Bratislava august 2015
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-29180/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1718
VLÁDNY NÁVRH
zákon
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky