1
z 23. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 29/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „orgánov verejnej moci navzájom".
2.V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) sprístupňovanie informácií na základe žiadosti podľa osobitného predpisu4a)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.".
3.§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Tento zákon sa použije aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.“.
4.§ 3 vrátane nadpisu znie:
"§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)výkonom verejnej moci elektronicky výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie,
c)elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
d)elektronickou úradnou komunikáciou elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa,
e)elektronickou správou logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta,
f)elektronickou úradnou správou elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom, vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú,
2
g)elektronickým dokumentom číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka,
h)formátom elektronického dokumentu spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie a prezentácie do prezentačnej podoby zrozumiteľnej pre človeka,
i)elektronickým formulárom elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
j)elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania,
k)elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa elektronického formulára,
1.ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,
2.ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo
3.ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti, týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,
l)elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom uchovávané elektronické správy a notifikácie,
m)identifikáciou deklarovanie identity objektu, vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy alebo pri elektronickej komunikácii,
n)identifikátorom osoby, ak ide o
1.fyzickú osobu, jej rodné číslo6) v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom; ak ide o medzisystémovú identifikáciu identifikátorom osoby je sada atribútov, ak tak ustanoví osobitný predpis,
2.orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7)
3. právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania,
4.organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraničnú organizačnú zložku, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom je právnická osoba alebo podnikateľ zapísaný do evidencie ustanovenej právnym poriadkom tohto štátu,
3
o)autorizáciou úkonu vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu,
p)autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora.".
5.V § 4 ods. 2 sa slovo „rozhodujú" nahrádza slovom „konajú".
6.V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Spoločné moduly informačnými systémami verejnej správy,3) a ak sa delia na časti, informačnými systémami verejnej správy3) ich časti. Spoločné moduly centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a opakovane využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci elektronicky. ".
7.V § 5 sa slová „elektronická komunikácia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronická úradná komunikácia" v príslušnom tvare.
8.§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.".
9.V § 6 ods. 2 úvodná veta znie: „Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy,3) tiež zabezpečuje".
10.V § 6 ods. 4 a 5 sa slová „Úrad vlády" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Správca ústredného portálu" v príslušnom tvare.
11.V § 7 odseky 2 až 7 znejú:
„(2) Integrované obslužné miesto
a) prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré matričným úradom,8a)
b) môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a) alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3) Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta"), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky") a ak ide o integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) musí byť ministerstvom financií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4) Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Ministerstvo financií do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 písm. b) zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b), ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b). Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta. Elektronický formulár žiadosti o zápis a zmenu
4
zapísaných údajov sprístupňuje ministerstvo na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.
(5) Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných miestach podľa odseku 2 písm. b):
a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b) identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c) adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6) Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7) Ministerstvo financií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b),
a) ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa odseku 6,
b) o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c) ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:
8a) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12. V § 7 odsek10 znie:
„(10) Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ktorým je
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") správny poplatok za poskytnutie asistovanej služby podľa osobitného predpisu,10)
b) iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného obslužného miesta v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.“.
13.V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Pracovník integrovaného obslužného miesta je oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou na účely preberania alebo sprístupnenia elektronických správ, ak ho o to osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou písomne požiada a ak sa úspešne autentifikuje; takýto prístup a disponovanie možné len prostredníctvom informačného systému integrovaného obslužného miesta a na základe každej žiadosti je možné pristúpiť a disponovať s elektronickou schránkou len jednorazovo.".
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
14.V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „potvrdenie o odoslaní elektronického podania podľa odsekov 1 až 3, ako aj".
15.V § 8 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 3" nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4".
16.§ 9 znie:
㤠9
(1)Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vedie, v členení podľa prevádzkarní integrovaného obslužného miesta, evidenciu vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a právnych úkonov, vykonaných prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, v ktorej sa uvádza
5
a)identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytnutá služba, vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b)dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c)údaj o úkone v rozsahu umožňujúcom jeho určenie a orgán verejnej moci, voči ktorému bol úkon vykonaný,
d)vlastnoručne podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa § 8 v spojení s údajmi podľa písmena c), ak ide o autorizáciu podľa § 8 ods. 1, pričom ak je podľa osobitných predpisov na platnosť úkonu potrebné úradné osvedčenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí byť úradne osvedčený,
e)súhlas osoby s prístupom a disponovaním s elektronickou schránkou, udelený pracovníkovi integrovaného obslužného miesta podľa § 8 ods. 4,
f)identifikátor osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý vykonal úkon v rámci poskytovania služby.
(2)Osobitný predpis môže ustanoviť ďalšie podmienky poskytovania služieb a elektronickej komunikácie s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.".
17.Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Informačný systém dátového centra obcí
(1)Informačným systémom dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum") je nadrezortný informačný systém verejnej správy,9a) ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska.
(2)Po dohode so správcom dátového centra a ak tomu nebránia technické dôvody obce oprávnené využívať dátové centrum a zabezpečiť prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra.
(3)Správca dátového centra zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci a obce povinné ukladať tieto údaje v dátovom centre. Na účely podľa prvej vety obce oprávnené integrovať informačné systémy verejnej správy3), ktorých sú správcami s dátovým centrom.
(4)Na účely využívania dátového centra obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra je správca dátového centra oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.3) Správca dátového centra je oprávnený tieto údaje sprístupniť aj obciam, ktoré nevyužívajú dátové centrum podľa prvej vety.
(5)Správa a prevádzka dátového centra a plnenie úloh správcu dátového centra podľa zákona sú výkonom verejnej správy.
(6)Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska prispievajú, v súlade s osobitnými predpismi,9b) na činnosť správcu dátového centra v rozsahu a spôsobom podľa vnútorných predpisov správcu dátového centra. Ministerstvo financií môže poskytnúť správcovi dátového centra príspevok zo štátneho rozpočtu, podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, určený na zabezpečenie činností správcu dátového centra.“.
6
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
9a) § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b) § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 21 ods. 10 a § 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.V § 10 ods. 1 sa slová „Úrad vlády zverejňuje" nahrádzajú slovami „Správca ústredného portálu zverejňuje".
19.V § 10 ods. 2 sa za slová „referenčných údajov" vkladajú slová „a základných číselníkov9c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
9c) § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
20.V § 10 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje autentifikáciu osoby podľa § 19 ods. 4 na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z autentifikačnej časti a z komunikačnej časti. Autentifikačná časť autentifikačného modulu je určená na autentifikáciu a komunikačná časť autentifikačného modulu je určená na prenos informácie o overenej identite. Správcom autentifikačnej časti autentifikačného modulu je ministerstvo vnútra a správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je úrad vlády.
(6) Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade podľa tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva z komunikačnej časti a z administratívnej časti. Komunikačná časť platobného modulu slúži na prenos informácií o úhrade. Administratívna časť platobného modulu slúži na zabezpečenie evidencií a poskytovania informácií potrebných na vytváranie príkazu na úhradu. Správcom komunikačnej časti platobného modulu je úrad vlády. Správcom administratívnej časti platobného modulu je ministerstvo financií.".
21.V § 10 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a službu časovej pečiatky na spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov".
22.V § 10 odsek 11 znie:
„(11) Modul úradnej komunikácie zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a poskytuje funkciu podpory petícií12a). Modul úradnej komunikácie pozostáva z
a)komunikačnej časti, ktorá je určená na výmenu elektronických správ a inú elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci, ak nie je doručovaná do elektronických schránok; správcom komunikačnej časti modulu úradnej komunikácie je úrad vlády,
b)prístupovej časti, ktorá je určená na jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánov verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky; správcom prístupovej časti modulu úradnej komunikácie je úrad vlády,
c)dátovej časti vnútornej správy, ktorá je určená na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady a základných číselníkov,9c) ktorých gestorom je ministerstvo vnútra; správcom tejto časti modulu úradnej komunikácie je ministerstvo vnútra,
d)dátovej časti ostatných úsekov, ktorá je určená na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov9c) iných, než podľa písmena c); správcom tejto časti modulu úradnej komunikácie je ministerstvo financií.".
