TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Právny predpis Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ESzo 14. marca 2007,ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Návrh zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NZ)
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Pozn.
1
2
3
4
5
6
7
8
KAPITOLA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Predmet zákona
Čl. 1 (1)
Účelom tejto smernice je ustanoviť všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
Čl. 1
(2)
Inspire je založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré zriadili a prevádzkujú členské štáty.
N
3/2010 Z. z.
§ 1
Tento zákon upravuje
a) zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na účely riadenia a rozhodovania v oblasti verejnej správy,
b) koordináciu tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
c) pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len "inšpekcia"),
d) práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
e) povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, priestorových údajov, sieťových služieb pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov (ďalej len "sieťové služby"), zdieľania priestorových údajov, monitoringu a reportingu,
f) národný geoportál,
g) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
Ú
Čl. 2
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté
n.a.
n. a.
(1)
smernice 2003/4/ES a 2003/98/ES.
(2)
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bola ovplyvnená existencia či vlastníctvo práv duševného vlastníctva orgánov verejnej moci.
n.a.
n. a.
Čl. 3 (1)
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
„infraštruktúra pre priestorové informácie“ metaúdaje, súbory priestorových údajov; sieťové služby a technológie; dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní; a koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené v súlade s touto smernicou;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
a)
národná infraštruktúra pre priestorové informácie metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené,
Ú
(2)
„priestorové údaje” všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
g)
priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť,
Ú
(3)
„súbor priestorových údajov“ je identifikovateľná množina priestorových údajov;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
c)
súbor priestorových údajov je identifikovateľná zbierka priestorových údajov,
Ú
(4)
„služby priestorových údajov“ operácie, ktoré sa môžu vykonať pri použití počítačovej aplikácie s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
d)
služba priestorových údajov je informačná činnosť1) s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov, alebo so súvisiacimi metaúdajmi prostredníctvom počítačovej aplikácie,
Ú
(5)
„priestorový objekt“ je abstraktné znázornenie fenoménu zo skutočného sveta súvisiaceho s konkrétnou polohou alebo geografickou oblasťou;
N
3/2010 Z.z.
§ 2
f)
priestorový objekt je abstraktné znázornenie informácie o objekte reálneho sveta súvisiacej s konkrétnou polohou alebo geografickou oblasťou v geodetických systémoch,
Ú
(6)
„metaúdaje“ informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
b)
metaúdaj je informácia opisujúca súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie,
Ú
(7)
"interoperabilita" je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť interakcie služieb bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
e)
interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť vzájomnej komunikácie medzi službami priestorových údajov bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb,
Ú
(8)
„geoportál INSPIRE“ je internetová stránka alebo jej rovnocenná obdoba, ktorá poskytuje prístup k službám vedeným v článku 11 ods. 1;
N
3/2010 Z. z.
§ 2
h) a i)
geoportál je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom alebo službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb,
Ú
národný geoportál je geoportál, z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,
(9)
„orgán verejnej moci“ je
každý štátny alebo iný verejný orgán vrátane verejných poradných orgánov na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;
každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca verejné správne funkcie podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných povinností, činností alebo služieb súvisiacich so životným prostredím a
každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné povinnosti alebo funkcie vo vzťahu k životnému prostrediu alebo poskytuje verejné služby súvisiace so životným prostredím pod dohľadom subjektu alebo osoby uvedenej pod písmenom a alebo b;
N
3/2010 Z. z.
§ 3
(1)
Osobou, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky (ďalej len „povinná osoba“), je
a)ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),
b)právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,2) ktorá plní úlohy financované z verejných prostriedkov3) (ďalej len „verejná úloha),
c)fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písm. a) a b).
Ú
(9)
členské štáty môžu stanoviť, že na účely tejto smernice sa za orgán verejnej moci nepovažujú orgány alebo inštitúcie, keď vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc;
D
n. a.
(10)
„tretia strana“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako orgán verejnej moci.
N
3/2010 Z. z.
§ 3
(3)
Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.
Ú
Čl. 4 (1)
a)
b)
c)
c) i
Táto smernica sa vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
týkajú sa oblasti, v ktorej členský štát právomoc rozhodovať a/ alebo vykonávať túto právomoc;
sú v elektronickom formáte;
uchovávajú ich alebo sú uchovávané v mene:
orgánu verejnej moci a boli vytvorené alebo prijaté orgánom verejnej moci, alebo spravované či aktualizované týmto orgánom a patria medzi verejné úlohy,
N
3/2010 Z. z.
§ 3
(2)
Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov:
a) vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované, alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli sprístupnené sieťové služby podľa § 7 ods. 2 alebo v ich mene,
b)sú v elektronickej forme,
c)patria medzi verejné úlohy a
d)vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
Ú
c) ii
d)
tretej strany, ktorej bola v súlade s článkom 12 sprístupnená sieť;
týkajú sa jednej alebo viacerých z tém uvedených v prílohách I, II alebo III.
(2)
V prípadoch, keď uchovávajú viaceré identické kópie rovnakých súborov priestorových údajov rôzne orgány verejnej moci, alebo sa uchovávajú v ich mene, táto smernica sa vzťahuje iba na referenčnú verziu, z ktorej tieto kópie pochádzajú.
N
3/2010 Z. z.
§ 3
(4)
Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti podľa tohto zákona.
Ú
(3)
Táto smernica sa vzťahuje aj na služby priestorových údajov súvisiace s údajmi, ktoré obsiahnuté v súboroch priestorových údajov uvedených v odseku 1.
N
3/2010 Z. z.
Ú
(4)
Táto smernica neustanovuje povinnosť zhromažďovať nové priestorové údaje.
n.a.
n. a.
(5)
V prípade súborov priestorových údajov, ktoré spĺňajú podmienku ustanovenú v odseku 1, písm. c, ale na ktoré vlastní tretia strana práva duševného vlastníctva, môže orgán verejnej moci konať podľa tejto smernice len so súhlasom tejto tretej strany.
N
3/2010 Z. z.
§ 9
(7)
Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, na ktoré tretia strana práva duševného vlastníctva, môže povinná osoba konať podľa tohto zákona len so súhlasom tejto tretej strany.
Ú
(6)
Odchylne od odseku 1 sa táto smernica vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré sa uchovávajú v mene tohto orgánu, ktorý pôsobí na najnižšej úrovni štátnej správy v rámci členského štátu, iba ak členský štát zákony alebo iné právne predpisy, ktoré vyžadujú ich zhromažďovanie alebo šírenie.
n.a.
n. a
(7)
Opis existujúcich tém údajov uvedených v prílohách I, II a III možno prispôsobiť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3, aby sa zohľadnil meniace sa potreby priestorových údajov na podporu politík Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú životné prostredie.
n.a.
n. a
Čl. 5 (1)
Členské štáty zabezpečia, aby sa pre súbory a služby priestorových údajov vytvorili metaúdaje, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III a aby sa tieto metaúdaje aktualizovali.
N
3/2010 Z. z.
§ 4
(2)
(2) Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov a zabezpečiť, aby sa tieto metaúdaje aktualizovali.
Ú
(2)
Metaúdaje obsahujú informácie o:
a)súlade súborov priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1;
b)podmienkach, ktoré sa vzťahujú na prístup k súborom a službám priestorových údajov a na ich využívanie, a tam, kde to pripadá do úvahy, o zodpovedajúcich poplatkoch;
c)kvalite a platnosti súborov priestorových údajov;
d)orgánoch verejnej moci zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov a služieb priestorových údajov;
e)obmedzeniach prístupu verejnosti a dôvodoch takýchto obmedzení v súlade s článkom 13.
N
3/2010 Z. z.
§ 4
(1)
Metaúdaje obsahujú informácie o
a)súlade súborov priestorových údajov s osobitným predpisom, 4)
b)podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám priestorových údajov ich využívanie a o poplatkoch podľa § 11,
c)kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
d)povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov,
e)dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k údajom podľa § 10.
Ú
(3)
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli metaúdaje úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu ustanoveného v článku 3 ods. 6.
N
3/2010 Z. z.
NZ
§ 4
(2)
Novelizačný bod 9
(2) Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov a zabezpečiť, aby sa tieto metaúdaje aktualizovali.
V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „boli úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu metaúdajov podľa § 2 písm. b).“.
Ú
(4)
Predpisy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 do 15. mája 2008. Tieto predpisy zohľadnia príslušné existujúce medzinárodné normy a požiadavky používateľov, najmä vo vzťahu k metaúdajom týkajúcim sa platnosti.
n. a.
n.a.
Čl. 6
Členské štáty vytvoria metaúdaje uvedené v článku 5 v súlade s týmto časovým harmonogramom:
a)najneskôr 2 roky odo dňa prijatia vykonávacích predpisov v súlade s článkom 5 ods. 4 v prípade súborov priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I a II;
b)najneskôr 5 rokov odo dňa prijatia vykonávacích predpisov v súlade s článkom 5 ods. 4 v prípade súborov priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohe III.
N
3/2010 Z. z.
§ 15
Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov najneskôr
a)do 3. decembra 2010, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách č. 1 a č. 2,
b)do 3. decembra 2013, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohe č. 3.
Ú
Čl. 7 (1)
Vykonávacie predpisy, ktorými sa ustanovia technické dojednania pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb priestorových údajov a ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3. Pri vypracovaní vykonávacích predpisov sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov a služieb priestorových údajov, tieto normy sa začlenia, a v prípade potreby sa uvedie odkaz na existujúce technické prostriedky, do vykonávacích predpisov uvedených v tomto odseku.
n. a.
n.a.
(2)
Ako základ pre vypracovanie vykonávacích predpisov ustanovených v odseku 1 Komisia vykoná analýzu, aby sa zabezpečilo, že tieto predpisy uskutočniteľné a proporcionálne v zmysle tejto analýzy s výborom uvedeným v článku 22 ods. 1. Členské štáty poskytnú Komisii na základe jej žiadosti informácie potrebné na vykonanie uvedenej analýzy.
N
3/2010 Z. z.
§ 12
(5)
Ministerstvo je kontaktným miestom vo vzťahu ku Komisii.
Ú
(3)
Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky novo zhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov a zodpovedajúce služby priestorových údajov sprístupnili v súlade s vykonávajúcimi predpismi uvedenými v odseku 1 do dvoch rokov od ich prijatia a aby boli ostatné súbory a služby priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, prístupné v súlade s vykonávacími predpismi do siedmich rokov od ich prijatia. Súbory priestorových
N
3/2010 Z. z.
§ 14
(2)
c)
(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví
c) podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a podrobnosti o obmedzení prístupu podľa § 10,
Ú
údajov sa sprístupnia v súlade s vykonávacími predpismi buď prostredníctvom prispôsobenia existujúcich súborov priestorových údajov, alebo prostredníctvom transformačných služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. d).
NZ
Novelizačný bod 12
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,
e) sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020.“.
(4)
Vykonávacie predpisy uvedené v odseku 1 sa vzťahujú na vymedzenie a klasifikáciu priestorových objektov dôležitých z hľadiska súborov priestorových údajov súvisiacich s témami uvedenými v prílohách I, II alebo III a na spôsob, akým tieto priestorové údaje georeferencované.
n. a.
n.a.
(5)
Zástupcom členských štátov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj ostatným fyzickým alebo právnickým osobám so záujmom o dotknuté priestorové údaje v súvislosti s ich úlohou v infraštruktúre pre priestorové informácie vrátane užívateľov, producentov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty alebo akýchkoľvek koordinačných subjektov sa poskytne príležitosť zúčastňovať sa na prípravných poradách a o obsahu vykonávacích predpisov uvedených v odseku 1 pred ich prerokovaním vo výbore uvedenom v článku 22 ods. 1.
n.a.
n.a.
Čl.8 (1)
V prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich jednej alebo viacerým témam uvedeným v prílohe I alebo II spĺňajú vykonávacie predpisy ustanovené v článku 7 ods. 1 podmienky ustanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.
n.a.
n.a.
