Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona obsahuje šesť stručných noviel zákonov, ktoré upravujú nakladanie s majetkom štátu, obecnej a regionálnej samosprávy a hospodárenie s verejnými prostriedkami. Legislatívna iniciatíva je reakciou na prípady z minulosti, keď v období tesne pred voľbami, alebo dokonca po nich dochádzalo predstaviteľmi končiacej politickej garnitúry k uzatváraniu zmlúv nevýhodných pre štát alebo samosprávu. K takýmto prípadom prichádzalo ako na úrovni štátu (ministerstiev, štátnych orgánov a inštitúcií) v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky a následnou zmenou zloženia vlády, tak na úrovni obecnej a regionálnej samosprávy v súvislosti s voľbami do samosprávy obcí a s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (zmeny na postoch starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a v zložení obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev).
Rizikové je najmä obdobie od volieb, v ktorých dovtedajší držitelia moci neuspejú a je jasné alebo pravdepodobné, že nebudú ďalej pokračovať vo funkcii, do reálneho prevzatia moci novozvolenou garnitúrou. Toto obdobie zvykne trvať aj niekoľko týždňov. Dochádza napríklad k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, k predajom verejného majetku za nižšiu ako reálnu cenu, k uzatváraniu nevýhodných a nevypovedateľných zmlúv o prenájme verejného majetku na neprimerane dlhé časové obdobia, či k subjektívnemu rozhodovaniu o poskytovaní nenárokovateľných dotácií. Kým v priebehu volebného obdobia zverejnenie informácií o takýchto praktikách môže znížiť šance zodpovedných osôb uspieť v nasledujúcich voľbách, po neúspešných voľbách takáto hrozba neexistuje, zvyšuje sa teda riziko nezodpovedného správania zo strany predstaviteľov končiacej garnitúry. Podobné, hoci o niečo nižšie riziko existuje aj v období tesne pred voľbami, pretože v tomto období zasa hrozí, že sa informácie o uzavretí nevýhodnej zmluvy neobjavia do volieb na verejnosti, napr. že si ich nevšimnú médiá a nezaregistrujú voliči, a teda nebudú mať žiadny dopad na výsledok volieb.
Z týchto dôvodov sa navrhuje stanoviť obdobie, v ktorom nebude možné majetok štátu a samosprávy predávať, ani prenajímať, ani nebude možné poskytovať dotácie. Toto obdobie by malo začínať 30 dní pred termínom konania volieb a končiť reálnym prevzatím moci novou garnitúrou. V prípade parlamentných volieb sa koniec predmetného obdobia navrhuje stanoviť na deň schválenia programového vyhlásenia novej vlády. V prípade volieb do samosprávnych orgánov by sa príslušné obdobie malo skončiť dňom nasledujúcim po zložení sľubu a ujatí sa funkcie novozvoleného starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja
Návrh zákona neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie. Možno očakávať, že bude mať pozitívny vplyv na verejné rozpočty a na hospodárenie s majetkom štátu a samospráv, tento vplyv však nie je vzhľadom na jeho charakter možné vyčísliť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Osuský
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby o ustanovenie, ktorým sa v období od 30 dní pred voľbami do NR SR do vyslovenia dôvery novej vláde zakáže privatizácia štátneho majetku.
K bodom 2 a 3
Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 1.
K čl. II
Navrhuje sa doplniť zákon majetku obcí o ustanovenie, ktorým sa v období od 30 dní pred voľbami do orgánov samosprávy obcí do dňa nasledujúceho po zložení sľubu novozvoleného starostu zakáže predávať a prenajímať majetok obce.
K čl. III
Navrhuje sa doplniť zákon o správe majetku štátu o ustanovenie, ktorým sa v období od 30 dní pred voľbami do vyslovenia dôvery novej vláde zakáže prevádzať správu a vlastníctvo majetku štátu, darovať ho, vypožičať alebo uzavrieť naň koncesnú zmluvu
K čl. IV
Navrhuje sa doplniť zákon o majetku vyšších územných celkov o ustanovenie, ktorým sa v období od 30 dní pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov do dňa nasledujúceho po zložení sľubu novozvoleného predsedu samosprávneho kraja zakáže predávať a prenajímať majetok vyššieho územného celku.
K čl. V
Navrhuje sa doplniť zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy o ustanovenie, ktorým sa v období od 30 dní pred voľbami do NR SR do vyslovenia dôvery novej vláde zakáže rozhodovať o poskytovaní dotácií a uzatvárať zmluvy o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu.
K čl. VI
Navrhuje sa doplniť zákon o rozpočtových pravidlá územnej správy o ustanovenia, ktorými sa v období od 30 dní pred voľbami do orgánov samosprávy obce, resp. samosprávneho kraja, do dňa nasledujúceho po zložení sľubu novozvoleného starostu, resp. predsedu samosprávneho kraja zakáže uzatvárať zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, resp. z rozpočtu samosprávneho kraja.
K čl. VII
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na začiatok nasledujúceho kalendárneho roka, aby sa obmedzenia obsiahnuté v zákone mohli uplatniť vo vzťahu k voľbám do Národnej rady Slovenskej rady, ktoré sa uskutočnia v roku 2016.