok. Zákonodarca vníma radu školy ako orgán, ktorý poskytuje jednu zo záruk transparentného školstva. Deliberácia (skrz diskusiu), ktorú rada školy poskytuje, je pre zákonodarcu vhodným prostriedkom ochrany zamestnancov (učiteľov a ostatných odborných zamestnancov) pred šikanou personálnej politiky niektorých zamestnávateľov, na ktorú čoraz viac poukazuje aplikačná prax.
čl. II - výpoveď pre učiteľa
Zákonodarca si uvedomujeme, že personálna politika je vždy citlivá otázka, ako pre zamestnanca, tak pre zamestnávateľa. O to viac vníma túto skutočnosť pri zamestnancoch, ktorých pracovný pomer trvá najmenej 10 rokov a do dosiahnutia dôchodkového veku im zostávajú najviac 3 roky. Zákonodarca nemá v úmysle zabrániť
zamestnávateľovi skončiť pracovný pomer formou výpovede absolútne, na druhej strane mu ale ukladá povinnosť predložiť rade školy na prerokovanie takúto výpoveď z dôvodu potreby zvýšenej ochrany zamestnancov, ktorí odpracovali dostatočne dlhý čas (10 rokov) a do dosiahnutia veku potrebného pre „odchod“ na dôchodok im „chýbajú“ 3 roky, aby tak zabránil prípadnej šikane alebo inej manipulácii zo strany zamestnávateľa.
čl. III – účinnosť
Predkladaný návrh zákona účinnosť od 1. apríla 2016. Zákonodarca zvolil tento dátum účinnosti vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a plánované zasadanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky.
Navrhovaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh zákona nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I Návrh zákona rozširuje pôsobnosť rady školy, pričom „pridáva“ rade školy povinnosť prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa pre pedagogického alebo odborného zamestnanca. Rada školy „neschvaľuje“ takúto výpoveď, na druhej strane verejné prerokovanie je možno považovať cez prizmu deliberácie za dostatočný nástroj pre kontrolu svojvoľného správania sa zamestnávateľa (častokrát reprezentovaného riaditeľom školy) vo vzťahu k pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí odpracovali najmenej 10 rokov a do dosiahnutia dôchodkového veku im zostávajú najviac 3 roky.
K čl. II Návrh zákona ukladá zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva pedagogického alebo odborného zamestnanca (vymedzenie pedagogického alebo odborného zamestnanca v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a chce skončiť pracovný pomer s týmto
zamestnancom vo forme výpovede povinnosť túto výpoveď nechať prerokovať príslušnej rade školy. Povinnosť nechať prerokovať výpoveď rade školy sa uplatňuje len v prípade, keď pedagogický alebo odborný zamestnanec u zamestnávateľa odpracoval najmenej 10 rokov a do dosiahnutia dôchodkového veku, ktorý sa vypočítava podľa osobitného predpisu mu zostávajú najviac 3 roky.
K čl. III – Účinnosť
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky je navrhovaný termín účinnosti návrhu zákona ku dňu 1. aprílu 2016.