(2)
Vykonávacie predpisy sa zaoberajú týmito hľadiskami priestorových údajov:
a)spoločným rámcom pre jedinečnú identifikáciu priestorových objektov, podľa ktorej možno mapovať identifikátory podľa vnútroštátnych systémov s cieľom zabezpečiť medzi nimi interoperabilitu;
b)vzťahom medzi priestorovými objektmi;
c)kľúčovými vlastnosťami a zodpovedajúcim viacjazyčným odborným slovníkom obyčajne požadovaným pre politiky, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie;
d)informáciami o časovom rozmere údajov;
e)aktualizáciami údajov.
n.a.
n.a.
(3)
Vykonávacie predpisy musia byť vypracované tak, aby sa zabezpečila jednotnosť medzi jednotlivými informáciami, ktoré sa vzťahujú na rovnakú polohu, ako aj medzi informáciami, ktoré sa vzťahujú na rovnaký objekt zobrazený v rôznych mierkach.
n.a.
n.a.
(4)
Vykonávacie predpisy musia byť vypracované tak, aby sa zabezpečilo, že informácie pochádzajúce z rôznych súborov priestorových údajov porovnateľné, pokiaľ ide o hľadiská uvedené v článku 7 ods. 4 a v odseku 2 tohto článku.
n.a.
n.a.
Čl. 9
Vykonávacie predpisy ustanovené v článku 7 ods. sa prijmú v súlade s týmto časovým harmonogramom:
a)najneskôr do 15. mája 2009 v prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I,
b)najneskôr do 15. mája 2012 v prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách II alebo III.
n.a.
.
n.a.
Čl. 10 (1)
Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky informácie vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií, ktoré potrebné na dosiahnutie súladu s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods.1, prístupné orgánom verejnej moci alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel.
N
3/2010 Z. z.
NZ
§5
(1)
c)
Novelizačný bod 11
Povinná osoba je povinná zabezpečiť
c) súlad údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov s osobitným predpisom5) a prístup ostatným povinným osobám alebo tretím stranám.
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) sprístupnenie všetkých informácií, vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom5) ostatným povinným osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel,“.
Ú
(2)
S cieľom zabezpečiť, aby boli priestorové údaje týkajúce geografického prvku, ktorý sa nachádza na hranici dvoch alebo viacerých členských štátov koherentné, členské štáty, ak je to vhodné, vzájomnou dohodou rozhodnú o znázornení a umiestnení takýchto spoločných prvkov.
N
3/2010 Z. z.
§5
(2)
Ak ide o priestorové údaje týkajúce sa priestorového objektu, ktorý sa nachádza na hranici Slovenskej republiky a ďalšieho členského štátu Európskej únie, ministerstvo zabezpečí harmonizáciu priestorových údajov vzájomnou dohodou o znázornení a umiestnení takýchto spoločných objektov s povinnou osobou dotknutého členského štátu Európskej únie.
Ú
Čl. 11 (1)
Pre súbory a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje v súlade s touto smernicou, členské štáty zriadia a prevádzkujú sieť týchto služieb:
a)vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov;
b)zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov a zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov;
c)ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov;
d)transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability;
e)služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.
N
3/2010 Z. z.
NZ
§6
(1)
(2)
Novelizačný bod 13
(1) Povinná osoba je povinná zriadiť a prevádzkovať sieťové služby, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa § 4.
(2) Sieťové služby sú
a)vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov,
b)zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť alebo vzdialiť, sledovať alebo prekrývať zobraziteľné súbory priestorových údajov, zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov,
c)ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov,
d)transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability,
e)služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa § 4, je povinná osoba povinná zriadiť a prevádzkovať sieťové služby.“.
Ú
Tieto služby zohľadňujú príslušné požiadavky užívateľov a sú ľahko použiteľné, dostupné verejnosti a prístupné cez internet alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
N
3/2010 Z. z.
