1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.
Na základe transpozície smernice Európskej únie sa upravujú ustanovenia v súvislosti s činnosťou tkanivových zariadení, pričom sa vypúšťa biobanka z druhov zdravotníckych zariadení, vzhľadom na skutočnosť, že tieto činnosti podľa smernice vykonáva tkanivové zariadenie. Taktiež sa ustanovuje systém kvality a bezpečnosti pre poskytovateľa, ktorý prevádzkuje tkanivové zariadenie. Ide o dokumenty, ktoré musí mať každé tkanivové zariadenie v písomnej a elektronickej podobe. Následne sa týmto poskytovateľom určuje aj povinnosť dodržiavať systém kvality a bezpečnosti počas celej doby prevádzkovania takéhoto zdravotníckeho zariadenia.
Upravujú sa niektoré povinnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a povinnosti poskytovateľov tkanivových zariadení a sankcie za ich porušenie.
Pre administratívnu náročnosť platnej úpravy a potrebu požiadaviek aplikačnej praxe využívať medzinárodnú klasifikáciu chorôb v elektronickej podobe sa ustanovuje, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
Navrhovanou úpravou sa odstraňujú transpozičné nedostatky súvisiace s povinnou transpozíciou Smernice 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcu normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek. Ide o výkon inšpekcie tkanivových zariadení a prenesenie kompetencií z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Národnú transplantačnú organizáciu.
Predmetom návrhu je aj riešenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a s tým súvisiacimi povinnosťami operačného strediska a ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Navrhovanou úpravou sa precizujú ustanovenia v súvislosti s hromadným postihnutím osôb, ktorá vychádza z potreby presnejšieho zadefinovania tohto pojmu. Pre všetky posádky záchrannej zdravotnej služby sa v súvislosti s udalosťou s hromadným postihnutím osôb ustanovuje povinnosť dodržiavať pokyny veliteľa zdravotníckeho zásahu, absolvovať odbornú prípravu zameranú na udalosti s hromadným postihnutím osôb, čo zabezpečí jednotný postup všetkých ambulancií záchrannej zdravotnej služby v takejto situácii.
Návrhom sa precizuje, ktorí poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti majú mať vypracovaný traumatologický plán na zabezpečenie poskytovania kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb.
Predmetom úpravy je aj stanovenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy pre definovanú skupinu zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti a u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh zákona negatívny dopad na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Nemá vplyv na životné prostredie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 (§ 7 ods. 3)
Precizujú sa zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zosúlaďujú s § 11, čím sa jednoznačne ustanovuje, že tkanivové zariadenie a referenčné laboratórium sa považujú za zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Navrhovaná úprava súvisí aj s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcou normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek.
K bodu 2 (§ 9a)
Vzhľadom na transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcu normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek sa ustanovuje systém kvality a bezpečnosti pre poskytovateľa, ktorý prevádzkuje tkanivové zariadenie. Ide o dokumenty, ktoré musí mať každé tkanivové zariadenie v písomnej a elektronickej podobe. Následne sa týmto poskytovateľom určuje aj povinnosť dodržiavať systém kvality a bezpečnosti počas celej doby prevádzkovania takéhoto zdravotníckeho zariadenia.
K bodom 3 a 4 (§ 11)
Vzhľadom na navrhovanú úpravu § 7 sa precizujú ustanovenia v súvislosti s vydávaním povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení. Na základe aplikačnej praxe a v súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcej normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcií ľudských tkanív a buniek sa zdravotnícke zariadenie biobanka vypúšťa ako druh zdravotníckeho zariadenia a tie, ktoré mali vydané povolenia sa považujú za tkanivové zariadenia, ktoré samostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a nespadajú pod zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
K bodu 5 (§ 13 a § 25)
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s § 11, ktorým sa ruší biobanka ako zdravotnícke zariadenie. Vzhľadom na uvedenú úpravu sa precizujú aj náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
K bodu 6 (§ 18 a § 19)
Vzhľadom na transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcu normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcií ľudských tkanív a buniek sa ustanovuje, že orgán
3
príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušil taxatívne vymedzené povinnosti, alebo zrušiť povolenie v prípade, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil tieto povinnosti.
K bodu 7 (§ 79 ods. 1 písm. zb)
Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na skutočnosť, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňovať v elektronickej podobe na svojom webovom sídle.
K bodu 8 (§ 79 ods. 1)
Rozširujú sa povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (všeobecná a špecializovaná nemocnica) určil na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby lekára a sestru na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom a pri preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, ak ide o prevoz takéhoto dieťaťa medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti. Keďže transport takého dieťaťa vykonáva ambulancia záchrannej zdravotnej služby, je potrebné zaistiť kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť dieťaťu, ktorému spravidla zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život. Transport takéhoto dieťaťa si vyžaduje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi s potrebnou odbornosťou.
Taktiež sa dopĺňa povinnosť poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeným v pevnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vypracovať traumatologický plán pre udalosti s hromadným postihnutím osôb, čím sa zabezpečí v prípade udalosti s hromadným postihnutím osôb adekvátne a operatívne nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre zranené osoby a osoby privezené z miesta udalosti. Ide o strategické zabezpečenie potrebných zdravotníckych pracovníkov na okamžité zvládnutie poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti osobám privezeným záchrannou zdravotnou službou v prípade takejto udalosti.
V súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcej normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek sa ustanovujú nové povinnosti tkanivovému zariadeniu. Ide o povinnosť vytvoriť a dodržiavať systém kvality a bezpečnosti, dodržiavať postupy pred odobratím orgánu, tkaniva a bunky z tela mŕtveho darcu, používať jedinečný číselný kód, viesť evidenciu o svojich činnostiach, zasielať ministerstvu zdravotníctva v listinnej podobe výročnú správu podpísanú odborným zástupcom a v stanovenom rozsahu, zákonným spôsobom odovzdať tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené pri ukončení svojej činnosti a uzatvárať zmluvy na tie činnosti, ktoré poskytovateľ nevykonáva sám.
Taktiež sa dopĺňa poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva transplantácie, povinnosť postupovať podľa osobitného predpisu.
K bodu 9 (§ 79 ods. 3 písm. e)
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s § 79 ods. 1 písm. zx a ag). Ide o úpravu povinnosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorá sa vzťahuje len na všeobecnú a špecializovanú nemocnicu.
K bodu 10 (§ 79 ods. 3 písm. g)
4
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s § 79 ods. 1 písm. zz) af). Ide o úpravu povinnosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorá sa vzťahuje len na tkanivové zariadenie.
K bodu 11 (§ 80)
Navrhovanou právnou úpravou sa precizujú povinnosti zdravotníckeho pracovníka a jednoznačne sa ustanovuje, že povinnosť vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov.
K bodu 12 (§ 80a)
Legislatívno-technická úprava nadpisu nad § 80a v nadväznosti na doplnenie zákona v § 80aa až § 80aw.
K bodu 13 (§ 80aa – § 80aw)
Navrhuje sa minimálna výška základnej zložky mzdy v závislosti od vykonávaných činností pre vymedzený okruh zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 zákona o poskytovateľoch. nimi zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie (farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, masér, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár), ako aj iní zdravotnícki pracovníci (logopéd, psychológ liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik vykonávajúci povolanie v zdravotníckom zariadení), ktorí v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti; v prípade zdravotníckych záchranárov aj u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.
Nadväznosť na vykonávané pracovné činnosti korešponduje s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Koeficienty pre minimálnu výšku základnej zložky mzdy preto osobitne ustanovené pre výkon odborných pracovných činností, výkon certifikovaných pracovných činností a výkon špecializovaných pracovných činností a sú závislé od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Tento mechanizmus zabezpečí pravidelnú medziročnú valorizáciu minimálnej výšky základnej zložky mzdy.
K bodom 14 a 15 (§ 80b)
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vloženými ustanoveniami § 80aa 80aw, ktorá zabezpečí, aby sa existujúce ustanovenia zákona súvisiace so základnou zložkou mzdy lekárov a zubných lekárov pracujúcich v pracovnom pomere v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti vzťahovali aj na navrhovanú úpravu základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov uvedených v § 80aa až 80aw.
K bodu 16 (§ 82 ods. 1 písm. b)
V súvislosti s úpravou nových povinností sa ustanovuje výška pokuty za porušenie týchto povinností. Ustanovuje sa, že orgán príslušný na vydanie povolenia môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti, ak nedodržiava postupy
5
pred odobratím orgánu, tkaniva a bunky z tela mŕtveho darcu, nepoužíva jedinečný číselný kód, nevedie evidenciu o svojich činnostiach, nezasiela ministerstvu zdravotníctva v listinnej podobe výročnú správu v stanovenom rozsahu, v rozpore so zákonným spôsobom odovzdá tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené pri ukončení svojej činnosti, uložiť pokutu do výšky 3 319 euro.
K bodu 17 (§ 82 ods. 1 písm. c)
V súvislosti s úpravou nových povinností sa ustanovuje výška pokuty za porušenie týchto povinností. Ustanovuje sa, že orgán príslušný na vydanie povolenia môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti, ak nevypracuje traumatologický plán pre udalosti s hromadným postihnutím osôb, uložiť pokutu do výšky 9 958 euro.
K bodu 18 (§ 82 ods. 1 písm. d)
V súvislosti s úpravou nových povinností sa ustanovuje výška pokuty za porušenie týchto povinností. Ustanovuje sa, že orgán príslušný na vydanie povolenia môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti, ak neurčí na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby lekára a sestru na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa, nevytvorí a nedodržiava systém kvality a bezpečnosti, neuzatvorí zmluvy na tie činnosti, ktoré sám nevykonáva, a pri darcovstve, odbere, testovaní, skladovaní alebo distribúcii orgánov nedodržiava osobitné predpisy, uložiť pokutu až do výšky 16 596 euro.
K bodu 19 (§ 102t)
Prechodným ustanovením sa ustanovuje, že povolenia na prevádzkovanie biobanky sa považujú za povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia. Taktiež sa ustanovuje, že žiadosti na prevádzkovanie biobanky podľa doterajšej právnej úpravy sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dokončia podľa novej právnej úpravy, teda sa vydajú povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia. V súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcou normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek sa ustanovuje, že poskytovateľ, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky do 31. decembra 2015, je povinný vytvoriť systém kvality a bezpečnosti podľa § 9a najneskôr do 31. marca 2017. Na takéhoto poskytovateľa sa povinnosť vytvoriť a dodržiavať systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia podľa § 79 ods. 1 písm. zz) bude vzťahovať až od 1. apríla 2017.
K bodu 20 (Príloha 1a)
Precizujú sa ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Na základe aplikačnej praxe sa zoznam ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti dopĺňa o ambulanciu poradenskej psychológie a ambulanciu pracovnej a organizačnej psychológie.
K Čl. II
V nadväznosti na úpravu § 79 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. sa precizujú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vypracovať traumatologický plán na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalostiach s vysokým počtom postihnutých v ohrození života alebo s poškodením zdravia na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených v pevnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné vylúčiť zdravotnícke
6
zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti ako liečebňa, hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, prírodné liečebné kúpele, kúpeľná liečebňa, ako aj zariadenie biomedicínskeho výskumu.
K čl. III
K bodu 1 (§ 3 ods. 1)
Pre administratívnu náročnosť súčasnej úpravy a potrebu požiadaviek aplikačnej praxe využívať medzinárodnú klasifikáciu chorôb v elektronickej podobe sa ustanovuje, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
K bodu 2 (§ 12a ods. 3)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu § 3 ods. 1.
K bodom 3 a 4 (§ 26 ods. 5)
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s § 5 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
K bodu 5 (§ 35 ods. 1)
V súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES, ustanovujúcou normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek je nevyhnutné, aby sa na manipuláciu s orgánmi, tkanivami a aj bunkami vzťahovali zákonom vymenované činnosti. Slovná konštrukcia „alebo distribúciu“ by mohla byť interpretovaná tak, že poskytovateľ môže vykonávať iba jednu z uvedených činností, pričom tkanivové zariadenie musí vykonávať všetky tieto činnosti.
K bodu 6 (§ 35 ods. 2)
Inšpektor tkanivového zariadenia je odborne spôsobilá osoba Národnej transplantačnej organizácie alebo ministerstva zdravotníctva, ktorá znalosti s preskúmaním kvality a bezpečnosti tkanív a buniek pre humánne použitie, skúšky alebo licenciu podľa štandardných európskych pravidiel, je menovaná ministrom zdravotníctva.
K bodu 7 (§ 39e)
Ide o spresnenie poskytovateľa, ktorý vykonáva činnosti v súvislosti s odberom orgánov, alebo orgánov pridelených či transplantovaných na území Slovenskej republiky. Ustanovuje sa, že tieto činnosti vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti okrem poskytovateľa, ktorý prevádzkuje tkanivové zariadenie.
