Dôvodová správa
Všeobecná časť:
Nová zákonná úprava pravidiel výkonu volebného práva ako aj volebnej kampane, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2015 zavádza oproti predchádzajúcej právnej úprave podstatne odlišné pravidlá z hľadiska riadenia volieb, práva a povinností subjektov zúčastňujúcich sa vo voľbách, výkonu volebného práva, ale najmä financovania a vykonávania volebnej kampane.
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. obsahuje v § 16 ods. 3 vzhľadom na spomínanú odlišnosť pravidiel volieb od doterajšej úpravy pôsobnosť štátnej komisie vo veciach metodickej činnosti a poradenstva. Keďže ide o novú úpravu, ktorá ešte v praxi nebola aplikovaná, navrhuje sa doplniť pôsobnosť tejto komisie aj o poskytovanie stanovísk na požiadanie kandidujúcich subjektov a to v záujme predchádzania porušovania volebných pravidiel.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočty verejnej správy, na životné prostredie, ani na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1:
Navrhované ustanovenie dáva možnosť politickým stranám a kandidátom vo voľbách, aby v prípade nejasností svojho konania vo vzťahu k výkladu ustanovení zákona mali možnosť požiadať štátu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán o stanovisko k vzniknutému problému a vyhnúť sa tak svojim konaním porušeniu zákona. Zákon ustanovuje primerané lehoty a zároveň ukladá, aby komisia svoje závery na aplikáciu zákona vo forme stanoviska zverejňovala na webovom sídle ministerstva vnútra v rámci preventívnej činnosti pre všetky subjekty aplikujúce zákon.
Takéto ustanovenie sleduje preventívnu činnosť komisie v súlade s požiadavkami na predchádzanie porušovaniu pravidiel financovania politických strán a korupcie počas volebnej kampane, ale nemá vplyv na administratívnu zodpovednosť porušovateľov zákona pri prejednávaní správnych deliktov.
K. čl. II
Navrhuje sa aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, teda pred vyhlásením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z.
3.Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú žiadne záväzky.
b) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú v predmetnej oblasti žiadne prechodné obdobia.
c) Bezpredmetné.
d) V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z..
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona nemá sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.