N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
_______________________________________________________________________
1699
VLÁDNY NÁVRH
NÁVRH
Z Á K O N,
ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a zákona č. 284/2014 Z. z. sa mení takto:
1.V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku2) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely:
a)ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
b)kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c)sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl.“.
2.V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. c)“.
Čl. II
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) vedie evidenciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny umelec“).“.
2.V § 4 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p) prerokuje informáciu riaditeľa o vykonaní zápisov do evidencie profesionálnych umelcov,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).
3. V § 5 ods. 10 sa slová „jednej štvrtiny“ nahrádzajú slovami „dvoch tretín“.
4.V § 13 ods. 2 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j) vydáva súhlas na základe stanoviska odbornej komisie na zápis do evidencie profesionálnych umelcov alebo odmietne zápis do evidencie profesionálnych umelcov,
k) predkladá rade polročne informáciu o zápisoch do evidencie profesionálnych umelcov,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).
5.§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Kancelária vedie evidenciu profesionálnych umelcov a vydáva preukazy podľa § 25b ods. 6 písm. a).“.
6.§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Odborné komisie posudzujú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a pripravujú k nej stanovisko pre riaditeľa.“.
7.V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 2 a 15 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“.
8.V § 19 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „pričom obec alebo vyšší územný celok môže byť žiadateľom o podporu na uvedené aktivity aj za nimi zriadené alebo založené organizácie“.
9.V § 23 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová „a 25b ods. 5“.
10.Za § 25 sa vkladajú § 25a až 25e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠25a
Profesionálny umelec
Profesionálnym umelcom je fyzická osoba, ktorá:
a)vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,
b)spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky a
c)je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.
§ 25b
Evidencia profesionálnych umelcov
(1)Evidencia profesionálnych umelcov je verejný zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu v rozsahu podľa § 26 ods. 5.
(2)Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov môže podať písomne žiadateľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 25a písm. a) a b), a ktorá pôsobí v niektorej z oblastí umenia, a to literatúra, výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné umenie, audiovizuálne umenie, alebo iná forma umenia.
(3)Ak žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov neobsahuje náležitosti podľa § 25c, alebo nie k nej pripojené všetky prílohy podľa § 25c ods. 2, kancelária písomne vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie žiadosti a jej príloh v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi.
(4)Kancelária po preskúmaní žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov predloží úplnú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov príslušnej odbornej komisii na zaujatie stanoviska.
(5)Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov sa platí administratívny poplatok v sume 30 eur na účet fondu. Poplatok sa zaplatí pri podaní žiadosti na účet fondu.
(6)Kancelária na základe súhlasu riaditeľa
a)zapíše žiadateľa do zoznamu profesionálnych umelcov a vydá profesionálnemu umelcovi preukaz alebo
b)oznámi žiadateľovi odmietnutie zápisu do evidencie profesionálnych umelcov.
(7)Ak fond odmietne zápis do evidencie profesionálnych umelcov, môže žiadateľ podľa odseku 2 podať novú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov najskôr po uplynutí 12 mesiacov od odmietnutia zápisu do evidencie profesionálnych umelcov.
(8)Kancelária vykoná výmaz profesionálneho umelca z evidencie profesionálnych umelcov, ak
a)profesionálny umelec požiada o výmaz,
b)profesionálny umelec zomrie alebo
c)sa preukáže, že zápis do evidencie profesionálnych umelcov bol vykonaný na základe nepravdivých údajov.
§ 25c
Náležitosti žiadosti
(1)Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov obsahuje tieto údaje
o žiadateľovi:
a)meno a priezvisko,
b)dátum a miesto narodenia,
c)adresu trvalého pobytu,
d)dosiahnuté vzdelanie,
e)oblasť umenia, v ktorej pôsobí a chce pôsobiť ako profesionálny umelec,
f)stručný popis jeho doterajšej umeleckej praxe.
(2)Prílohou žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 25a písm. a) a b) a čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v jeho žiadosti sú úplné, presné a pravdivé.
§ 25d
Požadované kvalifikačné predpoklady
(1)Požadovaným kvalifikačným predpokladom je dosiahnutie
a)vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov umenie,
v ktorom umelec vykonáva umeleckú činnosť alebo
b)stredného odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo
vyššieho odborného vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania umeleckej
činnosti, v ktorom umelec vykonáva umeleckú činnosť.
(2)Splnenie kvalifikačných predpokladov sa preukazuje predložením dokladov
o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa
odseku 1.
§ 25e
Preukazovanie umeleckých výsledkov
(1)Dosiahnutie umeleckých výsledkov sa potvrdzuje odporúčaním odbornej komisie po posúdení, či žiadateľ spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, a to:
a)preukáže výsledky tvorivej umeleckej činnosti,
b)preukáže zverejnenie výsledkov tvorivej umeleckej činnosti.
(2) Ak žiadateľ spĺňa aspoň jednu podmienku podľa odseku 1 je povinný súčasne preukázať, že spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, a to:
a)uznanie za umelca rešpektovanou inštitúciou v danom odbore umeleckej činnosti, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo kultúry alebo vyšší územný celok,
b)vystavovanie v galérii alebo múzeu,
c)vystavovanie v zahraničnej galérii alebo v zahraničnom múzeu,
d)vykonávanie divadelnej činnosti alebo hudobnej činnosti v divadle alebo v hudobnej inštitúcii,
e)akceptovanie komorou prijatím za člena, ak komora v danom odbore umeleckej činnosti existuje,
f)akceptovanie reprezentatívnym združením profesionálnych umelcov,
g)akceptovanie organizátorom alebo porotou výberového alebo prestížneho umeleckého podujatia alebo súťaže,
h)získanie ocenenia na národnom festivale, súťaži alebo inom obdobnom umeleckom podujatí,
i)získanie ocenenia z medzinárodnej súťaže,
j)predloženie kladného odborného posudku renomovaného odborníka pre danú oblasť umenia.“.
11.§ 26 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov je fond oprávnený spracúvať osobné údaje žiadateľov o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v rozsahu údajov uvedených v § 25c ods. 1 písm. a) e) a osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných do evidencie profesionálnych umelcov v rozsahu meno a priezvisko profesionálneho umelca, dátum a miesto narodenia profesionálneho umelca, adresu trvalého pobytu profesionálneho umelca a oblasť umenia, v ktorej pôsobí ako profesionálny umelec.
(5)Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných v evidencii profesionálnych umelcov v rozsahu meno a priezvisko profesionálneho umelca a oblasť umenia, v ktorej pôsobí ako profesionálny umelec.“.
12.Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016
V roku 2016 je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 4 % z celkovej sumy príjmov podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), d), f) a g).“.
Čl. III
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 29 ods. 4 druhej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento účel môže poskytnúť neziskovej organizácii jej zakladateľ príspevok zo svojho rozpočtu.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem článku I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.