K bodu 8 (§ 45 ods. 3)
Rozširujú sa kompetencie Národnej transplantačnej organizácie. V súvislosti s transpozíciou Smernice je potrebné, aby jedinečný číselný kód prideľovala Národná transplantačná organizácia. Vzhľadom k uvedenému sa táto kompetencia ustanovuje pre Národnú transplantačnú organizáciu.
K bodom 9 a 10 (45 ods. 6 písm. a) a b)
Navrhuje sa súčinnosť Národnej transplantačnej organizácie pri vypracúvaní súboru opatrení na kontrolu odberu orgánov, tkanív a buniek. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je zriaďovateľom Národnej transplantačnej organizácie a v spolupráci s touto inštitúciou bude vytvárať súbor opatrení.
7
K bodom 11 a 12 (45 ods. 6 písm. d) a e)
V nadväznosti na úpravu navrhovanú v § 45 ods. 6 písm. a) a b), kompetencie, ktoré sa určujú Národnej transplantačnej organizácii sa vypúšťajú z kompetencií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
K bodu 13 (45 ods. 6)
Precizuje sa kompetencia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s udelím, pozastavím alebo zrušením povolenia tkanivovému zariadeniu a vydaním súhlasu transplantačnému centru.
K bodu 14 (príloha 1)
Vypúšťa sa zoznam chorôb vzhľadom na administratívnu náročnosť súčasnej úpravy a potrebu požiadaviek aplikačnej praxe využívať medzinárodnú klasifikáciu chorôb v elektronickej podobe. Preto sa ustanovuje, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
K Čl. IV
K bodu 1 (Poznámka pod čiarou)
Precizovanie poznámky pod čiarou k odkazu. Pre administratívnu náročnosť súčasnej úpravy a potrebu požiadaviek aplikačnej praxe využívať medzinárodnú klasifikáciu chorôb v elektronickej podobe sa ustanovuje, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
K bodu 2 (§ 8 písm. d) a e)
Jednoznačne sa ustanovuje, že zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť poskytovaná poradenským psychológom a pracovným psychológom a zdravotná starostlivosť poskytovaná klinickým psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia, poradenským psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia a pracovným psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.
K bodu 3 (§ 8 písm. f)
Precizuje sa, že v súvislosti s vydaním písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia uhrádzajú zdravotné výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
K Čl. V
K bodu 1 (§ 1 ods. 2)
Mení sa pojem nehoda s hromadným postihnutím osôb na udalosť s hromadným postihnutím osôb. Zmena názvu vychádza z potreby presnejšieho zadefinovania tohto pojmu, keďže každá nehoda je udalosťou, ale nie každá udalosť musí byť nehodou. Zmena vo vymedzení tohto pojmu vychádza zo skúseností vyplývajúcich z aplikačnej praxe.
K bodu 2 (§ 1 ods. 3)
Pre udalosť s hromadným postihnutím osôb sa v rámci riadenia zdravotníckeho zásahu určuje veliteľ zdravotníckeho zásahu, veliteľ hniezda zranených, veliteľ triedenia a veliteľ
8
odsunu. V bežnej praxi zasahujú zásahové skupiny ambulancií záchrannej zdravotnej služby pri každom výjazde samostatne. Pri udalosti s hromadným postihnutím osôb zasahuje naraz väčší počet zásahových skupín ambulancií záchrannej zdravotnej služby a to v závislosti od počtu zranených a postihnutých. Pri takomto zásahu je nevyhnutné, aby boli zásahové skupiny ambulancií záchrannej zdravotnej služby riadené jednotlivými veliteľmi, ktorí zabezpečia koordináciu všetkých činností na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb.
K bodu 3 (§ 2 ods. 2)
Precizuje sa ustanovenie vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby riadi operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému. Nie je možné v aplikačnej praxi, aby poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby riadili dva subjekty naraz.
K bodu 4 (§ 3 ods. 3 písm. d)
Precizuje sa povinnosť operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Upravuje sa dĺžka archivácie zvukového záznamu a skracuje sa lehota na jeho archiváciu z 20 rokov na 3 roky z dôvodu, že takáto dĺžka archivácie je technicky náročná. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby z každého príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy uchováva písomnú dokumentáciu po dobu 20 rokov, čo je z pohľadu aplikačnej praxe postačujúce. Zároveň sa touto zmenou dáva rovnaká povinnosť pre operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ako je povinnosť pre koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému, ktoré taktiež môže priamo vydať pokyn poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na zásah, povinnosť viesť evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním len tri roky.
