Príloha č. 13.c
1
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrh zákona sa bude týkať cca 38 050 zdravotníckych pracovníkov.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Úprava sa dotýka cca 38 050 zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v jednotlivých zdravotníckych povolaniach nasledovne: farmaceut (322), sestra (21140), pôrodná asistentka (1201), zdravotnícky laborant (1812), farmaceutický laborant (398), technik pre zdravotnícke pomôcky (18), fyzioterapeut (1139), zdravotnícky záchranár (1779), verejný zdravotník (84), zdravotnícky asistent (1779), rádiologický technik (972), dentálna hygienička (8), asistent výživy (275), masér (386), sanitár (4848), zubný asistent (3), zubný technik (867), ortopedický technik (216), logopéd (35), psychológ (248), laboratórny diagnostik (438), liečebný pedagóg (30), fyzik (48).
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Bez vplyvu
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Bez vplyvu
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Bez vplyvu