ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
112. schôdza
Číslo: CRD-1149/2015
638
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. septembra 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 638
z 8. septembra 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Tento zákon sa použije aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaným doplnením sa umožní použitie inštitútov zákona o e-Governmente aj v prípadoch, na ktoré sa dnes nevzťahuje. O tom, na ktoré právne vzťahy sa použije, bude možné rozhodnúť na základe posúdenia konkrétnej situácie a následnej zmeny osobitného zákona, ktorý predmetné vzťahy reguluje.
2.V čl. I 3. bod § 3 písm. k) prvom bode sa slová „činnosti orgánu“ nahrádzajú slovami „konania orgánu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zjednocuje terminológia zaužívaná v celom texte zákona.
3.V čl. I 3. bod § 3 písm. n) v treťom bode sa slová „právnickú osobu a“ nahrádzajú slovami „právnickú osobu alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
4.V čl. I 10. bod znie:
„10. V § 7 odseky 2 až 7 znejú:
(2) Integrované obslužné miesto
a) prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré matričným úradom,8a)
b) môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a) alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3) Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta"), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky") a ak ide o integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) musí byť ministerstvom financií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4) Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Ministerstvo financií do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 písm. b) zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b), ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b). Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta. Elektronický formulár žiadosti o zápis a zmenu zapísaných údajov sprístupňuje ministerstvo na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.
(5) Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných miestach podľa odseku 2 písm. b):
a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b) identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c) adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6) Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7) Ministerstvo financií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b),
a) ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa odseku 6,
b) o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c) ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:
8a) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".".
Obsahom predloženého návrhu je ustanovenie matričných úradov, ako povinných prevádzkovateľov integrovaného obslužného miesta. Dôvodom je jednak potrebná penetrácia pokiaľ ide o ich počet, ako aj fakt, že obecné úrady, ktorých sa táto zmena dotýka, prirodzeným miestom, na ktorom občan prichádza najčastejšie do kontaktu s verejnou mocou. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby každý matričný úrad prevádzkoval integrované obslužné miesto priamo zo zákona.
5.V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:
„11. V § 7 odsek 10 znie:
„(10) Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ktorým je
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") správny poplatok za poskytnutie asistovanej služby podľa osobitného predpisu,10)
b) iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného obslužného miesta v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.".".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa ustanoviť osobitný režim pre úhradu za úkony vykonávané integrovaným obslužným miestom, ktoré prevádzkuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vzhľadom na zaužívané postupy a snahu zjednotiť procesy úhrad za úkony ministerstva sa navrhuje, aby aj platby za úkony pri činnosti integrovaného obslužného miesta boli správnym poplatkom.
6.V čl. I 15. bod § 9a ods. 1 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „ministerstvo financií“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
7.V čl. I 15. bod § 9a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Ministerstvo financií môže poskytnúť správcovi dátového centra príspevok zo štátneho rozpočtu, podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, určený na zabezpečenie činností správcu dátového centra.".
Z dôvodu právnej subjektivity správcu dátového centra ako záujmového združenia právnických osôb a skutočnosti, že jeho poslaním je plnenie úloh verejnoprávnej povahy, je potrebné zabezpečiť možnosť financovania činností správcu dátového centra obdobne ako napríklad pri rozpočtových a príspevkových organizáciách a pri iných organizáciách založených osobitným zákonom.
8.V čl. I 18. bod § 10 ods. 5 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra")" nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra".
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zmenu v § 7 ods. 10.
9.V čl. I 25. bod § 11 ods. 3 písm. c) sa slovo „ňou“ nahrádza slovami „elektronickou schránkou“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
10.V čl. I 26. bod sa slová „sa vedú“ nahrádzajú slovami „vedie správca modulu elektronických schránok“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje predmetné ustanovenie.
11. V čl. I 34. bod sa slová „a „po deaktivácii““ nahrádzajú slovami „a slová „po
deaktivácii““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje znenie navrhovaného novelizačného bodu.
12. V čl. I 35. bod sa vypúšťajú sa slová „a vypúšťa sa písmeno f)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na požiadavku prehľadného usporiadania zákona v súlade s článkom IV Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
13.V čl. I sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na požiadavku prehľadného usporiadania zákona v súlade s článkom IV Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
14.V čl. I 41. bod § 16 ods.1 písm. a) štvrtý bod sa slová „identifikátora fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „identifikátora osoby fyzickej osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, za účelom zosúladenia so zavedenou terminológiou v platnom zákone.
