POKRAČOVANIE PROGRAMU
54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
29. septembra 2015
HLASOVANIE
94.Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1731) – prvé čítanie
95.Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007 (tlač 1669) – druhé a tretie čítanie
96.Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Medziamerickým dohovorom o výkone trestných rozsudkov v cudzine z 9. júna 1993 (tlač 1670) – druhé a tretie čítanie
97.Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015 (tlač 1647)
98.Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634) – prvé čítanie
99.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1684) prvé čítanie
100.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 1685) – prvé čítanie
101.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) – prvé čítanie
2
Pokračovanie 54. schôdze NR SR 29. septembra 2015 o 8.30 hod.
Body 53 až 57 sa prerokujú v utorok 29. septembra 2015 od 14.00 hod.
53.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (tlač 1732) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
54.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 1733) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
55.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1724) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
56.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1426) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
57.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1566) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
* * *
3
Bod 177 sa prerokuje v stredu 30. septembra 2015 o 8.30 hod.
177.Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1782)druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Bod 34 sa prerokuje v stredu 30. septembra 2015 o 14.00 hod.
34.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1569) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
* * *
102.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Igora Chomu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1689) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
103.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
104.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov (tlač 1753) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec P. Pavlis.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
4
105.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1764) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec V. Jasaň.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
106.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. (tlač 1773) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
107.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1676) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
108.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1677) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
109.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku a Alojza Přidala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1657) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
110.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej a Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1681) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
5
111.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Přidala, Júliusa Brocku a Jozefa Mikuša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1682) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
112.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 1683) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Mikloško.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
113.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana a Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1687) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
114.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana a Mariána Radošovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1688) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
115.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Hudackého, Jána Figeľa a Pavla Zajaca na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní, o zavedení elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1744) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
116.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Zajaca, Jána Figeľa a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1745) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
6
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
117.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana a Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1746) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
118.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 1747) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec P. Hrušovský.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
119.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1751) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
120.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Uhliarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1754) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec I. Uhliarik.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
121.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Uhliarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1755) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec I. Uhliarik.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
122.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1774) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
7
123.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1775) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec A. Hlina.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
124.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1776) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec A. Hlina.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
125.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka, Bélu Bugára a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1663) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
126.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1756) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslankyňa L. Žitňanská.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
127.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1757) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslankyňa L. Žitňanská.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
128.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (tlač 1760) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
8
129.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1632) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Poliačik.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
130.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1635) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
131.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1637) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Kadúc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
132.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca, Igora Hraška a Jána Mičovského na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu (tlač 1638) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
133.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1639) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Kadúc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
134.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1640) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
9
135.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1654) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Beblavý.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
136.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1655) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
137.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1658) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Fecko.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
138.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1659) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
139.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1660) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec D. Lipšic.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
140.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1661) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec D. Lipšic.
10
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
141.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Igora Matoviča na vydanie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1662) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
142.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1665) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec V. Novotný.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
143.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Janky Šípošovej, Eriky Jurinovej, Miroslava Kadúca a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1667) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
144.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov (tlač 1668) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
145.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1674) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
146.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1736) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Droba.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
11
147.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Juraja Drobu a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1737) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
148.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Petra Osuského a Eugena Jurzycu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1738) prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
149.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov (tlač 1740) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
150.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1741) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec Ľ. Kaník.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
151.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1742) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec D. Lipšic.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
152.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 1743) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec D. Lipšic.
12
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
153.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika a Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1749) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
154.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika a Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1750) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
155.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1758) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Poliačik.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
156.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1759) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Viskupič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
157.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1761) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Droba.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
158.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1762) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec P. Osuský.
13
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
159.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Miroslava Kadúca a Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1763) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
160.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1765) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
161.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Hraška na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1766) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec I. Hraško.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
162.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1767) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslankyňa H. Mezenská.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
163.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Krajcera, Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1768) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
164.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Krajcera, Juraja Miškova, Jozefa Kollára a Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. (tlač 1769) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
14
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
165.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena, Juraja Miškova, Jozefa Kollára a Daniela Krajcera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1770) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
166.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1771) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
167.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča na vydanie zákona o Kultúrnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1772) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec J. Viskupič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky kultúru a médiá.
168.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu a Pavla Zajaca na vydanie zákona o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1778) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
169.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1779) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec A. Hlina.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
* * *
170.Správa za rok 2014 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2016 (tlač 1653)
Správu uvedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
15
171.Správa o stave ochrany osobných údajov za roky 2013 a 2014 (tlač 1664)
Správu uvedie predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Informáciu o prerokovaní správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podá poverený člen výboru.
172.Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2014 (tlač 1752)
Správu uvedie predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá poverený člen výboru.
173.Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2015 (tlač 1636)
Správu uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranua bezpečnosť.
Hodina otázok
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Bratislava 25. septembra 2015