§ 6
(3)
(3) Povinná osoba poskytuje sieťové služby verejnosti prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
Ú
(2)
Na účely služieb uvedených v odseku 1 písm. a) sa zavedie prinajmenšom táto kombinácia kritérií vyhľadávania:
a)kľúčové slová;
b)klasifikácia priestorových údajov a služieb;
c)kvalita a platnosť súborov priestorových údajov;
d)stupeň súladu s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1;
e)geografická poloha;
f)podmienky, ktoré sa vzťahujú na prístupnosť a používanie súborov a služieb priestorových údajov;
g)orgány verejnej moci zodpovedné za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov a služieb priestorových údajov.
N
3/2010
Z. z.
§ 6
(4)
Kritériami vyhľadávania pre vyhľadávacie služby sú
a)kľúčové slová,
b)klasifikácia priestorových údajov a sieťových služieb,
c)kvalita a platnosť súborov priestorových údajov,
d)geografická poloha,
e)stupeň súladu s osobitným predpisom, 4)
f)podmienky, ktoré sa vzťahujú na prístupnosť a používanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov,
g)povinné osoby zodpovedné za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.
Ú
(3)
Transformačné služby uvedené v odseku 1 písm. d) sa kombinujú s ostatnými službami uvedenými v tomto odseku takým spôsobom, aby mohli byť tieto služby prevádzkované v súlade s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1.
n.a.
n.a
Čl. 12
Členské štáty zabezpečia, aby orgány verejnej moci boli technicky schopné prepojiť svoje súbory a služby priestorových údajov so sieťou uvedenou v článku 11 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory a služby priestorových údajov v súlade s vykonávacími predpismi ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.
N
3/2010 Z. z.
NZ
§ 7
(2)
Novelizačný bod 26(§12 ods.8)
Povinné osoby povinné zabezpečiť vzájomné technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými službami. Túto službu povinná osoba na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu.4)
(8) Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov v súlade s osobitnými predpismi a so všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.“.
Ú
Čl. 13 (1)
Odchylne od článku 11 ods. 1 môžu členské štáty obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov prostredníctvom služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo národnú obranu.
N
3/2010 Z. z.
§ 10
(1)
(1) Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. a), ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, vnútornú bezpečnosť alebo obranu štátu.
Ú
Odchylne od článku 11 ods. 1 môžu členské štáty obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov prostredníctvom služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) e) alebo k službám elektronického obchodu uvedeným v článku 14 ods. 3. ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil akékoľvek z týchto hľadísk:
a)dôvernosť konania orgánov verejnej moci, ak je takáto dôvernosť ustanovená právnym predpisom;
b)medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo národnú obranu;
c)výkon spravodlivosti, možnosť každej osoby mať spravodlivý súdny proces alebo schopnosť orgánu verejnej moci viesť vyšetrovanie trestno-právnej alebo disciplinárnej povahy;
d)dôvernosť obchodných alebo priemyselných informácií, ak takúto dôvernosť ustanovuje vnútroštátne právo alebo Spoločenstvo na ochranu oprávneného hospodárskeho záujmu vrátane verejného záujmu na zachovaní štatistickej dôvernosti a daňového tajomstva;
e)práva duševného vlastníctva;
f)dôvernosť osobných údajov a/alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie týchto informácií, ak je takáto dôvernosť ustanovená vnútroštátny právom alebo právom Spoločenstva;
g)záujmy alebo ochranu akejkoľvek osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola povinná zo zákona alebo jej bolo možné na základe zákona túto povinnosť uložiť, ak táto osoba s uverejnením dotknutých informácií nesúhlasila;
h)ochrana životného prostredia, ktorého sa týkajú takéto informácie, ako napríklad miesto výskytu vzácneho druhu.
N
3/2010 Z. z.
§ 10
(2)
(2) Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) e) alebo k službám elektronického obchodu uvedeným v § 11 ods. 4, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil
a) dôvernosť konania povinných osôb, ak je ustanovená,
b) medzinárodné vzťahy, verejný poriadok, bezpečnosť a obranu štátu,
c) výkon spravodlivosti, právo na spravodlivý súdny proces alebo právomoc orgánu verejnej správy viesť vyšetrovanie trestno-právnej alebo disciplinárnej povahy,
d) obchodné tajomstvo, 7) ochranu dôverných štatistických údajov 8) a daňové tajomstvo,
e) práva duševného vlastníctva,
f) ochranu osobných údajov alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie týchto informácií a ak je takáto ochrana ustanovená osobitným predpisom, 9)
g) záujmy alebo ochranu osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola povinná zo zákona alebo jej bolo možné na základe zákona túto povinnosť uložiť, ak táto osoba s uverejnením dotknutých informácií nesúhlasila, alebo
h) ochranu životného prostredia.
