D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Juraj Droba.
Cieľom predloženého návrhu je zavedenie povinnosti pre sprievodcov v cestovnom ruchu byť viditeľne označený identifikačným prvkom umiestneným na odeve ako aj zavedenie povinnosti mať pri sebe doklady preukazujúce oprávnenosť výkonu sprievodcovskej činnosti. Návrhom zákona sa tiež posilňujú oprávnenia obecnej polície na výkon kontroly osôb vykonávajúcich sprievodcovskú činnosť.
Sprievodca v cestovnom ruchu je pre turistu zvyčajne prvou kontaktnou osobou, ktorá výrazne vplýva na to aký dojem si turista z navštívenej krajiny odnesie domov a ako sa bude počas pobytu cítiť. Nekvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu častokrát vytvára negatívny alebo skresľujúci dojem o destinácii, či z dôvodu nedostatku vedomostí alebo praktických zručností potrebných na prácu s klientom. Nekvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu spravidla nemá ani dostatočné informácie o službách, ktoré môže turista v destinácii využiť, a nevie o nich poskytnúť ani relevantnú informáciu, čím znižuje objem financií, ktorý môže turista potenciálne minúť. Poznateľnosť destinácie je najväčšou devízou sprievodcu cestovného ruchu a pre turistu veľmi dôležitým faktorom, prečo jeho služby využíva.
Na Slovensku je najnavštevovanejšou destináciou a zvyčajne aj vstupnou bránou na Slovensko Bratislava. Hlavného mesta sa aj najčastejšie týka problém nekvalifikovaných alebo nedostatočne kvalifikovaných osôb, ktoré vykonávajú sprievodcovskú činnosť. Dojem z hlavného mesta, a osôb prvého kontaktu z veľkej časti rozhoduje o tom, či turisti ostanú na Slovensku dlhšie, a navštívia aj ďalšie regióny. V prípade že je prvá skúsenosť negatívna, stráca potencionálneho klienta nie len mesto, ale pravdepodobne celé Slovensko.
Nekvalitnou službou je v tomto prípade poškodená celá destinácia a nie len subjekt, ktorý ju poskytol. Návrat klienta je v prípade nespokojnosti nepravdepodobný a teda druhá šanca využiť kvalitnejšie služby a opraviť dojem nie je. Pri krajine, ktorá je v celoeurópskom meradle stále relatívne málo navštevovanou a teda málo poznanou destináciou, môžu byť navyše pre rozvoj cestovného ruchu veľmi škodlivé aj negatívne referencie (napr. na cestovateľských portáloch).
Možnosti postihu sprievodcov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné požiadavky t. j. nie absolventom kurzu “Sprievodca cestovného ruchu” akreditovaného Ministerstvom školstva SR alebo obdobného kurzu spĺňajúceho požiadavky európskej normy EN 15565 o
kvalifikačných nárokoch na vzdelávanie a odbornú kvalifikáciu sprievodcov cestovného ruchu v inej členskej krajine EÚ sú u nás minimálne.
Umožnenie mestskej polícii kontrolu osôb vykonávajúcich sprievodcovskú činnosť na území obce, a v prípade zistenia nedostatkov ich predviesť na útvar obecnej polície, by bol veľmi účinný spôsob ako odradiť nekvalifikované osoby od vykonávania sprievodcovskej činnosti na našom území a cestovné kancelárie od spolupráce s takýmito osobami. Možnosť takejto formy narušenia programu zájazdu spravidla lepší preventívny účinok ako riziko finančnej pokuty (veľmi efektívne sa uplatňuje napríklad v Taliansku).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy.
B. Osobitná časť
K čl. I
V čl. I sa navrhuje novelizácia zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 5a ods. 1 sa dopĺňa druhou štvrtou vetou, ktoré zakladajú pre sprievodcu v cestovnom ruchu povinnosť nosiť na odeve identifikačný prvok, na ktorom bude vyznačená skutočnosť, že ide o sprievodcu cestovného ruchu, jeho meno a priezvisko a v prípade skutočnosti, že daná osoba sprievodcovskú činnosť vykonáva na základe pracovnoprávneho vzťahu, aj názov zamestnávateľa. Zároveň sa ustanovuje, že sprievodca je povinný mať pri sebe osvedčenie o získanom vzdelaní, ktorým preukazuje odbornú spôsobilosť na výkon sprievodcovskej činnosti.
§ 5a ods. 1 sa dopĺňa vetou, podľa ktorej je sprievodca v cestovnom ruchu pri výkone sprievodcovskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia povinný mať pri sebe doklad preukazujúci existenciu živnostenského oprávnenia na výkon sprievodcovskej činnosti a na výzvu oprávnenej osoby sa ním preukázať.
K čl. II
V čl. I sa navrhuje doplnenie zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Predmetom novelizácie je vytvorenie oprávnenia pre obecnú políciu kontrolovať sprievodcov v cestovnom ruchu - či sú viditeľne označení identifikačným prvkom a majú pri sebe doklad preukazujúci oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť na túto činnosť a v prípade zistenia nedostatkov predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia s následným postupom podľa § 3 ods. 1 písm. g). Obecná polícia na základe toho oznámi príslušným orgánom (Slovenskej obchodnej inšpekcii a živnostenskému úradu) porušenie príslušných ustanovení právnych predpisov, keďže vyvodzovanie zodpovednosti za ich porušenie nepatrí do zodpovednosti obce.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2016.