Dôvodová správa
Všeobecná časť
Potreba novelizácie zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie vychádza predovšetkým z povinností Slovenskej republiky upraviť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) v zmysle požiadaviek Európskej komisie a zároveň z dôvodu plnenia úloh vytýčených vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331/2008 zo dňa 21. 5. 2008, ktorým bol schválený koncepčný strategický dokument pre budovanie e-Governmentu Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“).
Vo vzťahu k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) návrh zákona zohľadňuje najmä požiadavky tejto smernice na sprístupňovanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, a to bez prekážok a obmedzení a požiadavky na legislatívne vyjadrenie obmedzenia prístupu tretích strán k týmto údajom.
Ďalším z dôvodov predkladaného návrhu novely zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je vytvorenie právneho rámca pre vznik Registra priestorových informácií (ďalej len „RPI“), ako základného registra verejnej správy, v rámci celkovej architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, cez ktorý bude umožnený prístup k všetkým priestorovým údajom a službám priestorových údajov Slovenskej republiky. RPI je jedným z kľúčových registrov informačných systémov verejnej správy definovaných v NKIVS. Bez tohto registra nie je možné poskytovať priestorové údaje v styku s verejnou správou alebo vo vnútri verejnej správy. Na údajoch RPI sú, resp. budú závislé ďalšie informačné systémy a služby e-Governmentu predovšetkým typu G2G a G2B.
Navrhovaná právna úprava obsahuje ukotvenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja priestorových údajov a služieb priestorových údajov a ich metaúdajov, s cieľom zabezpečiť ich harmonizáciu a interoperabilitu a publikovanie sieťovými službami (v prípade, že povinná osoba na to nemá zabezpečenie) prostredníctvom jednotného vytvárania a sprístupňovania v zmysle požiadaviek smernice INSPIRE a pripomienok Európskej komisie. Zároveň ustanovuje povinnosť povinným osobám (tvorcovia údajov) v zmysle tohto zákona tvoriť metaúdaje o priestorových údajoch a službách priestorových údajov súčasne spolu s priestorovým údajom alebo službou a zároveň tento metaúdaj sprístupniť prostredníctvom RPI. Metaúdajmi údaje opisujúce súvislosti, obsah a štruktúru dokumentov a ich správu v priebehu času. Tieto „údaje o údajoch“, pritom overiteľné pomocou počítačov a ich bežného programového vybavenia (napr. názov súboru, formát súboru, veľkosť súboru, dátum vytvorenia nebo zmeny súboru, tvorca súboru, doba úprav súboru a pod.). Na základe metaúdajov budú špecifikované vyhľadávacie služby, prostredníctvom ktorých sa budú poskytovať údaje o umiestnení priestorových informácii (na základe metaúdajov o priestorových informáciách) v zdrojových evidenciách povinných osôb, príp. údaje o ďalších službách potrebných na ich vyhľadanie. Priestorové informácie vyhľadané na základe ich metaúdajov v zdrojových evidenciách bude možné spracovávať a prezentovať zobrazovacími službami, podľa potreby upraviť transformačnými službami, alebo uložiť prostredníctvom ukladacích služieb.
2
RPI bude zdrojom referenčných súborov priestorových údajov a metaúdajov o súboroch priestorových informácií a zároveň zdrojom referenčných metaúdajov o službách pracujúcich s takto zaregistrovanými súbormi. RPI bude umožňovať povinným osobám zaregistrovať svoje súbory priestorových údajov pri poskytnutí predpísaných metaúdajov o daných súboroch a aktualizácií hodnôt metaúdajových atribútov.
V súčasnosti zdrojové evidencie niektorých povinných osôb budované ako samostatné informačné systémy, ktoré nie navzájom prepojené a obsahujú priestorové údaje v rôznej kvalite. Povinné osoby, ako „tvorcovia údajov“, vytvárajú priestorové údaje podľa vlastných potrieb bez väzby na potreby ďalších užívateľov, čoho dôsledkom je vznik duplicít a údajov rôznej kvality, čím rastú náklady na ich správu a uchovávanie. Navyše tieto priestorové údaje, tvorené a spravované povinnými osobami, sprístupňované za rôznych podmienok, ktoré závisia od subjektu, ktorý ich sprístupňuje. Zároveň niektoré povinné osoby nemajú potrebné technické zabezpečenie a aj napriek ich povinnosti nedokážu zabezpečiť naplnenie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Tento stav za následok nesúlad medzi priestorovými údajmi jednotlivých zdrojových evidencií o jednom konkrétnom priestorovom údaji.
Navrhovaná právna úprava by tak mala vyriešiť súčasnú situáciu, kedy v oblasti zdieľania a sprístupňovania priestorových údajov neexistuje jednotný prístup a pravidlá, ktoré umožnia ich interoperabilitu, t.j. ďalšie automatizované spracovanie iným informačným systémom.
Vytvorenie RPI nezasahuje do kompetencií jednotlivých zdrojových evidencií. Zároveň sa inštitucionalizuje evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej moci relevantné údaje o priestorových údajoch.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Na základe doterajších skúseností sa upresňuje vymedzenie predmetu zákona v súlade s terminológiou používanou v príslušnej európskej legislatíve.
