Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
1.Vplyv na rozpočet verejnej správy.
Novou právnou úpravou sa zavádzajú nové pokuty. Ich vplyv na rozpočet verejnej správy sa predpokladá len minimálny, alebo žiadny. Z uvedeného dôvodu nie je možné tento vplyv kvantifikovať.
Pokiaľ ide o rozšírenie kompetencií MZ SR a Národnej transplantačnej organizácie, tieto budú zabezpečené v rámci schválených limitov z rozpočtu kapitoly MZ SR na jednotlivé rozpočtované roky bez dodatočných požiadaviek.
2.Vplyv na podnikateľské prostredie
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje tkanivové zariadenie, musí povinne zaviesť systém kvality a bezpečnosti. Náklady na zavedenie systému kvality a bezpečnosti nie je možné vyčísliť vzhľadom na skutočnosť, že sa nedá posúdiť v akom rozsahu majú títo poskytovatelia systém kvality zabezpečený, keďže jeho zavedenie nebolo povinné.
3. Sociálne vplyvy
Návrhom zákona v časti týkajúcej sa odmeňovania zdravotníckych pracovníkov sa predpokladajú pozitívne sociálne vplyvy, ktoré sa budú týkať cca 38 050 zdravotníckych pracovníkov.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov