POKRAČOVANIE PROGRAMU
54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
6. októbra 2015
HLASOVANIE
147.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Juraja Drobu a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1737) – prvé čítanie
148.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Petra Osuského a Eugena Jurzycu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1738) prvé čítanie
151.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1742) – prvé čítanie
152.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 1743) – prvé čítanie
153.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika a Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1749) – prvé čítanie
154.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika a Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1750) – prvé čítanie
155.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1758) – prvé čítanie
158.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1762) – prvé čítanie
2
Pokračovanie 54. schôdze NR SR 6. októbra 2015 o 8.30 hod.
170.Správa za rok 2014 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2016 (tlač 1653)
Správu uvedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
171.Správa o stave ochrany osobných údajov za roky 2013 a 2014 (tlač 1664)
Správu uvedie predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Informáciu o prerokovaní správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podá poverený člen výboru.
172.Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2014 (tlač 1752)
Správu uvedie predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá poverený člen výboru.
173.Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2015 (tlač 1636)
Správu uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranua bezpečnosť.
159.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Miroslava Kadúca a Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1763) – prvé čítanie
(Prerušená rozprava.)
160.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1765) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
161.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Hraška na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1766) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec I. Hraško.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
3
162.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1767) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslankyňa H. Mezenská.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
163.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Krajcera, Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1768) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
164.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Krajcera, Juraja Miškova, Jozefa Kollára a Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. (tlač 1769) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
165.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena, Juraja Miškova, Jozefa Kollára a Daniela Krajcera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1770) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
166.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1771) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
167.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča na vydanie zákona o Kultúrnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1772) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Viskupič.
4
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky kultúru a médiá.
168.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu a Pavla Zajaca na vydanie zákona o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1778) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
169.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1779) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec A. Hlina.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
103.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
112.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 1683) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Mikloško.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
117.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana a Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1746) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
119.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1751) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
5
135.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1654) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Beblavý.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
142.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1665) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec V. Novotný.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
145.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1674) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
149.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov (tlač 1740) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
150.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1741) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec Ľ. Kaník.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
156.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1759) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Viskupič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
6
157.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1761) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Droba.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Hodina otázok
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Bratislava 2. októbra 2015