15.V čl. I 41. bod § 16 ods. 7 písm. b) úvodnej vete sa slová „ďalej zabezpečuje“ nahrádzajú slovami „je ďalej povinný zabezpečiť“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v nadväznosti na navrhované znenie čl. I 41. bod § 16 ods. 7 písm. a) precizuje ustanovenie do formy z ktorej bude zrejmé, že ide o povinnosť orgánu verejnej moci zabezpečiť požadované úkony.
16.V čl. I 50. bod sa za slová „systéme verejne správy3 )““ vkladá čiarka, a slová slová „[§ 49 písm. f)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 49 písm. h)]““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom zmenu navrhovanú v 95. bode návrhu zákona.
17.V čl. I 51. bod sa slová „a za slovo „oprávnenie“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4““ nahrádzajú slovami „, za slová „inej osoby“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4“ a za slová „či oprávnenie“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na to že sa v ustanovení § 23 ods. 5 nachádza slovo „oprávnenie“ niekoľko krát, je potrebné upresniť ktorého sa navrhované úprava týka.
18.V čl. I 52. bod § 23a ods. 2 sa slová „najmenej však“ nahrádzajú slovami „najmä však“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
19.V čl. I 52. bod § 23a ods. 5 sa slovo „vyznačí" nahrádza slovami „bezodkladne vyznačí".
S momentom odvolania alebo vypovedania plnomocenstva je spojený zánik oprávnenia splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa
pred orgánom verejnej moci, čo považujeme za podstatnú skutočnosť v predmetnom konaní, a preto za opodstatnené považujeme stanovenie primeranej lehoty vyznačenia danej skutočnosti.
20.V čl. I 77. bod sa slová „na konci pripája bodkočiarka a slová“ nahrádzajú slovami „na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
21.V čl. I 87. bod sa slová „slová „prijímateľ úhrady" slovom „príjemca", slová „pokyn na úhradu" slovami „príkaz na úhradu" a slovo „platca" slovom "platiteľ" v príslušnom tvare“ nahrádzajú slovami „slová „prijímateľ úhrady" sa nahrádzajú slovom „príjemca", slová „pokyn na úhradu" sa nahrádzajú slovami „príkaz na úhradu" a slovo „platca" sa nahrádza slovom „platiteľ" v príslušnom tvare“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
22.V čl. I 91. bod § 46 ods. 3 sa za slovo „podáva“ vkladajú slová „v listinnej podobe alebo“.
Vlastnoručné podpisovanie elektronickej žiadosti nie je možné, preto treba doplniť možnosť podania aj v listinnej podobe. Možnosť podávania listinných žiadostí by mala byť umožnená aj z dôvodu zachovania plnohodnotnej alternatívy voči elektronickým procesom.
23.V čl. I 91. bod § 46 ods. 4 sa slová „v lehote nie kratšej ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, na doplnenie žiadosti" nahrádzajú slovami "aby žiadosť doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy".
Legislatívno-technická úprava, spresňujúca text.
24.V čl. I 97. bod § 51 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „vydá" nahrádza slovom „vedie".
Navrhuje sa zmeniť spôsob vydávania zoznamu referenčných registrov tak, aby bola zabezpečená flexibilita a rýchlosť pri zaraďovaní jednotlivých registrov a údajov v nich do zoznamu referenčných registrov. Publicita bude zabezpečená jeho zverejňovaním v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.
25.V čl. I 99. bod § 51 odsek 4 znie:
„(4) Zmeny v zozname referenčných registrov vykonáva ministerstvo financií v štruktúrovanej podobe a podľa aktuálnej potreby. Návrh na zaradenie registrov do zoznamu referenčných registrov, označenie referenčných údajov, zdrojových registrov ako aj všetky zmeny s tým súvisiace zverejňuje ministerstvo financií na pripomienkovanie orgánom verejnej moci a iným osobám spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam referenčných registrov ministerstvo financií sprístupňuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.".
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť Ministerstvu financií Slovenskej republiky zverejňovať na Portáli právnych predpisov návrhy na zmeny v zozname referenčných registrov, aby k nim bolo možné predkladať pripomienky, ako k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov.
26.V čl. I 106. bod znie:
„106. V § 59 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3.
Navrhuje sa zmeniť spôsob vydávania zoznamu referenčných registrov tak, aby bola zabezpečená flexibilita a rýchlosť pri zaraďovaní jednotlivých registrov a údajov v nich do zoznamu referenčných registrov. Publicita bude zabezpečená jeho zverejňovaním v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy. Z tohto dôvodu sa navrhuje vypustiť súčasné splnomocňovacie ustanovenie a nahradiť ho pôvodne navrhovaným písmenom g).
27.V čl. I sa za bod 106 vkladá nový bod 107, ktorý znie:
„107. V § 59 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 16 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. a)“ a slová „§ 16 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. b)“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. I 41 bod návrhu zákona, ktorým sa navrhuje nové znenie § 16.
28.V čl. I 110. bod sa slová „odsekoch 9, 10 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 9 a 10“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na to že sa v ustanovení § 60 ods. 12 nenachádza slová „úrad vlády“.
29.V čl. I 112. bod § 60a ods. 4 písm. b) druhý bod sa za slová „na základe“ vkladá slovo „ktorého“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
30.V čl. III sa v novelizačnom bode slová „26 a“ nahrádzajú slovom „26a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
31.V čl. IV 1. bod § 6 ods. 4 sa slová „poplatok je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur" nahrádzajú slovami „sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra je 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku a sadzba poplatku v iných veciach je 50% zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur".
Navrhuje sa ponechanie zníženej sadzby vo veciach obchodného registra o 50%, bez nominálneho obmedzenia zníženia o 70 eur v rámci stratégie podpory podnikateľského prostredia.
32. V čl. IV sa za 4. bod vkladá nový 5. bod, ktorý znie:
„5. Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:
„7e) § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.“.“ .
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, nadväzujúca na zmeny v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33. Článok IV sa dopĺňa novými bodmi 7 a 8, ktoré znejú:
„7. V sadzobníku súdnych poplatkov časti IV. Poplatky za úkony prokuratúry položka 30 znie:
„Položka 30
Za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) .............................................................................................. 4 eurá.".
8. V sadzobníku súdnych poplatkov časti IV. Poplatky za úkony prokuratúry sa položky 31 a 32 vypúšťajú.“.“.
Generálna prokuratúra SR neeviduje k položke 31 za niekoľko posledných rokov ani jednu spoplatnenú žiadosť o poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov v súlade s § 9 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. Z ustálenej praktickej aplikácie uvedených rozhodnutí o Európskom informačnom systéme registrov trestov vyplýva, že členské štáty sa prikláňajú k bezplatnému spôsobu výmeny údajov v prípade žiadostí fyzických osôb, pretože v konečnom dôsledku ide o vzťah medzi ústrednými orgánmi. V prípade položky 32 sa navrhuje jej zrušenie, nakoľko Register trestov nemôže garantovať, že v zákonom ustanovenej lehote prijme informácie požadované z iného členského štátu EÚ, resp. Register trestov nemôže garantovať, že požadované informácie z iného členského štátu v konkrétnom prípade vôbec niekedy prijme. Vznikla by tak situácia, kedy fyzická osoba uhradila poplatok a reálne by jej Register trestov mohol poskytnúť len výpis z registra trestov, pričom zvyšnú časť informácie (obsahujúcu údaje o odsúdeniach a súvisiacich rozhodnutiach z iných členských štátov EÚ) by fyzická osoba nezískala, napriek tomu, že uhradila príslušný poplatok. V období, keď sa tento poplatok v položke 32 ustanovoval, neboli dostupné informácie z reálnej praxe týkajúcej sa výmeny informácií prostredníctvom Európskeho informačného systému registra trestov, ktoré odôvodňujú zrušenie osobitného spoplatnenia žiadosti o informáciu z iného členského štátu EÚ. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa obsah položky 32 subsumoval pod položku 30 v novom znení, pričom nejde o poskytnutie informácie, ale o riadny výpis alebo odpis spoplatnený vždy rovnakou výškou poplatku.
34.V čl. V 1. bod § 6 ods. 2 sa slová „poplatok je 50%“ nahrádzajú slovami „sadzba poplatku je 50%“ a slová „uplatní sa prvá veta len vtedy“ sa nahrádzajú slovami „uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, za účelom spresnenia navrhovaného ustanovenia, keďže sadzba poplatku je v sadzobníku upravená ako percento zo základu poplatku.
35.Článok V sa dopĺňa novým 4. bodom, ktorý znie:
„4. V sadzobníku správnych poplatkov sa časť XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky dopĺňa položka 275, ktorá znie:
„Položka 275
a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky................. 2 eurá
b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.......................................... 4,50 eur
c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ................ 4 eurá
d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch ako uvedené v písmenách a) c) integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky..........................................50% zo sadzby poplatku príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac však znížená o 70 eur.".
Poznámka
Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.“.“.
Vzhľadom na zmenu v odmene prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, ktoré prevádzkuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sa navrhuje ustanoviť nové sadzby správnych poplatkov.
