Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
94. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1149/2015 - VHZ
471
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 10. septembra 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
94. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 471
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578)
1.K čl. I (3. bod návrhu)
V čl. I 3. bod § 3 písm. k) prvom bode sa slová „činnosti orgánu“ nahrádzajú slovami „konania orgánu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zjednocuje terminológia zaužívaná v celom texte zákona.
2.K čl. I (3. bod návrhu)
V čl. I 3. bod § 3 písm. n) v treťom bode sa slová „právnickú osobu a“ nahrádzajú slovami „právnickú osobu alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
3.K čl. I (15. bod návrhu)
V čl. I 15. bod § 9a ods. 1 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „ministerstvo financií“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
4.K čl. I (25. bod návrhu)
V čl. I 25. bod § 11 ods. 3 písm. c) sa slovo „ňou“ nahrádza slovami „elektronickou schránkou“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
5.K čl. I (26. bod návrhu)
V čl. I 26. bod sa slová „sa vedú“ nahrádzajú slovami „vedie správca modulu elektronických schránok“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje predmetné ustanovenie.
6.K čl. I (34. bod návrhu)
V čl. I 34. bod sa slová „a „po deaktivácii““ nahrádzajú slovami „a slová „po deaktivácii““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje znenie navrhovaného novelizačného bodu.
7.K čl. I (35. bod návrhu)
V čl. I 35. bod sa vypúšťajú sa slová „a vypúšťa sa písmeno f)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na požiadavku prehľadného usporiadania zákona v súlade s článkom IV Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
8.K čl. I
V čl. I sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na požiadavku prehľadného usporiadania zákona v súlade s článkom IV Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
9.K čl. I (41. bod návrhu)
V čl. I 41. bod § 16 ods.1 písm. a) štvrtý bod sa slová „identifikátora fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „identifikátora osoby fyzickej osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, za účelom zosúladenia so zavedenou terminológiou v platnom zákone.
10.K čl. I (41. bod návrhu)
V čl. I 41. bod § 16 ods. 7 písm. b) úvodnej vete sa slová „ďalej zabezpečuje“ nahrádzajú slovami „je ďalej povinný zabezpečiť“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v nadväznosti na navrhované znenie čl. I 41. bod § 16 ods. 7 písm. a) precizuje
ustanovenie do formy z ktorej bude zrejmé, že ide o povinnosť orgánu verejnej moci zabezpečiť požadované úkony.
11.K čl. I (50. bod návrhu)
V čl. I 50. bod sa za slová „systéme verejne správy3 )““ vkladá čiarka, a slová slová „[§ 49 písm. f)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 49 písm. h)]““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom zmenu navrhovanú v 95. bode návrhu zákona.
12.K čl. I (51. bod návrhu)
V čl. I 51. bod sa slová „a za slovo „oprávnenie“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4““ nahrádzajú slovami „, za slová „inej osoby“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4“ a za slová „či oprávnenie“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na to že sa v ustanovení § 23 ods. 5 nachádza slovo „oprávnenie“ niekoľko krát, je potrebné upresniť ktorého sa navrhované úprava týka.
13.K čl. I (52. bod návrhu)
V čl. I 52. bod § 23a ods. 2 sa slová „najmenej však“ nahrádzajú slovami „najmä však“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
14.K čl. I (77. bod návrhu)
V čl. I 77. bod sa slová „na konci pripája bodkočiarka a slová“ nahrádzajú slovami „na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
15.K čl. I (87. bod návrhu)
V čl. I 87. bod sa slová „slová „prijímateľ úhrady" slovom „príjemca", slová „pokyn na úhradu" slovami „príkaz na úhradu" a slovo „platca" slovom "platiteľ" v príslušnom tvare“ nahrádzajú slovami „slová „prijímateľ úhrady" sa nahrádzajú slovom „príjemca", slová „pokyn na úhradu" sa nahrádzajú slovami „príkaz na úhradu" a slovo „platca" sa nahrádza slovom „platiteľ" v príslušnom tvare“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
16.K čl. I
V čl. I sa za bod 106 vkladá nový bod 107, ktorý znie:
„107. V § 59 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 16 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. a)“ a slová „§ 16 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. b)“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. I 41 bod návrhu zákona, ktorým sa navrhuje nové znenie § 16.
17.K čl. I (110. bod návrhu)
V čl. I 110. bod sa slová „odsekoch 9, 10 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 9 a 10“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na to že sa v ustanovení § 60 ods. 12 nenachádza slová „úrad vlády“.
18.K čl. I (112. bod návrhu)
V čl. I 112. bod § 60a ods. 4 písm. b) druhý bod sa za slová „na základe“ vkladá slovo „ktorého“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
19.K čl. III
V čl. III sa v novelizačnom bode slová „26 a“ nahrádzajú slovom „26a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
20.K čl. V (1. bod návrhu)
V čl. V 1. bod § 6 ods. 2 sa slová „poplatok je 50%“ nahrádzajú slovami „sadzba poplatku je 50%“ a slová „uplatní sa prvá veta len vtedy“ sa nahrádzajú slovami „uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, za účelom spresnenia navrhovaného ustanovenia, keďže sadzba poplatku je v sadzobníku upravená ako percento zo základu poplatku.
21.K čl. X ( 1. bod návrhu)
V čl. X 1. bod § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „v ktorej právomoci“ nahrádzajú slovami „ktorej právomoci“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
22.K čl. X ( 3. bod návrhu)
V čl. X 3. bod § 3 ods. 3 písm. h) sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
23.K čl. X
V čl. X sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 3 ods. 4 písm. a) sa slová „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvu“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti návrhom presunutia legislatívnej skratky do § 3 ods. 3 písm. h) (čl. X).
24.K čl. X
V čl. X sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. X 8. bod návrhu zákona.
25.K čl. X
V čl. X sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 12. nadobúda účinnosť 1. apríla 2017. Vloženie nového novelizačného bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. X 11. bod návrhu zákona.
26.K čl. XI
V čl. XI sa odkaz na poznámku pod čiarou „18d)“ vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz „20a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na požiadavku prehľadného usporiadania zákona v súlade s článkom IV Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zachovania poradia jednotlivých odkazov na poznámky pod čiarou.