Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
64. schôdza výboru
K číslu: CRD-1149/2015
250
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 16. septembra 2015
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578a)
B. p o v e r u j e
Milana PANÁČKA, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený vládny návrh zákona schváliť.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Dušan BUBLAVÝ, v.r.
overovateľ výboru