36.Za článok IX sa vkladá nový článok X, ktorý znie:
„Čl. X
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 36 odsek 10 znie:
„(10) Na doručovanie elektronických správ v colnom konaní sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.49a) Rozhodnutie podľa odseku 9 alebo iný elektronický úradný dokument sa však považuje za doručený okamihom jeho sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok deklarantovi, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa osobitného predpisu.49b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
49a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
49b) § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2015 Z. z.“.“.
Účinnosť čl. X sa navrhuje 1. novembra 2015, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Ostatné články sa primerane prečíslujú.
Ustanovuje sa právna fikcia doručenia na účely zrýchlenia colného konania a doručovania rozhodnutí v colnom konaní alebo iných elektronických úradných dokumentov.
37.V čl. X 1. bod § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „v ktorej právomoci“ nahrádzajú slovami „ktorej právomoci“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
38.V čl. X 3. bod § 3 ods. 3 písm. h) sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
39.V čl. X sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 3 ods. 4 písm. a) sa slová „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvu“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu,
v súvislosti návrhom presunutia legislatívnej skratky do § 3 ods. 3 písm. h) (čl. X).
40.V čl. X 8. bod § 4 odsek 3 znie:
„(3) Zoznam základných číselníkov obsahuje názov základného číselníka, kód základného číselníka, názov gestora základného číselníka a dátum účinnosti určenia gestora základného číselníka.".
Navrhuje sa vypustiť slová „označenie úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy,“. V praxi bude veľmi problematické
urobiť objektívnu väzbu na úsek alebo agendu, nakoľko základné číselníky budú používať mnohé úseky, väzba nemá žiadnu pridanú hodnotu. Naopak, obsahom zoznamu by nevyhnutne mal byť kód základného číselníka, preto sa navrhuje doplniť uvedené explicitne do zákona.
41.V čl. X sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu,
v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. X 8. bod návrhu zákona.
42.V čl. X sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 12. nadobúda účinnosť 1. apríla 2017. Vloženie nového novelizačného bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu,
v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. X 11. bod návrhu zákona.
43.V čl. XI sa odkaz na poznámku pod čiarou „18d)“ vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz „20a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na požiadavku prehľadného usporiadania zákona v súlade s článkom IV Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zachovania poradia jednotlivých odkazov na poznámky pod čiarou.
44.Za článok XI sa vkladá nový čl. XII, ktorý znie:
„Čl. XII
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 10 ods. 3 sa slová „orgánoch prokuratúry“ nahrádzajú slovami „generálnej prokuratúre“.
2. V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci
a) generálnej prokuratúry,
b) obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov,
c) integrovaných obslužných miest a
d) zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.".".
Účinnosť čl. XII sa navrhuje 1. novembra 2015, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Ostatné články sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Podávanie žiadostí o výpis z registra trestov na orgánoch prokuratúry, s výnimkou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá vedie register trestov, stráca opodstatnenie, pretože sa súčasne významne rozširuje počet pracovísk integrovaných obslužných miest občana (600 pracovísk na Slovenskej pošte, 80 pracovísk na Klientskych centrách Ministerstva vnútra SR a vyše 1000 obcí). Súčasne sa realizuje možnosť podávania žiadostí o výpis a odpis z registra trestov elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Navrhovanou právnou úpravou sa odstraňujú nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe a precizuje sa právna úprava tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, kto môže overovať správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov.
45.V čl. XIV sa slová „1. septembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2015“, slová „1. marca 2016“ sa nahrádzajú slovami „1. mája 2016“, slová „1. septembra 2016“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra 2016“, slová „1. januára 2017“ sa nahrádzajú slovami „1. marca 2017“, slová „1. septembra 2017“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra 2017“ a slová „1. februára 2018" sa nahrádzajú slovami „1. apríla 2018“.
V tejto súvislosti sa v čl. I 112. bode § 60a v nadpise slová „1. septembra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“, v § 60a ods. 1 sa slová „najskôr od 1. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „od 1. novembra 2017“, v § 60a ods. 3 sa slová „k 1. septembru 2015“ nahrádzajú slovami „do 1. novembra 2015“, v § 60a ods. 6 sa slová „po 1. septembri“ nahrádzajú slovami „od 1. novembra“ a slová „1. januára 2017“ sa nahrádzajú slovami „1.marca 2017“, v § 60a ods. 7 sa slová „1. septembra 2016“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2016“, v § 60a ods. 8 sa slová „1. septembra 2016“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2016“ a v § 60a ods. 9 sa slová „1. mája 2016“ nahrádzajú slovami „1. júla 2016“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, zabezpečenia aspoň
minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.