NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
_________________________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z .... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zákona č. 188/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 24 odsek 1 znie:
„(1) O povolení individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) a c) rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. Individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b) povolí riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka, ak splnené podmienky podľa odseku 5.“.
2. V § 24 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „prvého stupňa“.
3. V § 24 odsek 4 znie:
„(4) Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), môže vykonávať len osoba, ktorá absolvované najmenej
a)úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o vzdelávanie žiaka prvého stupňa základnej školy,
b)vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ak ide o vzdelávanie žiaka druhého stupňa základnej školy.“.
4. V § 24 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „na povolenie“.
5. V § 24 ods. 10 znie:
„(10) Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania, ako aj kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka pri individuálnom vzdelávaní vykonáva kmeňová škola. Na účely kontroly podľa prvej vety je zákonný zástupca povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.“.
6. V § 24 ods. 11 písm. c) sa slová „hodnotiaceho obdobia“ nahrádzajú slovami „dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich hodnotiacich období“.
7. V § 24 ods. 11 sa vypúšťa písmeno d).
8. V § 24 sa vypúšťa odsek 14.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.januára 2016.