V súlade s jedným z dvoch základných cieľov predkladaného návrhu zákona, a to vytvorenie legislatívneho základu pre RPI, sa navrhuje doplnenie predmetu zákona aj o register priestorových informácií.
K bodu 3
Navrhuje sa úprava doterajšej definície národného geoportálu tak, aby zohľadňovala požiadavky pre vytvorenie a funkčnosť RPI.
K bodu 4
3
Navrhuje sa doplnenie vymedzenia základných pojmov v zákone aj o nové pojmy, ktoré súvisia s RPI, a to najmä vymedzenie samotného registra ako informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. Súčasne sa navrhuje definovať aj pojem národnej vyhľadávacej služby, ktorá práve obsah RPI v súlade s jeho poslaním a zmyslom sprístupňuje pre ostatné informačné systémy verejnej správy.
K bodu 5
Doplnením § 3 ods. 1 písm. a) dochádza k spresneniu postavenia obce ako povinnej osoby zúčastňujúcej sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Doplnením bude z ustanovenia zrejmé, že obec je povinnou osobou iba v rozsahu výkonu jej samosprávnych pôsobností.
K bodu 6
Rozširuje sa okruh subjektov, ktoré sa považujú za povinné osoby pre potreby zhromažďovania, uchovávania, poskytovania a šírenia jednotlivých zložiek národnej infraštruktúry pre priestorové informácie aj o štátne podniky, ktoré tiež takýmito údajmi disponujú.
K bodu 7
Doplnením sa spresňuje spôsob, ktorým povinná osoba zabezpečí plnenie svojich povinností, a to buď prostredníctvom svojej vlastnej infraštruktúry, ak ju vytvorenú, alebo prostredníctvom RPI.
K bodu 8
Ide o legislatívno-technická úprava textu.
K bodu 9
Ide o doplnenie povinnosti povinnej osoby vytvoriť metaúdaje s náležitosťami podľa čl. 5 odsek 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
K bodu 10
Stanovuje sa povinnosť povinnej osobe pre zabezpečenie funkčnosti a použiteľnosti RPI, teda povinnosť sprístupňovať metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov RPI.
K bodu 11
Povinnosť povinnej osoby v doterajšom § 5 ods. 1 písm. c) sa upravuje v súlade požiadavkami čl. 10 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
4
K bodu 12
Povinnosti povinnej osoby sa rozširujú aj o povinnosť zabezpečujúcu transpozíciu čl. 7 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire). Termín uvedený v písmene e), ktorý je stanovený na sprístupnenie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vychádza z termínu prijatia
Nariadenia Komisie (EÚ)
č . 1253/2013
z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č . 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov.
K bodu 13
Navrhuje sa upresniť znenie povinnosti povinnej osoby na zriadenie a prevádzkovanie sieťových služieb, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje.
K bodu 14
Doterajšie kritériá pre vyhľadávaciu sieťovú službu vymedzené v zákone nie je potrebné naďalej používať, pretože tieto kritériá ustanovuje nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby.
K bodu 15
Vypustením druhej vety § 7 ods. 2 sa odstraňuje duplicita s novonavrhovaným odsekom 8 § 12 návrhu zákona.
K bodu 16
Definuje sa, že národný geoportál je informačným systémom verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. Tento národný geoportál je v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
K bodu 17
Návrh zákona v § 8a stanovuje základnú charakteristiku RPI ako informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z., ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho úlohy.
K bodu 18
Navrhuje sa doplnenie povinností povinných osôb v oblasti spoločného využívania súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov v súlade s čl. 17 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
K bodom 19 a 21
5
Obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov sa dopĺňajú o úpravu dôvodov prípadného obmedzenia v súlade s čl. 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
K bodu 20
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 22
Rozširuje sa okruh subjektov, ktorým povinná osoba sprístupňuje bezplatne súbory a služby priestorových údajov o ostatné orgány verejnej správy.
K bodu 23
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 24
Spresňuje sa úloha Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť zoznam povinných osôb a v nadväznosti na vytvorenie RPI sa bude tento zoznam viesť práve prostredníctvom RPI.
K bodom 25 a 26
Spresňujú a rozširujú sa povinnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
K bodu 27
Navrhuje sa úprava a rozšírenie splnomocňovacích ustanovení na vydanie vyhlášky o podrobnosti, ktoré nevyhnutné pre riadnu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) ale tiež pre správu a prevádzku RPI a národnej vyhľadávacej služby.
K bodu 28
Navrhuje sa doplnenie prechodného ustanovenia ku dňu účinnosti predloženej novely zákona, a to v záujme vytvorenia a naplnenia RPI. Stanovuje sa povinnosť, aby povinné osoby sprístupnili metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré vytvorili do 14. decembra 2015 RPI, a to v lehote do šiestich mesiacov od uvedenia RPI do prevádzky. Pre obce bola dvojročná lehota n splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.
K bodu 29
6
Navrhuje sa spresnenie textu výškového modelu zemského povrchu v Prílohe č. 2 k zákonu.
K Čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu, ale aj s ohľadom na potrebu legislatívneho riešenia a legislatívnej podpory vzniku a fungovania RPI v roku 2015.
V Bratislave dňa 26. augusta 2015
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Peter Žiga, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky