NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 93 ods. 3 sa slová odvody a štátny rozpočet“ nahrádzajú slovami „odvody, štátny rozpočet a skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky“.
2.V Čl. 95 ods. 1 sa číslovka „350 000“ nahrádza číslovkou „200 000“.
3. V Čl. 96 ods. 2 sa za slovo „Referendum“ vkladajú slová „na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky“.
4. Čl. 96 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa referendum vyhlásiť na základe petície občanov, musí sa uskutočniť v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, v deň konania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta alebo v deň konania volieb do orgánov vyšších územných celkov a do orgánov
samosprávy obcí, ak sa konajú v rovnaký deň na celom území Slovenskej republiky; nie však skôr ako 90 dní odo dňa doručenia petície občanov.“.
5. V Čl. 98 odsek 1 znie:
„(1) Výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20% oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.”.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.