NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
(zákon o finančnej odluke cirkví od štátu)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 50 ods. 1 znie:
„(1) Daňovník, ktorý je
a)fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane:
1. do výšky 2 % sa poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”) alebo že sa prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu 136f) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a
predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu 59k); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus; a zároveň
2. do výšky ďalších 2% sa poukázať ním určenej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa osobitného predpisu155); ak tento daňovník neurčí v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení predloženom správcovi podľa ods. 1 písm. a) registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, postupuje sa podľa ods. 6,
b)právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v odseku 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 155) znie:
„155) § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“
2.V § 50 ods. 3 sa vkladá nové písm. e), ktoré znie:
„e) identifikačné údaje registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to názov, sídlo, identifikačné číslo registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,“
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. f).
3.V § 50 sa za ods. 5 vkladajú nové ods. 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Ak daňovník, ktorý je fyzickou osobou, neuplatní postup podľa ods. 1 písm. a) bod 2 prvá veta, 2 % podielu zaplatenej dane sa poukážu Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva156). Fond na obnovu kultúrneho dedičstva použije získaný podiel zaplatenej dane výlučne za účelom rekonštrukcie a obnovy
a)národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve registrovaných cirkví a náboženských spoločností v súlade s § 52zg ods. 2, alebo
b)ostatných národných kultúrnych pamiatok;
a to v rovnakom pomere na základe rozdelenia dvomi nezávislými komisiami na obnovu kultúrneho dedičstva zriadenými každoročne pre tento účel.
(7) Cirkevná komisia na obnovu kultúrneho dedičstva je komisia zložená z členov určených priamo zástupcami cirkví a náboženských spoločností podľa ich vzájomnej dohody157. Cirkevná komisia je povinná odovzdať menný zoznam jej členov Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
(8) Necirkevná komisia na obnovu kultúrneho dedičstva je komisia zložená z členov kultúrnej obce157. Necirkevná komisia je povinná odovzdať menný zoznam jej členov
Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roku.“.
Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 156) znie:
„156) Zákon č. .../.... Z.z. o Fonde na obnovu kultúrneho dedičstva..“
Poznámka pod čiarou k odkazu 157) znie:
„157) § ... zákona č. .../.... Z.z. o Fonde na obnovu kultúrneho dedičstva.“
4.V § 50 ods. 9 sa za slovo „prijímateľovi“ vkladajú slová „a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti“ a slovo „uvedenom“ sa nahrádza slovom „uvedenými“.
5.V § 50 ods. 9 písm. a) sa na konci písm. a) čiarka mení na bodkočiarku, za ktorú sa vkladajú slová „táto podmienka musí byť splnená aj v prípade poukázania podielu zaplatenej dane podľa ods. 6,“.
6.V § 50 ods. 9 sa za písm. b) vkladá nové písm. c) a d), ktoré znie:
„c) daňovník, ktorý je fyzickou osobou vo vyhlásení určil len jednu registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť s uvedením príslušnej sumy,
d) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť je uvedená k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v registri cirkví a náboženských spoločností vedenom Ministerstvom kultúry SR podľa osobitného predpisu158),“
Poznámka pod čiarou k odkazu 158) znie:
„158) § 10 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“
Doterajšie písm. c) až e) sa označujú ako písm. e) až g).
7.V § 50 ods. 9 sa za písm. g) vkladá nové písm. h), ktoré znie:
„h) cirkev alebo náboženská spoločnosť bola registrovaná najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok podľa písmena j) a k),“
Doterajšie písm. f) až i) sa označujú ako písm. i) až l).
8.V § 50 ods. 9 písm. i) sa za slovo „prijímateľ“ vkladajú slová „a registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“.
9.V § 50 ods. 9 písm. j) sa za slovo „prijímateľ“ vkladajú slová „a registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“.
10.V § 50 ods. 9 písm. k) sa za slovo „prijímateľ“ vkladajú slová „a registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“.
11.V § 50 ods. 9 sa vkladá nové písm. m), ktoré znie:
„m) notár osvedčil registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a bez zbytočného odkladu oznámil Ministerstvu kultúry SR identifikačné údaje registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu.“.
12.V § 50 ods. 10 až 13 znejú:
„(10) Notár144) osvedčuje každoročne prijímateľovi splnenie podmienok podľa odseku 9 písm. f), g), j) a k) a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti splnenie podmienok podľa ods. 9 písm. h), j) a k) do 15. decembra bežného roka, počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 3 písm. d), identifikačné údaje registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ods. 3 písm. e), názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej prijímateľ, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť zriadený účet a číslo tohto účtu v prípade prijímateľa komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok a v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Ministerstvu kultúry SR na účely jeho zápisu do zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej prijímateľ tento účet zriadený; zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností obsahuje názov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť tento účet zriadený. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý komora každoročne zverejňuje podľa osobitného predpisu,145) a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane; zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností je verejný zoznam, ktorý Ministerstvo kultúry SR zverejňuje podľa osobitného predpisu157). Tieto zoznamy sa v rovnakej lehote doručia finančnému riaditeľstvu.
(11) Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 9 previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 9 alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi alebo registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka. Pri skúmaní podmienok podľa odseku 9 písm. a), b), c), d) e) a i) a pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu.128)
(12) Ak sa zruší prijímateľ, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť po osvedčení splnenia podmienok podľa odseku 9 do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.74)
(13) Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani. Ak prijímateľ nepoužije prijatý podiel zaplatenej dane, ale ho poskytne inej právnickej osobe, za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v odseku 5 zodpovedá prijímateľ, ktorý je povinný preukázať použitie podielu zaplatenej dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v odseku 5, a to v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane podľa odseku 14.“.
13.V § 50 ods. 15 znie:
„(15) Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje finančné riaditeľstvo ročný prehľad prijímateľov, registrovaných cirkví a náboženských spoločností podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov, registrovaných cirkví a náboženských spoločností sa uvádza názov prijímateľa, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a ich sídlo, identifikačné číslo a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytnuté. Ročný prehľad prijímateľov, registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností za predchádzajúci rok zverejňuje finančné riaditeľstvo vždy do 31. januára bežného roka a zároveň tento prehľad zasiela komore v prípade prijímateľa a Ministerstvu kultúry SR v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“.
14.V § 50 sa v ods. 16 slová „podľa odseku 6 písm. h)“ v predposlednej vete nahrádzajú slovami „podľa ods. 9 písm. k)“.
15.Za § 52zf sa vkladá nový § 52zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2017
(1)Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a) bod 2 a ods. 6 8 v znení účinnom od 1.1.2017 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2016.
(2)Použitie podielu zaplatenej dane Fondom na obnovu kultúrneho dedičstva podľa § 50 ods. 6 písm. a) je účelovo rozvrhnuté na obdobie prvých 5 rokov nasledovne:
a) v roku 2017 sa 20 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 80 % na všeobecné financovanie cirkví;
b) v roku 2018 sa 40 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 60 % na všeobecné financovanie cirkví;
c) v roku 2019 sa 60 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 40% na všeobecné financovanie cirkví;
d) v roku 2020 sa 80 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 20 % na všeobecné financovanie cirkví;
e) v roku 2021 sa 100 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu.
“.
Čl. II
Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb., zákona č. 522/1992 Zb., zákona č. 467/2005 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Vypúšťa sa § 1.
2.Vypúšťajú sa § 8 a 9.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 1. 2017.