NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
________________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ............... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 24 sa v odseku 5 za písm. d) dopĺňa písm. e), ktoré znie nasledovne:
„e) prerokúva výpoveď pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ak tak ustanoví osobitný predpis67a .“
Poznámka pod čiarou číslo 67a), znie nasledovne:
„67a) Napríklad § 63 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 63 sa za odsek 6 dopĺňa odsek 7, ktorý znie nasledovne:
„(7) Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trval najmenej desať rokov, pričom do dosiahnutia dôchodkového veku mu zostávajú najviac tri roky, môže dať zamestnávateľ výpoveď len po predchádzajúcom prerokovaní výpovede radou školy podľa osobitného predpisu.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.