1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia (91/371/EHS)
Smernica EÚ
SMERNICA RADY z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia (91/371/EHS)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „39/2015“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
Členské štáty zmenia a doplnia svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby dosiahli súlad s dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou do 24 mesiacov nasledujúcich po oznámení tejto smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
N
návrh zákona čl. X
§ 15 ods.4
§ 10 ods.18
Na poisťovňu, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť na území Švajčiarskej konfederácie prostredníctvom pobočky alebo už vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Švajčiarskej konfederácie pre poistný druh iný ako životné poistenie, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce činnosť poisťovne v inom ako členskom štáte, ak nie je v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná20a) uvedené inak.
Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky alebo už vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom
Ú
2
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
39/2015
návrh zákona čl. X
§ 206
Príloha č.2
bod 3
pobočky na území Slovenskej republiky pre poistný druh iný ako životné poistenie, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie zahraničnej poisťovne, ak nie je v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazavá20a) uvedené inak.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
3. Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 205, 27. 7. 1991, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.6/zv. 1).
Čl. 2
Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia, že ich zmeny a doplnenia vykonané podľa dohody nenadobudnú účinnosť až do dátumu nadobudnutia platnosti dohody.
n.a.
n.a.
Čl. 3
Táto smernica je adresovaná členským štátom. V Luxemburgu 20. júna 1991 Za Radu predseda R. GOEBBELS
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)