Ú
(2)
Dôvody na obmedzenie prístupu ustanoveného v odseku 1 sa vykladajú reštriktívnym spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. V každom konkrétnom prípade sa verejný záujem, ktorému slúži zverejnenie, posúdi v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu. Členské štáty nemôžu na základe odseku 1 písm. a), d), f), g), h) obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia.
N
3/2010 Z. z.
NZ
§ 10
(3)
Novelizačný bod 21
(3) Povinná osoba nemôže obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia a o ďalších faktoroch ohrozujúcich zdravie ľudí, prírodu, prírodné zdroje a životné prostredie z dôvodov podľa odseku 2 písm. a), d), f), g) a h).
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. Ministerstvo posúdi v konkrétnom prípade verejný záujem, ktorému slúži sprístupnenie, v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu.“.
Ú
Čl. 14 (1)
Členské štáty zabezpečia, aby služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) boli verejnosti prístupné bezplatne.
N
3/2010 Z. z.
§ 11
(1) Povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) a b) boli verejnosti prístupné bezplatne.
(2) Povinná osoba, ktorá poskytuje sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), je oprávnená vyberať poplatky, ak takéto poplatky budú použité na kompenzáciu nákladov na uchovávanie súborov priestorových údajov a s tým spojené služby, a to najmä v prípadoch tých súborov priestorových údajov, ktoré zahŕňajú veľké množstvo často aktualizovaných údajov. Na výber poplatkov povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná využívať Platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.
(3) Povinná osoba, ktorá prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) sprístupňuje údaje, môže tieto údaje sprístupniť vo forme, ktorá zabraňuje ich opätovnému využitiu na komerčné účely.
(4) Ak povinná osoba vyberá poplatky za sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), c) alebo e),
Ú
(2)
Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť orgánu verejnej moci, ktorý poskytne službu uvedenú v článku 11 ods. 1 písm. b) vyberať poplatky, ak takéto poplatky zabezpečujú uschovávanie súborov priestorových údajov a s tým spojené služby, a to najmä v prípadoch, ktoré zahŕňajú veľmi veľké množstvo často aktualizovaných údajov.
(3)
Údaje sprístupnené prostredníctvom zobrazovacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) môžu byť vo forme, ktorá zabraňuje ich opätovnému využitiu na komerčné účely.
(4)
Ak orgány verejnej moci vyberajú poplatky za služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b), c) alebo e), členské štáty zabezpečia dostupnosť služieb elektronického obchodu. Na zodpovednosti, dohody o udelení licencie uzavreté kliknutím alebo v prípade potreby i licencie.
zabezpečí dostupnosť služieb elektronického obchodu. Na takéto služby sa môžu vzťahovať vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti 10) a dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9.
(5) Povinná osoba sprístupňuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov podľa § 6 ods. 2 písm. b) e) povinným osobám podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) bezplatne a tretím stranám ich môže sprístupňovať za poplatky.
(6) Ak sa vyberajú poplatky podľa odsekov 2, 4 a 5 a podľa § 9 ods. 2, ich výška nesmie presahovať náklady na zhromažďovanie, tvorbu, reprodukciu a šírenie priestorových údajov a služieb. Výšku týchto nákladov je povinná osoba povinná uverejniť prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
Čl. 15 (1)
Komisia vytvorí a prevádzkuje na úrovni Spoločenstva geoportál Inspire.
(2)
Členské štáty poskytnú prístup k službám uvedeným v článku 11 ods. 1 prostredníctvom geoportálu Inspire uvedeného v odseku 1. Členské štáty môžu poskytovať prístup k týmto službám aj prostredníctvom vlastných prístupových bodov.
N
3/2010 Z. .z
§ 8
(1) Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná poskytnúť prístup k sieťovým službám, ako aj k súborom priestorových údajov prostredníctvom národného geoportálu. Povinná osoba môže poskytovať prístup k týmto službám, ako aj k súborom priestorových údajov aj prostredníctvom vlastných prístupových miest.
(2) Prostredníctvom národného geoportálu môžu byť sprístupnené súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov tretích strán, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 2, požiadavky ustanovené osobitným predpisom 4) a ak ministerstvo o tom na základe žiadosti tretej strany rozhodne.
Ú
Čl. 16
Predpisy na vykonávanie, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto kapitoly jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3 a ustanovia najmä:
a)technickú špecifikáciu služieb uvedených v článkoch 11 a 12 a minimálne výkonnostné kritériá pre tieto služby, pričom sa zohľadnia existujúce požiadavky na oznamovanie a odporúčania prijaté v rámci právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, existujúce služby elektronického obchodu a technický pokrok;
b)povinnosti uvedené v článku 12.
n.a.
n.a.
Čl. 17 (1)
(2)
Každý členský štát prijme opatrenia na zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov medzi svojimi orgánmi verejnej moci uvedenými v článku 3 bode 9 písm. a) a b). Tieto opatrenia umožnia týmto orgánom verejnej moci získať prístup k súborom a službám priestorových údajov a vymieňať si a využívať tieto súbory a služby na účely verejných úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
Opatrenia ustanovené v odseku 1 vylučujú akékoľvek obmedzenia. ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytujú v momente použitia, pri zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov.
N
3/2010 Z. z.
NZ
§ 9
(1)
Novelizačný bod 19
(1) Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) uzavrú dohodu o vzájomnom spoločnom využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov. Povinné osoby majú prístup k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov, vymieňajú a využívajú tieto súbory a služby na účely verejných úloh.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytnú v momente použitia súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov a pri zdieľaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7sa označujú ako odseky 3 až 8.
Ú
(3)
Členské štáty môžu povoliť orgánom verejnej moci, ktoré poskytujú súbory a služby priestorových údajov, aby na ne poskytli licenciu orgánom verejnej moci alebo inštitúciám a orgánom Spoločenstva, ktoré tieto súbory a služby priestorových údajov používajú, a/alebo aby za ne od uvedených orgánov a inštitúcií vyberali poplatky. Akékoľvek takéto poplatky a licencie musia byť v plnom rozsahu v súlade so všeobecným cieľom, ktorým je uľahčenie zdieľania súborov a služieb priestorových údajov medzi orgánmi verejnej moci. Ak sa vyberajú poplatky, tieto budú na minimálnej úrovni, ktorá je potrebná na zabezpečenie požadovanej kvality a poskytovania súborov a služieb priestorových údajov a primeranej návratnosti investícií, pričom sa v prípade potreby musia dodržať požiadavky na samofinancovanie orgánov verejnej moci, ktoré poskytujú súbory a služby priestorových údajov. Súbory a služby priestorových údajov poskytované členskými štátmi inštitúciám a orgánom Spoločenstva na účely plnenia ich oznamovacích povinností podľa právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa životného prostredia nepodliehajú žiadnym poplatkom.
D
3/2010 Z. z.
§ 9
(2)
(2) Povinná osoba, ktorá poskytuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, umožní ich využívanie orgánom a inštitúciám Európskeho spoločenstva (ďalej len "spoločenstvo") na základe dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov. Povinná osoba je oprávnená za ne vyberať poplatky podľa § 11 ods. 6. Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov poskytované orgánom a inštitúciám spoločenstva na účely plnenia ich oznamovacích povinností podľa právne záväzných aktov spoločenstva týkajúcich sa životného prostredia, tieto nepodliehajú žiadnym poplatkom. Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná na výber poplatkov využívať Platobný modul Ústredného portálu verejnej správy. 6)
Ú
(4)
Dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 otvorené orgánom verejnej moci uvedeným v článku 3 bode 9 písm. a) a b) ostatných členských štátov a inštitúciám a orgánom Spoločenstva na účely vykonávania verejných úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
N
3/2010 Z. z.
§ 9