Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
62. schôdza výboru
K číslu: CRD-1118/2015
205
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
z 10. septembra 2015
k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562);
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Viera Mazúrová, v. r.Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľka výborupredseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 205
zo dňa 10. septembra 2015
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562)
1.V čl. I 15. bode § 28b odsek 3 znie:
„(3) Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00h. do 24.00 h, ktoré nie doplnkovým vysielaním a nie z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.“.
Navrhuje sa v zákonnej rovine vymedziť, že do stanoveného podielu, ktorý je vysielateľ povinný v rozhlasovom vysielaní vyhradiť pre slovenské hudobné diela, nemožno započítať hudobné diela, ktoré doplnkovým vysielaním, ktoré zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými programami vysielania (najmä reklama, telenákup, zvukové prostriedky oddeľujúce vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia) a ani hudobné diela, ktoré z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom (tzv. „podmaz“).
2.V čl. I 23. bode § 76di vrátane nadpisu znie:
„§76di
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016
Ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa nevzťahujú na programy vyrobené pred 20. májom 2016.“.
Navrhuje sa upraviť znenie prechodného ustanovenia tak, aby sa obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie týkajúcej sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety nevzťahovali na programy vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tohto návrhu zákona (t.j. pred 20. májom 2016).
3.V čl. V sa slová „bodov 20 až 22“ nahrádza slovami „bodov 19 až 22“.
Navrhuje sa upraviť účinnosť návrhu zákona tak, aby ustanovenie umožňujúce uložiť sankciu za nedodržanie povinnosti viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel, nadobudlo účinnosť v ten istý deň ako ustanovenie upravujúce samostatnú povinnosť (t.j. 1. apríla 2016).