PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1632/2015
1716
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. augusta 2015
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692), doručený 28. augusta 2015
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Peter P e l l e g r i n i v. r.