NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. a zákona č. 125/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 8 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová „v jeho úplnom znení“.
2. V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Nariadenia musia byť každému prístupné v zbierke nariadení, ktorú vedie obec, ktorá ich vydala. Obec zabezpečí, aby každý záujemca o zbierku nariadení mal možnosť si ju obstarať. Podrobnosti o formálnej podobe a požiadavkách na obsah zbierky nariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
3.§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktoré znie:
(11) Ministerstvo zriaďuje a vedie centrálny register nariadení (ďalej len „register“), ktorý je prístupný verejnosti; register je informačný systém verejnej správy8e). Obec je povinná zaslať ministerstvu úplné znenie platného nariadenia, ktoré bolo vyhlásené spôsobom uvedeným v § 6 ods. 8 do 15 dní od takéhoto vyhlásenia, za účelom jeho zverejnenia v registri na informačné účely. Obec zodpovedá za súlad zaslaného znenia so znením, ktoré bolo vyhlásené podľa § 6 ods. 8. Ministerstvo je povinné zverejniť nariadenie v registri bezodkladne po jeho doručení obcou a zodpovedá za súlad zverejneného nariadenia s jeho zaslaným znením. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi znením nariadenia, ktoré zaslala obec a tým, ktoré bolo zverejnené v registri, rozhodujúce je znenie, ktoré zaslala obec. Podrobnosti o zriadení a spôsobe vedenia centrálneho registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
8e) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 13a ods. 3 písm. a) druhý bod znie:
„2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu alebo porušil Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a tým spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný podľa § 13c,“.
5. Za § 13b sa vkladajú § 13c až § 13e, ktoré znejú:
㤠13c
Zodpovednosť starostu
(1) Pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a), majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania (ďalej len „majetok štátu“) a majetkom obce musí starosta postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.
(2) Starosta, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10), hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo obci, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo obci.
(3) Starosta sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným
na jeho základe, viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4) Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podieľalo viacero osôb, zodpovedá za škodu osoba, ktorá vykonala právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 13d
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že starosta porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10).
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je starosta viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10), ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je starosta viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10), nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu má štát a pri nakladaní s majetkom obce má obec.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody podľa ustanovení tohto paragrafu koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo obce generálny prokurátor.
(6) Ak Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie podľa odseku 1, je povinný zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za päť rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 13e
Zodpovednosť zástupcu starostu
Ustanovenia tohto zákona o zodpovednosti starostu a o uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce sa vzťahujú rovnako aj na zástupcu starostu, ktorý koná na základe poverenia
v zmysle § 13b ods. 3 tohto zákona alebo na základe zastupovania v zmysle § 13b ods. 4 tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.
6.Za § 30e sa vkladá § 30f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 30f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1)Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 6 ods. 10 a § 6 ods. 11 do 31. mája 2016.“.
(2)Nárok na náhradu škody podľa § 13d možno uplatniť vo vzťahu k rozhodnutiam, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak sa rozhodnutie nevyžaduje, nárok na náhradu škody možno uplatniť vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktoré nastalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja“ sa nahrádzajú slovami „alebo porušil Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony alebo ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a tým spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný podľa § 17a“.
2.Za § 17 sa vkladajú § 17a až § 17c, ktoré znejú:
㤠17a
Zodpovednosť predsedu
(1) Pri nakladaní s verejnými prostriedkami17), majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným do užívania samosprávnemu kraju (ďalej len „majetok štátu“) a majetkom samosprávneho kraja musí predseda postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.
(2) Predseda, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13), hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo samosprávnemu kraju, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu
nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo samosprávnemu kraju.
(3) Predseda sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe, viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4) Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podieľalo viacero osôb, zodpovedá za škodu osoba, ktorá vykonala právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 17b
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že predseda porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13).
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je predseda viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13), ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je predseda viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13), nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu štát a pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja samosprávny kraj.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody podľa ustanovení tohto paragrafu koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo samosprávneho kraja generálny prokurátor.
(6) Ak Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie podľa odseku 1, je povinný zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za päť rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 17c
Zodpovednosť podpredsedu
Ustanovenia tohto zákona o zodpovednosti predsedu a o uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja sa vzťahujú rovnako aj na podpredsedu, ktorý koná na základe poverenia v zmysle § 17a ods. 2 tohto zákona alebo na základe zastupovania v zmysle § 17a ods. 3 tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.
3.Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23b
Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. marca 2016
Nárok na náhradu škody podľa § 17b možno uplatniť vo vzťahu k rozhodnutiam, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak sa rozhodnutie nevyžaduje, nárok na náhradu škody možno uplatniť vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktoré nastalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016 okrem Čl. I bodu 2 6 ods. 10) a bodu 3 6 ods. 11), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016.