VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-29042/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1694
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava august 2015