DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igor Hraško.
Hlavným účelom návrhu zákona je doteraz absentujúca úprava referendovej kampane v zákone a v rámci nej aj zakotvenie rovnosti v prezentovaní názorov rovnako, ako je tomu pri iných druhoch volieb. V roku 2014 NR SR schválila okrem volebných kódexov aj nové podmienky vedenia volebnej kampane, avšak naďalej sa opomenulo na právnu úpravu vedenia referendovej kampane pred konaním referenda. Posledné konané referendum v Slovenskej republike však ukázalo, že bez zákonom garantovanej rovnosti v prezentovaní názorov na konané referendum, nie je možné uskutočniť objektívnu kampaň v médiách.
V praxi tak dochádzalo k situáciám, že niektoré média poskytovali prezentovanie len určitého názoru na spôsob voľby v referende a Rozhlas a televízia Slovenska nezabezpečili v dostatočnej miere vedenie odborných a vecných diskusií k predmetu referenda. Aj na základe praktických problémov pri referendovej kampani a z dôvodu, aby sme občanom priamo v zákone garantovali, že média budú viesť objektívnu a vyváženú kampaň, sa navrhuje nasledovné:
- Rozhlas a televízia Slovenska bude povinná poskytnúť po 25 hodín diskusných relácií v rozhlasovom a v televíznom vysielaní, pričom účastníkmi daných diskusií budú zástupcovia podporovateľov a odporcov konania referenda (ďalej len „účastníci referenda“); možnosť viesť takéto diskusie bude mať aj vysielateľ s licenciou,
- zavádza sa nová možnosť pri konaní referenda, aby Rozhlas a televízia Slovenska a rovnako aj vysielateľ s licenciou vyhradili najviac po 30 minút vysielacieho času pre účastníkov referenda na referendovú reklamu,
- aby sa predišlo obštrukciám zo strany (najmä) odporcov referenda, zavádza sa povinnosť konať diskusnú reláciu aj potom, čo sa po predchádzajúcej výzve odmietla niektorá z názorových strán zúčastniť diskusnej relácie na tému referenda a teda si uplatnila tzv. „prázdne kreslo“ v diskusii; vďaka takejto právnej úprave sa predíde rôznym obštrukčným konaniam, ktoré majú za cieľ len neuskutočnenie odbornej diskusie k predmetu referenda,
- umožňuje sa konanie diskusných, publicistických, či iných programov s problematikou referenda, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech, v neprospech referenda alebo ich účasti alebo neúčasti na referende len za podmienky zachovania rovnosti a vyváženosti prezentovaných názorov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vyvoláva však pozitívne sociálne vplyvy (rovnosť príležitostí), nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Návrhom zákona sa zavádzajú nové pravidlá pre vedenie referendovej kampane. Súčasné znenie zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) na jednej strane upravuje vedenie politickej kampane pre všetky druhy volieb konaných na území Slovenskej republiky, no na druhej strane vôbec nemyslí na právnu úpravu a reguláciu médií pri vedení referendovej kampane.
V praxi tak môžu nastať situácie, že jednotlivé média budú vysielať bez garancie vyváženosti prezentovaných názorov rôzne postoje k predmetu referenda, čo sa môže negatívne odraziť na účasti a hlasovaní občanov v referende.
Rovnako dôležitú úlohu pri informačnej kampani zohráva Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), ktorá napríklad pri iných druhoch volieb zo zákona povinnosť viesť v určitom rozsahu diskusné relácie, avšak v prípade konania referenda tomu tak nie je. Posledné referendum konané v Slovenskej republike s podtitulom „O rodine“ nemalo garantovaný v dostatočnej miere priestor na jeho prezentáciu v médiách, prípadne pri ohlásení neúčastí jednej z názorových strán sa ani neviedli vecné a odborné diskusie v určitých médiách.