K bodu 5 (§ 3 ods. 3 písm. e)
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou novej definície nehody s hromadným postihnutím osôb na udalosť s hromadným postihnutím osôb v § 1 ods. 2.
K bodu 6 (§ 3 ods. 3 písm. f)
Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby sa ruší povinnosť zabezpečenia materiálno-technického vybavenia pri udalosti s hromadným postihnutím osôb, vzhľadom na skutočnosť, že operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zdravotné zásahy iba riadi a nezasahuje pri nich. Plnenie tejto povinnosti je neefektívne a neúčelné.
K bodu 7 (§ 4 ods. 3)
Na základe aplikačnej praxe v súvislosti s udalosťou s hromadným postihnutím osôb sa dopĺňa povinnosť každému členovi zásahovej skupiny absolvovať sústavné vzdelávanie so zameraním na udalosť s hromadným postihnutím osôb, ktorá je dôležitá pre organizáciu zásahu, priebeh a adekvátne zabezpečenie potrebnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto vzdelávanie je potrebné najmä z pohľadu zabezpečenia jednoznačnej koordinácie činnosti zásahových skupín na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb a zabezpečenia správneho riadenia zdravotníckeho zásahu. Činnosť zásahových skupín pri udalosti s hromadným postihnutím osôb tvorí množstvo odborných postupov, preto je potrebné odbornú prípravu realizovať na jednotnej úrovni a v pravidelných intervaloch.
K bodu 8 (§ 5 ods. 1 písm. g)
Precizuje sa povinnosť poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby. Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby odborne prepravil dieťa, ktoré si vyžaduje prepravu transportným inkubátorom, alebo ak ide o dieťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie,
9
ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život spolu s lekárom a sestrou určenými poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti (všeobecná a špecializovaná nemocnica).
K bodu 9 (§ 5 ods. 2 písm. c)
Rozširuje sa povinnosť poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby. Pri udalosti s hromadným postihnutím osôb je zásahová skupina povinná dodržiavať pokyny veliteľa zdravotníckeho zásahu a jednotlivých veliteľov zdravotníckeho zásahu.
K bodu 10 až 12 (§ 5 ods. 4 písm. b), c) a e)
Precizujú sa náležitosti záznamu o zásahu v jeho písomnom vyhotovení, ktoré potrebné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ambulanciou záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 13 (§ 5 ods. 4 písm. g) a h)
Dopĺňajú sa náležitosti záznamu o zásahu v jeho písomnom vyhotovení o identifikáciu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a lekára alebo zdravotníckeho záchranára, ktorý poskytol zdravotnú starostlivosť.
K bodu 14 (§ 5 ods. 5)
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou novej definície nehody s hromadným postihnutím osôb na udalosť s hromadným postihnutím osôb v § 1 ods. 2.
K bodu 15 (§ 5a)
Riadenie a koordinovanie činnosti všetkých zasahujúcich ambulancií záchrannej zdravotnej služby na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb zabezpečí plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Okrem veliteľa zdravotníckeho zásahu tento zásah na príslušných úsekoch riadi aj veliteľ triedenia, veliteľ hniezda zranených a veliteľ odsunu, ktorí zodpovední za svoju zverenú oblasť. V bežnej praxi zasahujú zásahové skupiny ambulancií záchrannej zdravotnej služby pri každom výjazde samostatne. Pri udalosti s hromadným postihnutím osôb zasahuje naraz väčší počet zásahových skupín ambulancií záchrannej zdravotnej služby a to v závislosti od počtu zranených a postihnutých.
K bodu 16 (§ 8 ods. 1 písm. f)
Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na úpravu § 5.
K bodu 17 (§ 8 ods. 1 písm. g)
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou novej definície nehody s hromadným postihnutím osôb na udalosť s hromadným postihnutím osôb v § 1 ods. 2.
K Čl. VI
Pre administratívnu náročnosť súčasnej úpravy a potrebu požiadaviek aplikačnej praxe využívať medzinárodnú klasifikáciu chorôb v elektronickej podobe sa ustanovuje, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle
10
K Čl. VII
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti v nadväznosti na dĺžku legislatívneho procesu, vzhľadom na potrebu nadobudnutia účinnosti vybraných ustanovení zákona.
V Bratislave 16. septembra 2015
Robert Fico v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viliam Čislák v. r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky