1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1118/2015
1562a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1878 z 1. júla 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR
a
Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562) výbory prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 644 z 8. septembra 2015 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 205 z 10. septembra 2015.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I 15. bode § 28b odsek 3 znie:
„(3) Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00h. do 24.00 h, ktoré nie doplnkovým vysielaním a nie z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.“.
Navrhuje sa v zákonnej rovine vymedziť, že do stanoveného podielu, ktorý je vysielateľ povinný v rozhlasovom vysielaní vyhradiť pre slovenské hudobné diela, nemožno započítať hudobné diela, ktoré doplnkovým vysielaním, ktoré zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými programami vysielania (najmä reklama, telenákup, zvukové prostriedky oddeľujúce vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia) a ani hudobné diela, ktoré z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom (tzv. „podmaz“).
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I 23. bode § 76di vrátane nadpisu znie:
„§76di
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016
Ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa nevzťahujú na programy vyrobené pred 20. májom 2016.“.
Navrhuje sa upraviť znenie prechodného ustanovenia tak, aby sa obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie týkajúcej
3
sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety nevzťahovali na programy vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tohto návrhu zákona (t.j. pred 20. májom 2016).
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. V sa slová „bodov 20 až 22“ nahrádza slovami „bodov 19 až 22“.
Navrhuje sa upraviť účinnosť návrhu zákona tak, aby ustanovenie umožňujúce uložiť sankciu za nedodržanie povinnosti viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel, nadobudlo účinnosť v ten istý deň ako ustanovenie upravujúce samostatnú povinnosť (t.j. 1. apríla 2016).
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona (tlač 1562) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 až 3 s návrhom schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 218 zo 16. septembra 2015.
4
Gestorský výbor určil poslanca Petra Fitza za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 16. septembra 2015
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá