1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je zakotvenie takej právnej úpravy, ktorá by si nevyžadovala rušenie štátnych alebo cirkevných sviatkov a napriek tomu by mala pozitívny vplyv na rast HDP, efektivitu podnikania, produktivitu práce, rozvoj domáceho cestovného ruchu, ale aj na lepšiu pohodu zamestnancov a ich rodín.
Predmetom úpravy návrhu zákona je zavedenie systému, podľa ktorého by sa v prípade, ak vybrané štátne sviatky alebo sviatky pripadnú na utorok, stredu alebo štvrtok pracovného týždňa, presunuli na piatok toho istého týždňa ako dni pracovného pokoja, pričom v prípade 29. augusta by sa tento systém uplatňoval s určitými odchýlkami. Keďže zavedenie takéhoto systému zasahuje aj do ponímania pracovných dní a dní pracovného pokoja v zmysle Zákonníka práce, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom novelizovať aj tento pracovnoprávny kódex.
Prijatím návrhu zákona sa Slovenská republika priblíži na úroveň štátov, ktoré obdobnú právnu úpravu majú zavedenú desaťročia v podobe tzv. bank holiday“. Rozdelením sviatku a voľna by podľa predpokladov malo dôjsť aj k pozitívnejšiemu vnímaniu sviatku samotného, keď napríklad v stredu 17. novembra si ľudia podvečer na námestí pripomenú udalosti novembra´89 a hneď v piatok toho istého týždňa budú opäť v dobrom na 17. november 1989 spomínať, lebo si budú užívať voľný deň so svojou rodinou či priateľmi. V súlade s kresťanskými tradíciami sa nenavrhuje tento systém použiť v prípade cirkevných sviatkov. Vzhľadom na grafikon verejnej dopravy, otváracích hodín prevádzok, vyučovacích hodín na školách a podobne je žiaduce previesť zmenu plošne a jednotne na celom území Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona by mal mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, resp. rozpočet verejnej správy, ako aj na podnikateľskú sféru, a to z dôvodu zabezpečenia plynulosti pracovných procesov bez prerušenia spôsobeného dňom pracovného pokoja v podobe štátneho sviatku alebo sviatku v strede týždňa, pričom konkrétny dosah nie je možné presne vyčísliť. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
2
Ide o legislatívno-technickú úprava, ktorej cieľom je nahradenie zrušeného právneho predpisu a obsoletného ustanovenia, na ktoré zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnych sviatkoch“) odkazuje, v súčasnosti platným pracovnoprávnym kódexom s uvedením ustanovenia, ktoré upravuje dni pracovného pokoja (§ 94 Zákonníka práce).
K bodu 2
Predmetným návrhom sa do zákona o štátnych sviatkoch vkladá nový § 2a.
Cieľom návrhu zákona je zakotvenie takej právnej úpravy, ktorá by si nevyžadovala rušenie štátnych alebo cirkevných sviatkov a napriek tomu by mala pozitívny vplyv na rast HDP, efektivitu podnikania, produktivitu práce, rozvoj domáceho cestovného ruchu, ale aj na lepšiu pohodu zamestnancov a ich rodín.
Predmetom úpravy návrhu zákona je zavedenie systému, podľa ktorého by sa v prípade, ak vybrané štátne sviatky alebo sviatky pripadnú na utorok, stredu alebo štvrtok pracovného týždňa, presunuli na piatok toho istého týždňa ako dni pracovného pokoja, pričom v prípade 29. augusta by sa tento systém uplatňoval s určitými odchýlkami. Konkrétne, ak štátny sviatok 29. augusta pripadne na utorok a nemožno ho presunúť na piatok toho istého (príslušného) týždňa, keďže v takom prípade pripadne na piatok iný štátny sviatok 1. september, štátny sviatok 29. augusta sa ako deň pracovného pokoja presunie na piatok týždňa, ktorý predchádza týždňu, na ktorý pripadol. Takýmto systémom sa okrem iného dosiahne aj ďalší cieľ návrhu zákona, ktorým je scelenie pracovných týždňov, čo pomôže tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom.
Legislatívno-technická úprava v odseku 2 je nevyhnutná z dôvodu, aby pri výklade všeobecne záväzných právnych predpisov bolo jednoznačné, že dňami pracovného pokoja nie len štátne sviatky a sviatky v ten deň, na ktorý pripadnú, ale v zmysle novej právnej úpravy aj tie dni, na ktoré sa niektoré z nich presunú. Výnimku predstavuje Zákonník práce, na ktorý zákon o štátnych sviatkoch, ale aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy priamo odkazujú a preto si vyžaduje samostatnú legislatívnu úpravu. Výraz „okrem nedieľ“ znamená, že nedele sa považujú za dni pracovného pokoja aj bez toho, aby na ne pripadol štátny sviatok alebo sviatok. Je potrebné tiež upozorniť na skutočnosť, že napriek tomu, že väčšina všeobecne záväzných právnych predpisov používa v pracovnoprávnych súvislostiach pojem „sviatok“, existuje viacero právnych predpisov vrátane Zákonníka práce, ktoré používajú v tejto súvislosti pojem „štátny sviatok“, v dôsledku čoho návrh právnej úpravy používa oba tieto pojmy.
K Čl. II
Návrh zákona zároveň mení a dopĺňa Zákonník práce v znení neskorších predpisov tak, že bližšie definuje, aké dni sa považujú za dni pracovného pokoja formou rozšírenia tejto definície o tie dni, ktoré sa stanú dňami pracovného pokoja po prijatí návrhu zákona 2a) zákona o štátnych sviatkoch, ale tiež o štátne sviatky, čím sa zároveň odstraňuje terminologická nejednotnosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v prevažnej väčšine prípadov v pracovnoprávnych súvislostiach používajú pojem „sviatok“ vrátane samotného Zákonníka práce, ale je aj viacero takých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré namiesto pojmu „sviatok“ používajú pojem „štátny sviatok“.
K Čl. III
3
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. marca 2016.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
4
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 4 ods. 2 písm. b) v spojení s článkami 145 150 (hlava IX Zamestnanosť) a článkami 151 161 (hlava X Sociálna politika) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4) osobitne v článku 2 ods. 2 a článku 5 tejto smernice,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) na základe predloženého návrhu zákona nevyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť transponovať sekundárne právo Európskej únie, keďže smernica uvedená v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola úplne transponovaná do vnútroštátneho práva príslušnými zákonmi, avšak Slovenskej republike vyplýva povinnosť prihliadať na relevantné články tejto smernice a osobitne jej ustanovení uvedených v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti tak, aby návrh zákona nebol v rozpore s týmito ustanoveniami,
b) v danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa článkov 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4) bola úplne prebratá do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov; zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov; zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov; zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev
- úplný, ak vezmeme do úvahy ustanovenia primárneho aj sekundárneho práva uvedeného v bode 3 písm. a) a b) tejto doložky zlučiteľnosti, ktorých sa dotýka predkladaný návrh zákona, pričom cieľom návrhu zákona nie je transpozícia právnych aktov sekundárneho práva EÚ.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na
x
6
zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona by mal mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, resp. rozpočet verejnej správy, ako aj na podnikateľskú sféru, a to z dôvodu zabezpečenia plynulosti pracovných procesov bez prerušenia spôsobeného dňom pracovného pokoja v podobe štátneho sviatku alebo sviatku v strede týždňa, pričom konkrétny dosah nie je možné presne vyčísliť. Návrh zákona bude mať tiež pozitívny dosah na rast HDP, efektivitu podnikania, produktivitu práce, rozvoj domáceho cestovného ruchu, ale aj na lepšiu pohodu zamestnancov a ich rodín.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.