7
23.V § 11 ods. 1 sa slová „podnikateľovi alebo subjektu medzinárodného práva" nahrádzajú slovami „podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis".
24.V § 11 ods. 2, 3 a 5, v § 12 a 13 sa slová „úrad vlády" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca modulu elektronických schránok" v príslušnom tvare.
25.V § 11 ods. 2 písm. b) sa slovo „umožnený" nahrádza slovami „a disponovanie umožnené" a za slová „disponovanie s" sa vkladá slovo „príslušnou".
26.V § 11 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „rozsahu" a slovo „nej" sa nahrádza slovami „elektronickej schránke".
27.V § 11 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo ktorá správu odoslala" a na konci sa pripájajú tieto slová „a ak bol prístup vykonaný prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, aj informáciu o takomto prístupe, s uvedením identifikátora osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý do elektronickej schránky pristúpil alebo elektronickou schránkou disponoval".
28.V § 11 ods. 6 sa slová „vedie úrad vlády" nahrádzajú slovami „vedie správca modulu elektronických schránok".
29.V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.".
30.V § 12 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1.subjekt medzinárodného práva,
2.právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3.fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a ak nejde o elektronickú schránku podľa písmena b) alebo
4.elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,".
31.V § 12 ods. 5 sa slová „na ústrednom portáli" nahrádzajú slovami „v module elektronických formulárov".
32.V § 12 ods. 6 sa za slová „organizácii elektronickú schránku" vkladajú slová „a súčasne so zriadením ju aktivuje".
33.V § 12 ods. 8 sa slovo „prístupný" nahrádza slovom „poskytnutý".
34.V § 13 odsek 4 znie:
„(4) Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
a)fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b)fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
c)právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,
d)orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená a vedúci tohto orgánu verejnej moci,
e)zapísanej organizačnej zložky je vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
f)je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
8
g)je, okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku
1.fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom,
2.právnickej osoby, osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
3.orgánu verejnej moci, osoba určená vedúcim orgánu verenej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
4.zapísanej organizačnej zložky, osoba poverená vedúcim tejto organizačnej zložky alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
5.zriadenú podľa osobitného predpisu, osoba, poverená majiteľom takejto elektronickej schránky.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
12b) § 7 ods. 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z..".
35.V § 13 ods. 7 sa slová „prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky" nahrádzajú slovami „a to" a na konci sa pripájajú tieto slová: „prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky. Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia podľa prvej vety zabezpečí správca modulu elektronických schránok bezodkladne a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do piatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.".
36.V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „úradu vlády" a slová „po deaktivácii“ a za slovo „možné" sa vkladá slovo „ďalej".
37.V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa slová „úrad vlády" nahrádzajú slovami „zabezpečuje správca modulu elektronických schránok, pričom ju".
38.V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis".
39.V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
40.V § 14 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Úrad vlády" nahrádzajú slovami „Správca modulu elektronických schránok".
41.V § 14 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo písm. f)".
42.V § 14 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo písm. f)", v písmene b) sa vypúšťa slovo „alebo", čiarka na konci sa nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
43.V § 14 ods. 5 sa slová „Žiadosť podľa odseku 3 sa podáva prostredníctvom" nahrádzajú slovami „Žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to určenej".
44.§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
§ 15
Zrušenie elektronickej schránky
Správca modulu elektronických schránok zruší elektronickú schránku a vymaže jej obsah
a)po uplynutí troch rokov odo dňa, kedy sa dozvie o smrti jej majiteľa, vyhlásení jej majiteľa za mŕtveho alebo o zániku jej majiteľa bez právneho nástupcu,
b)ak ide o elektronickú schránku podľa § 12 ods. 6, na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorého organizačnej zložke alebo organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola zriadená, v lehote uvedenej v žiadosti.
9
§ 16
Spoločné ustanovenia k elektronickým schránkam
(1)Orgán verejnej moci
a)ktorý vedie register fyzických osôb,12c) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok údaje o týchto skutočnostiach:
1.dosiahnutie 18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako táto skutočnosť nastane, spolu s uvedením identifikátora osoby,
2.dátum úmrtia fyzickej osoby, bezodkladne po tom, ako sa o ňom dozvie, spolu s uvedením identifikátora osoby,
3.deň smrti fyzickej osoby, ktorá bola vyhlásená za mŕtvu, spolu s uvedením identifikátora osoby,
4.adresa trvalého pobytu, titul, dátum narodenia a rodné priezvisko spolu s uvedením identifikátora osoby fyzickej osoby,
5.každú zmenu identifikátora osoby fyzickej osoby podľa bodu 1,
b)ktorý vedie register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok informácie o zápise právnickej osoby, podnikateľa alebo orgánu verejnej moci alebo o zápise zapísanej organizačnej zložky,
1.na základe ktorého vznikli alebo zanikli,
2.ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na základe ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3.ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného podľa osobitného predpisu po jej zriadení alebo zrušení,
c)podľa písmena b) je povinný uvádzať spolu s údajmi podľa písmena b) aj údaje o účinnosti zápisu a identifikátor osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, orgán verejnej moci alebo za zapísanú organizačnú zložku,
d)podľa písmen a) a b) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov podľa písmen a) c), a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(2)Sprístupnenie podľa odseku 1 sa vykoná tak, že orgán verejnej moci zabezpečí technickú dostupnosť hodnôt údajov podľa odseku 1 správcovi modulu elektronických schránok a oznámi mu informáciu o spôsobe a periodicite sprístupňovania údajov.
(3)Správca modulu elektronických schránok
a)zabezpečuje pre každú elektronickú schránku rovnakú základnú úložnú kapacitu; elektronické schránky orgánov verejnej moci majú vyššiu základnú úložnú kapacitu ako ostatné elektronické schránky,
b)upovedomí pri dosiahnutí určenej úrovne naplnenia úložnej kapacity majiteľa elektronickej schránky o tejto skutočnosti a ak je majiteľ elektronickej schránky nečinný, môže zabezpečiť odstránenie elektronických správ a notifikácií v poradí od najskôr uložených do dosiahnutia určitej voľnej úložnej kapacity, pričom neodstraňuje elektronické správy a notifikácie, ktoré neboli prečítané; odstránenie je možné vykonať najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia a na tretí deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie.
(4)Majiteľ elektronickej schránky môže požiadať správcu modulu elektronických schránok o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky na určenú dobu; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky a musí byť autorizovaná majiteľom elektronickej schránky. Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky podlieha povinnosti uhradiť správcovi modulu elektronických schránok náklady s tým spojené podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov; to neplatí, ak ide o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Zvýšenie úložnej kapacity schránky je
10
správca modulu elektronických schránok povinný vykonať do troch pracovných dní od doručenia žiadosti a zaplatenia nákladov podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(5)Správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje trvalú dostupnosť a nemennosť elektronických správ v elektronických schránkach, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré elektronické správy obsahujú, a to za podmienok podľa tohto zákona.
(6)Správca modulu elektronických schránok môže na účely autorizácie žiadosti o zriadenie, aktiváciu, zmenu a zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, deaktiváciu, opätovnú aktiváciu a zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky vytvoriť autorizačný prostriedok, ktorý je prístupný prostredníctvom funkcie spojenej s príslušnou žiadosťou.
(7)Po predchádzajúcom súhlase správcu modulu elektronických schránok je orgán verejnej moci oprávnený prevádzkovať elektronickú schránku, ktorej je majiteľom, vlastnými prostriedkami a v rámci svojho informačného systému, pričom
a)orgán verejnej moci plní namiesto správcu modulu elektronických schránok povinnosť zabezpečiť, aby
1.bola elektronická schránka dostupná,
2.boli prístup a disponovanie s elektronickou schránkou umožnené výlučne osobám na to oprávneným,
3.bola umožnená zmena a zrušenie oprávnení k elektronickej schránke,
4.bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté a
5.boli zaznamenané dátum a čas každého úkonu podľa § 11 ods. 3 písm. c) a tieto boli uchovávané po dobu troch rokov odo dňa, kedy k udalosti došlo,
b)orgán verejnej moci je ďalej povinný zabezpečiť, aby bola
1.elektronická schránka integrovaná s modulom elektronických schránok a
2.zabezpečená možnosť správcu modulu elektronických schránok plniť vo vzťahu k elektronickým schránkam všetky povinnosti, ktoré mu zákon ukladá,
c)správca modulu elektronických schránok v súčinnosti s orgánom verejnej moci zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného orgánom verejnej moci.
(8)Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku podľa odseku 7, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení doručenom správcovi modulu elektronických schránok do 30. septembra kalendárneho roka, ukončiť toto prevádzkovanie vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; orgán verejnej moci v súčinnosti so správcom modulu elektronických schránok zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného správcom modulu elektronických schránok.
(9)Na postup pri zriadení, aktivácií, deaktivácií a zrušení elektronickej schránky, zriadenej tomu, o kom to ustanoví osobitný zákon, sa vzťahuje tento zákon, pričom osobitný zákon ustanoví, kto je majiteľom takejto elektronickej schránky a kto osoby oprávnené na prístup a disponovanie s takouto elektronickou schránkou, ako aj to, kto vykonáva práva a povinnosti majiteľa takejto elektronickej schránky, ak sa zriaďuje tomu, kto nemá právnu subjektivitu.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
12c) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12d) § 2 zákona č. .../2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
45.V § 18 ods. 2 a 8 sa slová „úrad vlády" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca notifikačného modulu" v príslušnom tvare.
11
46.V § 18 ods. 3 druhej vete sa slová „úrad vlády v rámci funkcionality ústredného portálu" nahrádzajú slovami „správca notifikačného modulu; registrácia je bezplatná".
47.V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
48.V § 18 odsek 6 znie:
„(6) Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môže požadovať ich úhradu od adresáta notifikácie; o tejto skutočnosti musí byť každý pri registrácii informovaný spôsobom, ktorý neumožní vykonanie registrácie bez toho, aby osoba potvrdila súhlas s takým spôsobom zasielania notifikácií. Ak sa notifikácia zasiela cez notifikačný modul, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela je povinný v prípade, že je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, tieto uhradiť podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov. Zasielanie notifikácií do elektronickej schránky alebo elektronickou poštou je pre orgán verejnej moci a adresáta vždy bezodplatné.".
49.§ 19 až 21 vrátane nadpisov znejú:
§ 19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1)Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby najmä na účely prístupu k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie. Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou osoby a overuje sa autentifikáciou osoby.
(2)Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná, alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)Pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje sa identita podľa odseku 2
a) identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny vzťah, alebo
b)identifikátorom osoby tejto právnickej osoby, uvedenom v autentifikačnom kvalifikovanom certifikáte.12b)
(5)Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 proces autentifikácie zabezpečuje autentifikačný modul alebo, ak ide o špecializovaný portál a autentifikáciu podľa § 21 ods. 6, elektronické prostriedky tohto portálu, ak zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií, ako autentifikačný modul, a to v oboch prípadoch overením
a)platnosti autentifikačného kvalifikovaného certifikátu postupom podľa § 22b alebo
b)správnosti a platnosti identifikátora osoby a správnosti a platnosti použitého autentifikátora, ak nebol použitý autentifikačný kvalifikovaný certifikát.
(6)Pri elektronickej úradnej komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie, ak sa identifikácia osoby vykonala podľa odseku 3.
(7)Osobitný predpis môže ustanoviť alebo správca informačného systému môže určiť, že na autentifikáciu pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 je možné použiť len autentifikátor ustanovený pre určitú úroveň autentifikácie podľa bezpečnostných štandardov vydaných podľa osobitného predpisu,8) pričom je vždy možné použiť aj autentifikátor vyššej úrovne autentifikácie.
12
(8)Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanovuje, že elektronickú komunikáciu je možné vykonávať aj bez autentifikácie. Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná, alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prostriedkom a údajom informačného systému prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanoví alebo správca informačného systému neurčí, že takýto prístup je možný aj bez autentifikácie.
§ 20
Identifikácia osoby
(1)Orgány verejnej moci povinné umožniť osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná, alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, pri prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu alebo pri elektronickej úradnej komunikácii používať na účely identifikácie identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)Orgány verejnej moci oprávnené, na účely podľa odseku 1, zaviesť a používať v informačných systémoch verejnej správy,3) ktoré spravujú aj taký spôsob identifikácie osoby, ktorý nepoužíva identifikátor osoby podľa tohto zákona, a ak ho zavedú, sú zároveň povinné zabezpečiť
a)spôsob obojsmernej transformácie identifikátora osoby podľa tohto zákona na spôsob identifikácie, ktorý zavedú,
b)možnosť identifikácie osoby na účely podľa odseku 1 aj prostredníctvom identifikátora osoby.
Autentifikátor
§ 21
(1)Ak § 22a neustanovuje inak, na autentifikáciu sa môže použiť len autentifikátor, ktorým je
a)úradný autentifikátor, ktorým občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo
b)alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.
(2)Vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.15) Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a)
(3)Správca autentifikačnej časti autentifikačného modulu zabezpečuje v autentifikačnom module vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým úradným autentifikátorom tak, aby na účely vykonania autentifikácie ku každému identifikátoru osoby pridelenému
a)fyzickej osobe bolo možné priradiť len platný úradný autentifikátor vydaný tejto fyzickej osobe,
b)právnickej osobe alebo zapísanej organizačnej zložke bolo možné priradiť len platný úradný autentifikátor vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať za túto právnickú osobu alebo v mene tejto právnickej osoby, alebo zapísanej organizačnej zložky alebo pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou, ktorej majiteľom je táto právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka.
(4)Správca autentifikačnej časti autentifikačného modulu vedie v autentifikačnom module aj údaje o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom
13
osoby a každým zneplatneným úradným autentifikátorom, aby bolo možné spätne určiť, ktorý úradný autentifikátor bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby, vrátane identifikátora právnickej osoby alebo zapísanej organizačnej zložky.
(5)Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b) je správca autentifikačného modulu v časti určenej na autentifikáciu oprávnený získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a správca informačného systému verejnej správy3) je povinný mu tieto údaje poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)Orgány verejnej moci oprávnené zaviesť a používať podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby zavedú, povinné zabezpečiť možnosť autentifikácie osoby aj prostredníctvom autentifikátora podľa odseku 1 ustanoveného pre príslušnú alebo vyššiu úroveň autentifikácie v súlade so štandardom elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)".
50.V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Použitie alternatívneho autentifikátora je možné ustanoviť pre jednotlivé úrovne autentifikácie podľa štandardov elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)".
51.Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Osobitné ustanovenia o identifikácii osoby a autentifikácii prostredníctvom informačného systému
§ 22a
(1)Právnická osoba alebo podnikateľ, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná, alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, môže použiť na účely prístupu k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu automatizovaný spôsob s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu.12b) Na identifikáciu osoby pri jej prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného kvalifikovaného certifikátu a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný kvalifikovaný certifikát; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú. Na orgán verejnej moci sa pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci prvá a druhá veta použijú rovnako.
(2)Právnická osoba, podnikateľ alebo orgán verejnej moci môžu pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu.12b) Na identifikáciu osoby oprávnenej na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného kvalifikovaného certifikátu a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný kvalifikovaný certifikát; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú.
§ 22b
(1)Register autentifikačných kvalifikovaných certifikátov je informačným systémom verejnej správy,3) ktorého správcom je správca komunikačnej časti autentifikačného modulu.
(2)V registri autentifikačných kvalifikovaných certifikátov sa vedie zoznam autentifikačných kvalifikovaných certifikátov12b) právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré sa používajú na účely podľa § 22a, ako aj údaj o tom, že autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) bol zrušený.
(3)Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zapíše do registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) na žiadosť toho, komu bol vydaný. Ten, komu bol autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) vydaný, je povinný oznámiť správcovi komunikačnej časti autentifikačného modulu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne potom, ako