1
Tézy
N Á V R H
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z..................2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z. , ktorou vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia životného prostredia o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 196/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 sa dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
e)podrobnosti o národnom metaúdajovom profile a o metaúdajoch pre zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu
f)podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe
g)podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
h)podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov."
2.§ 6 až § 10 znejú:
㤠6
Podrobnosti o národnom metaúdajovom profile a o metaúdajoch pre zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu
(1) Súčasťou metaúdajov pre zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu sú okrem osobitných predpisov6) metaúdajové prvky ako
a)Identifikátor súboru. Jedinečný identifikátor metaúdajového súboru. Doména hodnôt tohto prvku je definovaná Registrom priestorových informácií (ďalej len register) podľa osobitného predpisu.7)
b)Identifikátor nadriadenej úrovne. Identifikátor nadriadeného súboru metaúdajov, ktorého metaúdaje podmnožinou (potomkom). Tento prvok je voliteľný. Doména hodnôt tohto prvku je definovaná registrom podľa osobitného predpisu.3)
c)Úroveň hodnotenia kvality. Identifikácia úrovne, ktorých sa informácia o kvalite týka. Doména hodnôt tohto prvku je definovaná v Prílohe A, časti 1 tejto vyhlášky.
2
d)Verzia služby. Verzia sieťovej služby alebo služby priestorových údajov. Tento prvok je voliteľný. Doména hodnôt tohto prvku je voľný text.
e)Typ väzby. Typ vzťahu, ktorý určuje, ako úzko spolu previazané priestorové údaje a služba pracujúca nad týmito údajmi. Tento prvok je povinný len pre sieťové služby a služby priestorových údajov. Doména hodnôt tohto prvku je definovaná v Prílohe A, časti 2 tejto vyhlášky.
f)Špecifické použitie zdroja. Poskytuje základné informácie o konkrétnej aplikácii, pre ktorú bol(boli) alebo je/sú súboru priestorových informácií, sieťovej služby alebo služby priestorových údajov používané rôznymi používateľmi. Tento prvok je voliteľný. Doména hodnôt tohto prvku je voľný text.
g)Doplnková informácia. Akákoľvek iná popisná informácia o množine údajov. Tento prvok je voliteľný. Doména hodnôt tohto prvku je voľný text.
h)Údaje o oblasti. Chýbajúce údaje v množine údajov voči predpísanej oblasti. Tento prvok je povinný iba pre metaúdaje priestorových údajov. Domény hodnôt tohto metaúdajového prvku konkrétna hodnota pokrytia v km štvorcových a percento pokrytia predmetnej oblasti.
(2) U metaúdajových prvkov uvedených pod písmenami a) d) platia tieto špecifické úpravy oproti osobitného predpisu nevyhnutné pre zaistenie interoperability priestorových údajov, sieťových služieb a služieb priestorových údajov vo Slovenskej republike:
a)Jedinečný identifikátor zdroja je pridelený registrom podľa osobitného predpisu.3) Pre zaistenie jednotnej identifikácie nielen v rámci registra je vyžadovaný jedinečný identifikátor zdroja povinne aj pre sieťové služby a služby priestorových údajov.
b)Súlad obsahuje tiež informácie o popisu testu, na základe ktorého sa uvádza či je alebo nie je zdroj v súlade.
c)Zodpovedná organizácia obsahuje naviac voliteľné informácie o zodpovednej osobe, jej adrese vrátane ulice, mesta, administratívnej oblasti, PSČ, krajiny a telefónneho čísla. Pre účely vyhľadávania priestorových údajov, sieťových služieb a služieb priestorových údajov musí každý súbor metaúdajov obsahovať aspoň jednu inštanciu prvku metaúdajov Zodpovedná organizácia s rolou buď vlastník, autor alebo pôvodca.
d)Kontaktné miesto pre metaúdaje obsahuje naviac voliteľné informácie o zodpovednej osobe, jej adrese vrátane ulice, mesta, administratívnej oblasti, PSČ, krajiny a telefónneho čísla.
§ 7
Podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe
(1) Národná vyhľadávacia služba agreguje metaúdaje od povinných osôb, vrátane metaúdajov z existujúcich vyhľadávacích služieb.
(2 ) Národná vyhľadávacia služba podporuje okrem údajov podľa osobitného predpisu8) tieto dopytovateľné položky:
a)názov organizácie zodpovednej (vystupujúcej v akejkoľvek roly) za metaúdaje;
b)názov organizácie, ktorá poskytuje zdroj,
c)názov organizácie, ktorá spravuje zdroj,
d)názov organizácie, ktorá vlastní zdroj,
e)názov organizácie, ktorá používa zdroj,
f)názov organizácie, ktorá distribuuje zdroj,
3
g)názov organizácie, ktorá je pôvodcom zdroja,
h)názov organizácie, ktorú je možno kontaktovať za účelom zistenia informácii o zdroji alebo získania zdroja,
i)názov organizácie, ktorá je kľúčová vo vedení výskumu,
j)názov organizácie, ktorá spracúva údaje,
k)názov organizácie, ktorá publikuje (vydáva) zdroj,
l)názov organizácie, ktorá vytvorila zdroj.
§ 8
Podrobnosti o správe a prevádzke registra
(1)Prevádzkovateľom registra je Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá v rozsahu svojej činnosti spolu so správcom zodpovedá za
a)zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky registra vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
b)vypracovanie prevádzkového poriadku registra,
c)zabezpečenie vytvárania a rušenia prístupových práv,
d)ochranu vlastných prístupových práv a autentifikačných prostriedkov,
e)zabezpečenie pravidelnej správy a údržby prevádzkového registra,
f)riadenie zmien vo funkcionalitách a konfiguráciách registra,
g)chránenie údajov pred poškodením, zničením, stratou, nedovoleným prístupom a sprístupnením,
h)zálohovanie a archivovanie údajov v registri.
(2)Register je tvorený nasledovným súborom registrov a databáz
a)register metaúdajov, ktorý obsahuje metaúdaje k súborom priestorových údajov a k službám priestorových údajov prístupným cez register,
b)register služieb, ktorý obsahuje zoznam elektronických služieb,
c)register používateľov registra, ktorý obsahuje informácie o všetkých používateľoch registra, vrátane povinných osôb,
d)register schém, ktorý obsahuje dokumenty XML schém a schematronov,
e)register identifikátorov menných priestorov externých objektov,
f)terminologický slovník, ktorý obsahuje ustálené termíny a ich definície zabezpečujúce harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov;
g)register kartografických zobrazení (Portrayal), ktorý obsahuje harmonizované konfigurácie kartografického zobrazovania priestorových údajov prostredníctvom webových služieb.
(3)Elektronické služby registra, prostredníctvom ktorých sprístupňuje povinná osoba alebo iná ako povinná osoba metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov do registra, umožňujú
a)registrovať sa do registra ako povinná osoba, alebo ako iná ako povinná osoba,
b)registrovať súbor priestorových údajov,
c)registrovať služby priestorových údajov,
d)vytvárať metaúdajový záznam pre súbor priestorových údajov,
e)vytvárať metaúdajový záznam pre služby priestorových údajov,
f)vyhľadávať, zobrazovať, ukladať, transformovať alebo monitorovať metaúdajový záznam alebo súbor priestorových údajov.
4
(4)Prístup k elektronickým službám registra, ich popis a návody na používanie je možný prostredníctvom webového prehliadača na adresách:
a)rpi.gov.sk
b)http://www.slovensko.sk.
(5)Pre používanie elektronických služieb registra je potrebná identifikácia a autentifikácia podľa osobitných predpisov, pokiaľ pri elektronickej službe nie je uvedené inak.
§ 9
Podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov
Predmetom úpravy budú šablóny, ktoré je nutné používať pri zdieľaní priestorových informácií medzi povinnými osobami navzájom a medzi povinnými osobami a tretími stranami.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
PRÍLOHA A
1.Úroveň hodnotenia kvality
1.1Atribút (attribute)
Informácia sa týka triedy atribútov.
1.2Typ atribútu (attributeType)
Informácia sa týka charakteristických vlastností vzhľadu javov.
1.3Súbor hardvér (collectionHardware)
Informácia sa týka triedy súboru hardwaru.
1.4Relácia (collectionSession)
Informácia sa týka súboru relácií.
1.5Súbor priestorových údajov (dataset)
Informácia sa týka súboru priestorových údajov.
1.6Série súborov priestorových údajov (series)
Informácia sa týka série súborov priestorových údajov.
1.7Negeografické údaje (nonGeographicDataset)
5
Informácia sa týka negeografických dat.
1.8Skupina rozmerov (dimensionGroup)
Informácia sa týka skupiny rozmerov.
1.9Prvok (inštancia) (feature)
Informácia sa týka vzhľadu javov.
1.10Prvok (trieda) (featureType)
Informácia sa týka typu vzhľadu javov.
1.11Typ vlastností (propertyType)
Informácia sa týka typu vlastností.
1.12Relácia polí (fieldSession)
Informácia sa týka relácie polí.
1.13Software (software)
Informácia sa týka počítačového programu alebo rutiny.
1.14Model (model)
Informácia sa týka kópie alebo napodobeniny existujúceho alebo hypotetického objektu.
1.15Služba priestorových údajov (service)
Informácia sa týka povolených operácií, ktoré poskytovateľ služby priestorových údajov dáva k dispozícii entite užívateľov služby množinou rozhraní, ktoré definujú správanie ako je prípad použitia.
1.16Podmnožina (dlaždice) (tile)
Informácia sa týka dielu, priestorovej podmnožiny geografických dát.
2.Typ väzby
2.1Tesný (tight)
Životný cyklus súboru priestorových údajov je úzko previazaný so službou priestorových údajov, tzn. služba priestorových údajov je asociovaná s konkrétnymi inštanciami údajov.
2.2Zmiešaný (mixed)
Prechodný typ väzby, kedy službu priestorových údajov nie je možné explicitne označiť vzťahom tesným ani voľným.
2.3Voľný (loose)
Životný cyklus súboru priestorových údajov nie je úzko previazaný so službou priestorových údajov, t.j. služba priestorových údajov nie je asociovaná s konkrétnymi inštanciami údajov.
6
Poznámky pod čiarou:
6) Nariadenie Komisie č. 1205/2008 z 3. decembra 2008 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. L 326, 4.12.2008).
Nariadenie Komisie č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323/11, 8.12.2010).
Nariadenie Komisie č. 1253/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. V. EÚ L 331/1, 10. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov (Ú. v. 354/6, 11. 12. 2014).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1312/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. 354/8, 11. 12. 2014).
7) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
8) Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. 274/9, 20. 10. 2009).