DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o finančnej odluke cirkví od štátu)
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)Nie je upravená v práve Európskej únie:
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o finančnej odluke cirkví od štátu)
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Navrhovateľ predpokladá mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške cca. 7,87 mil. eur v roku 2017, a obdobne v rokoch nasledujúcich. Negatívny dosah na rozpočet vyplýva zo zavedenia možnosti poukázať ďalšie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a zároveň využitím takto neasignovaných prostriedkov pre nový Fond obnovy kultúrneho dedičstva; tento vplyv je vo veľkej miere kompenzovaný zrušením existujúcich výdavkových položiek v oblasti financovania cirkví a obnovy národných kultúrnych pamiatok.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladá sa.
A.5. Stanovisko gestorov