NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1508/2015
2029
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. októbra 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Janky Šípošovej, Eriky Jurinovej, Miroslava Kadúca a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1667) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mikuláš K r a j k o v i č v. r.
Martin P o l i a č i k v. r.