Aj na podklade aplikačných skúseností, predovšetkým so snahou o objektívne a vyvážené informovanie občanov pred konaním referenda sa navrhuje nasledovné:
RTVS bude povinná poskytnúť po 25 hodín diskusných relácií v rozhlasovom a v televíznom vysielaní, pričom účastníkmi daných diskusií budú zástupcovia podporovateľov a odporcov konania referenda (ďalej len „účastníci referenda“); možnosť viesť takéto diskusie bude mať aj vysielateľ s licenciou,
zavádza sa nová možnosť pri konaní referenda, aby Rozhlas a televízia Slovenska a rovnako aj vysielateľ s licenciou vyhradili najviac po 30 minút vysielacieho času pre účastníkov referenda na referendovú reklamu,
aby sa predišlo obštrukciám zo strany (najmä) odporcov referenda, zavádza sa povinnosť konať diskusnú reláciu aj potom, čo sa po predchádzajúcej výzve odmietla niektorá z názorových strán zúčastniť diskusnej relácie na tému referenda a teda si uplatnila tzv. „prázdne kreslo“ v diskusii; vďaka takejto právnej úprave sa predíde rôznym obštrukčným konaniam, ktoré majú za cieľ len neuskutočnenie odbornej diskusie k predmetu referenda,
umožňuje sa konanie diskusných, publicistických, či iných programov s problematikou referenda, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech, v neprospech referenda alebo ich účasti alebo neúčasti na referende len za podmienky zachovania rovnosti a vyváženosti prezentovaných názorov.
Súčasťou návrhu zákona je prenesenie zodpovednosti za obsah referendovej reklamy priamo na jej zadávateľov, t.j. na účastníkov referenda. Títo budú znášať aj náklady na referendovú reklamu ako jej objednávatelia.
Samotnú referendovú reklamu v médiách v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 bude možné viesť len v čase začínajúcom 21 dní predo dňom konania referenda a končiacom 48 hodín predo dňom konania referenda.
Rovnako ako pri iných typoch volieb, ani referendová kampaň nebude kontrolovaná na internete a postihovanie porušenia pravidiel vedenia referendovej kampane v médiách sa bude spravovať § 16, § 64 67 zákona č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Súčasťou návrhu je aj možnosť pre vysielateľ s licenciou v čase referendovej kampane vysielať okrem referendovej reklamy tiež diskusné programy s účastníkmi referendovej kampane, a to za podmienky, že ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vysielateľ s licenciou bude v takom prípade povinný predložiť rade najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiaden účastník referendovej kampane znevýhodnený. Zaradenie tohto programu do vysielania sa nebude považovať za zmenu programovej služby.
Aby sa zvýšila informovanosť občanov o konaní referenda, pre RTVS sa zavádza povinnosť poskytovať vysielací čas na referendovú kampaň aspoň v polovici zákonom stanovenej lehoty medzi 19. a 22. hodinou, kedy je najvyššia sledovanosť medzi občanmi. Táto časová podmienka sa nebude vzťahovať na vysielateľov s licenciou, ale len pre verejnoprávne médium.
Návrh zákona nezavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky úplne nové inštitúty, ale väčšia časť z týchto pravidiel vedenia kampane sa dnes praktizuje napríklad pri vysielaní počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Tomu zodpovedá aj ustanovenie navrhovaného § 11a ods. 9 zákona o volebnej kampani, kde sa uvádza, že: Ustanovenia § 12 ods. 1, 3 až 7 (zákona o volebnej kampani) sa na referendovú kampaň vzťahujú rovnako.“.
K bodu 2
Keďže návrhom zákona sa menia procesné pravidlá vedenia referendovej kampane, je potrebné aj prostredníctvom prechodných ustanovení ustanoviť, že nové pravidlá pre vedenie referendovej kampane sa budú vzťahovať len na referendá, ktoré budú vyhlásené po nadobudnutí účinnosti zákona (po 31. decembri 2015).
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2016.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Hraško
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí, pretože umožňuje rovnomerné zapájanie sa do referendovej kampane, či pri vysielaní v Rozhlase a televízii Slovenska alebo u licencovaných vysielateľov. Táto rovnosť rôznych názorových skupín počas referendovej kampane sa prejaví nielen v rámci zadeľovania referendovej reklamy, ale aj pri rozdeľovaní vysielacieho času a pozývaní diskutujúcich do diskusných a spravodajských programov.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.