Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ................ 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18a ods. 2, § 26 ods. 2 a § 55 ods. 3 písm. b) druhý bod zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z., vyhlášky č. 168/2013 Z. z., vyhlášky č. 291/2013 Z. z. a vyhlášky č. 503/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1b sa slovo „tlačiva“ nahrádza slovom „formulára“.
2. Za § 1b sa vkladá nový § 1c, ktorý znie:
㤠1c
Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín je uvedený v prílohe č. 1c.“.
3. § 5b znie:
㤠5b
Vzor poskytnutej záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, je uvedený v prílohe č. 7.“.
4. Príloha č. 1b znie:
„Príloha č. 1b k vyhláške
č. 419/2006 Z. z.
2
VZOR
ŽIADOSŤ
o pridelenie čísla EORI ( číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)
1.
Obchodné meno pri PO, celé meno a priezvisko pri FO a názov žiadateľa pri ZO:
2.
Žiadateľ:
PO
FO
ZO
3.
Sídlo alebo miesto podnikania
alebo adresa trvalého pobytu:
PSČ, mesto (obec):
Štát:
4. Označenie a adresa umiestnenia
organizačnej zložky na území SR:
5.
Identifikačné číslo:
IČO:
IČ DPH alebo DIČ:
Iné identifikačné
číslo:
Druh:
číslo:
Osvedčenie SHS:
Druh:
Číslo:
Číslo osobitného
účtu daňovníka:
Číslo:
6.
Právna forma právnickej osoby:
7.
Dátum vzniku PO alebo narodenia FO alebo dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení ZO:
8.
Kontaktné údaje:
9.
Identifikačné číslo žiadateľa, ktorý nie je usadený na území EÚ:
10.
Kód hlavnej ekonomickej činnosti:
11.
Dátum skončenia platnosti EORI:
ÁNO
NIE
12.
Súhlas so zverejnením osobných údajov:
Dátum:
Meno, priezvisko
a funkcia:
Podpis:
3
Vysvetlivky:
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami; obchodné meno alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inom registri. Ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno a priezvisko tak, ako je uvedené v platnom cestovnom doklade umožňujúcom prestup vonkajšej hranice Únie alebo v národnom registri osôb členského štátu, kde fyzická osoba trvalý pobyt.
2. V bode 2 sa vyznačí zodpovedajúce políčko:
PO - právnická osoba
FO - fyzická osoba
ZO - združenie osôb.1aa)
3. V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu žiadateľa vrátane označenia štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa normy ISO 3166.
4. Bod 4 sa vypĺňa, ak žiadateľ nemá sídlo na území Slovenskej republiky a na jej území umiestnenú organizačnú zložku.
5. V bode 5 sa uvádza identifikačné číslo organizácie, číslo certifikátu schváleného hospodárskeho subjektu, číslo osobitného účtu daňovníka, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo daňové identifikačné číslo, ak identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nebolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely príslušným orgánom tohto štátu.
6. V bode 6 sa uvádza právna forma právnickej osoby podľa zápisu v obchodnom registri.
7. V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení.
8. V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty kontaktnej osoby určenej žiadateľom.
9. V bode 9 sa uvádza identifikačné číslo, ak ho žiadateľovi pridelili na colné účely príslušné orgány v treťom štáte, s ktorým Slovenská republika uzavretú platnú dohodu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach; toto identifikačné číslo obsahuje označenie štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa normy ISO 3166.
10. V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE Rev. 2).
11. V bode 11 sa uvádza dátum skončenia platnosti čísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie na určitú dobu.
12. V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného čísla EORI a údajov uvedených v bodoch 1 a 3 na webovom sídle Európskej komisie.
13. V bode 13 sa uvádza dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za združenie osôb.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) Čl. 5 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
5. Za prílohu č. 1b sa vkladá príloha č. 1c, ktorá znie:
„Príloha č. 1c k vyhláške
č. 419/2006 Z. z.
4
VZOR
Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín podľa § 26 ods. 2 Colného zákona
číslo žiadosti
1.Žiadateľ
EORI1 ...........................................
Názov / meno a adresa
Telefónne číslo2
Držiteľ osvedčenia SHS
áno
č. osvedčenia .................................
nie
2.Žiadosť o colné konanie
mimo colného priestoru
mimo určených úradných hodín
3.Dôvod žiadosti
4.Navrhované miesto colného konania
5. Navrhovaný deň a hodina colného konania
6.Žiadosť sa vzťahuje na
Počet colných vyhlásení
Evidenčné čísla colných vyhlásení / iných dokladov3
Odseky so šedým podkladom sú určené na záznamy colného úradu
ukončenie colného režimu tranzit
dovoz
vývoz
7. Dátum
Podpis žiadateľa
Pečiatka žiadateľa
1 Ak EORI nebolo pridelené, odsek sa nevypĺňa.
2 V prípade priameho zastupovania v colnom konaní, uvádza sa telefonický kontakt na deklaranta aj zástupcu.
3 Uvádza sa MRN alebo LRN. Ak tieto nie k dispozícii žiadateľa, uvádza sa druh a číslo dokladu, ktorý predkladá k colnému konaniu. V prípade väčšieho počtu colných vyhlásení alebo iných dokladov je potrebné predložiť ich zoznam v prílohe k žiadosti.
5
8.
Colný úrad ....................................................................
povoľuje / zamieta4
colné konanie uvedené v odseku 2
Povolenie je udelené:
v súlade so žiadosťou, bez ďalších podmienok
v súlade so žiadosťou s podmienkami uvedenými v odseku 9
odlišne od žiadosti (odchýlky uviesť v odseku 9)
9.Podmienky colného úradu a doplňujúce informácie
IBAN
Zabezpečenie nákladov
suma v EUR:
variabilný symbol
4 Nehodiace sa prečiarknite.
6
10.Odôvodnenie rozhodnutia colného úradu
11.Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v spojení s ustanovením § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Colný úrad ...........................................
Podľa čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie podanie odvolania nemá odkladný účinok na výkon napadnutého rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, ak po vyčerpaní práva podať odvolanie nadobudlo právoplatnosť.
12. Dátum
Podpis colníka
Pečiatka colného úradu
.“.
6. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá znie:
„Príloha č. 7 k vyhláške
č. 419/2006 Z. z.
7
VZOR
Záruka banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má
na území Slovenskej republiky umiestnené svoju pobočku¹ (ďalej len „záruka“)
1. Obchodné meno ............................... .......................................................................................
sídlo .........................................................................................................................................
EORI ........................................................................................................................................
zastúpený .............................................................................. (ďalej len „banka/poisťovňa“1)
týmto poskytuje Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Chorvátskej republike, Írsku, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Slovenskej republike, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska1
prostredníctvom Colného úradu ................................ (ďalej len „colný úrad“) záruku spočívajúcu v záväzku banky/poisťovne1 uhradiť za ručiteľa schváleného colným úradom.
2. Obchodné meno .......................................................................................................................
sídlo ..........................................................................................................................................
EORI ...................................................................................... (ďalej len „schválený ručiteľ“)
colný dlh a iné platby, ktoré by mohli vzniknúť (ďalej len „dovozná platba“) vymerané príslušnými orgánmi štátu uvedeného v odseku 1 (ďalej len „príslušný orgán“)
až do výšky ...................................... (slovom ...............................................................)
v súvislosti s1
a)dočasným uskladnením tovaru
b)voľným obehom
c)colným uskladňovaním
d)dočasným použitím s úplným oslobodením od cla
e)dočasným použitím s čiastočným oslobodením od cla
f)aktívnym zušľachťovacím stykom
g)konečným použitím.
3. Banka/poisťovňa1 sa zaväzuje zaplatiť dovoznú platbu v lehote tridsiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy príslušného orgánu za podmienok uvedených vo výzve.
Sumu uvedenú v odseku 2 možno znížiť o čiastky uhradené na základe tejto záruky len vtedy, ak je banka/poisťovňa1 vyzvaná zaplatiť dovoznú platbu, ktorá vznikla v súvislosti s colným režimom alebo dočasným uskladnením tovaru v zmysle odseku 2, do ktorého bol tovar prepustený, resp. umiestnený pred doručením výzvy alebo do 30 dní po jej doručení.
8
_______________________
1 Nehodiace sa prečiarknite.
4. Záväzok z tejto záruky platí odo dňa jeho prijatia colným úradom. Záruku môže kedykoľvek vypovedať banka/poisťovňa1 alebo colný úrad. Výpoveď nadobudne účinnosť 16. kalendárny deň odo dňa prijatia oznámenia tejto skutočnosti colným úradom alebo bankou/poisťovňou1. Banka/poisťovňa1 je zodpovedná za úhradu dovoznej platby, ktorá vznikla v súvislosti s colným režimom alebo dočasným uskladnením tovaru v zmysle odseku 2, do ktorého bol tovar prepustený, resp. umiestnený pred dátumom nadobudnutia účinnosti vypovedania záručnej listiny. To platí aj vtedy, ak je výzva na úhradu doručená neskôr.
5. Táto záruka a jej podmienky sa bez výhrad vzťahujú i na úroky z omeškania, ktoré budú vymerané príslušnými orgánmi v súvislosti s dovoznou platbou, týkajúcou sa tejto záruky.
Miesto .......................................... dňa ............................................
.......................................
odtlačok pečiatky
banky/poisťovne1
.......................................................................................................................................................podpis oprávnenej osoby2
Záruku banky/poisťovne1 prijal Colný úrad ................................................................................
dňa ...............................................
......................................
odtlačok pečiatky
colného úradu
.....................................
podpis povereného colníka
_______________________
1 Nehodiace sa prečiarknite.
9
2 Pred svojím podpisom oprávnená osoba vlastnou rukou uvedie: „Ručenie na sumu ......................“, pričom sumu vypíše slovom.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky