Príloha č. 13.b
1
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú tkanivové zariadenie, ich počet v Slovenskej republike je 40.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorí zamestnávajú zdravotníckych pracovníkov, ktorých odmeňovanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje tkanivové zariadenie musí povinne zaviesť systém kvality a bezpečnosti. Náklady na zavedenie systému kvality a bezpečnosti nie je možné vyčísliť vzhľadom na skutočnosť, že sa nedá posúdiť v akom rozsahu majú títo poskytovatelia systém kvality zabezpečený, keďže jeho zavedenie nebolo povinné. Taktiež to závisí od veľkosti tkanivového zariadenia. Väčšina z nich už normy Európskej únie spĺňa.
Úprava minimálnej výšky základnej zložky mzdy pre vymedzený okruh zdravotníckych povolaní je predpokladom pre znížovanie odlivu zdravotníckych pracovníkov, ich stabilizáciu a zvýšenie záujmu o výkon zdravotníckeho povolania.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Administratívne náklady sú zanedbateľné.
3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Navrhovanou úpravou sa zabezpečí, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú tkanivové zariadenie mali povinne zabezpečený systém kvality a bezpečnosti.
3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Vyššia kvalita a bezpečnosť transplantácií tkanív a buniek. Väčšia dostupnosť transplantácií tkanív a buniek pre pacientov.