NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 363/2011 Z. z. o o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 16 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 – 4 sa označujú ako 1 – 3.
2.V § 37 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa bod 6.
Doterajšie body 7 – 17 sa označujú ako 6 – 16.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.