Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
68. schôdza výboru
CRD: 1635/2015
370
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 8. septembra 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na svojej 68. schôdzi 8. septembra 2015 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718)
A. k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718) rozhodnutím č. 1729 z 31. augusta 2015 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Tibora Lebockého, poslanca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
2
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľubica RoškováMartin F e c k o
overovateľka výboru predseda výboru