N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y  
VI. volebné obdobie  
Číslo: CRD-1652/2015  
1684  
N á v r h  
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
n a v y d a n i e  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
___________________________________________________________________________  
P r e d k l a d a j ú :  
Róbert M a d e j  
Návrh na uznesenie:  
v. r.  
Národná rada Slovenskej republiky  
s c h v a ľ u j e  
Jana L a š š á k o v á v. r.  
Marián K é r y  
Viliam J a s a ň  
Viera K u č e r o v á v. r.  
Anna V i t t e k o v á v. r.  
v. r.  
v. r.  
návrh skupiny poslancov Národnej rady  
Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb.  
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  
niektoré zákony  
Bratislava august 2015